Mærkesager

Et sikkert og demokratisk Europa

Vores værdier er under pres. Demokrati, menneskerettigheder, fred, frihed og sikkerhed er ikke en selvfølge. Det samme gælder vores velstand.

Vores samfund står over for massive udfordringer. Der er krig i Europa. Terror og cyberkriminalitet truer vores sikkerhed. Store flygtningestrømme banker på EU’s dør. Demokrati og menneskerettigheder bliver anfægtet.

Det er udfordringer, vi deler i Europa. Og de kræver et stærkt europæisk samarbejde om fælles løsninger. Svaret på udfordringerne er reformer og udvikling, der styrker vores værdier og velfærd. Ikke mindst har vi et historisk  stærkt værdifællesskab med de andre nordiske lande. Derfor skal vi også inden for EU have et tæt samarbejde med resten af Norden.

Det er afgørende at styrke det forsvars- og sikkerhedspolitiske samarbejde i EU. Den europæiske søjle i NATO skal stå stærkere. Her betyder det rigtig meget, at både Finland og Sverige nu sammen med Norge og Danmark er medlemmer af NATO.

Flere europæiske lande søger deltagelse i EU i de kommende år. Det er i vores interesse, at de kommer med. Alternativet er, at de søger alliancer med Rusland, arabiske lande eller Kina. Geopolitisk vil det ikke være i vores interesse; tværtimod. Men udvidelsen skal først ske i takt med, at landene kan opfylde vores krav til demokratiske og velfungerende retssamfund.

Et større EU vil på de indre linjer rumme større muligheder for håndtere vores fælles udfordringer. Og det vil have en stærkere indflydelse i verden. Men det kræver interne reformer, der styrker EU`s evne til at træffe beslutninger.

Der er også brug for en stærkere europæisk stemme i international politik. Derfor skal EU også udenrigspolitisk kunne agere effektivt. Det kræver et opgør med princippet om i alle tilfælde at kræve énstemmighed, før der træffes beslutninger.

Der kræver også en klar arbejdsdeling. Nærhedsprincipper skal sikre, at EU ikke udvikler sig til et centralistisk bureaukrati, men kun fokuserer på områder, der kræver fælles regler og løsninger. Udgangspunktet skal fortsat være, at medlemslandene selv træffer beslutninger på alle borgernære og nationale områder.

Bæredygtig energi i hele Europa

Klimaet er i krise. Naturen og biodiversiteten er stærkt presset. Energiforsyningen er truet.

Klimakrisen er fremskreden. Det kræver hurtige og effektive skridt at vende den. Vi skal hurtigst muligt skifte til vedvarende energikilder.

Derfor er der brug for et skift, der skaber muligheder for hurtig behandling af ansøgninger af investeringer i nye vindmøller, solcelleparker og andre vedvarende energikilder. Virksomheder, der søger om tilladelse til investeringer i vedvarende energi oplever langt kortere sagsbehandlingstider i USA end i EU. Det billede skal vi have vendt om, så tilladelserne bliver givet langt hurtigere end i dag.

Hurtigere sagsbehandlingstider er ikke alene af stor betydning for borgerne. Det er også et spørgsmål om at sikre, ikke mindst nystartede grønne virksomheder, så gode erhvervsvilkår som muligt.

Det er ikke kun de private virksomheder, der skal investere i denne sammenhæng. Det skal vi også som samfund. I et Europa med klimavenlig og vedvarende energi først og fremmest baseret på sol og vind, er det helt afgørende for vores energiforsyning, at el og brint kan flyde på tværs af landegrænserne i en fælles infrastruktur, der kan bringe bæredygtig energi ud i alle hjørner af EU.

Et EU med velstand og velfærd

Den globale konkurrence udfordrer vores økonomi. Når konkurrencen er global, betyder det, at er vi i EU ikke konkurrencedygtige, så flytter produktion og arbejdspladser ud af EU og derhen, hvor vilkårene for at investere og drive virksomhed er bedst.

Den afgørende forudsætning er et effektivt indre marked i EU. Derfor skal det indre marked styrkes, hvor det er muligt. Det er f.eks. vigtigt, at der er et kapitalmarked, der er så frit, at investeringerne kan bevæge sig på tværs af landegrænserne. En effektiv allokering af den risikovillige kapital fører i sidste ende til en stærkere økonomi og dermed bedre velstand for alle europæere.

Fri konkurrence og et effektivt marked er vejen frem til større velstand og velfærd. Industripolitik med støtte til erhvervslivet er ikke den bedste løæsning. Omvendt må vi være opmærksomme på konkurrencen fra både Kina og USA og den industripolitik, der udøves der og andre steder. Det gælder ikke mindst den udbredte støtte til grønne investeringer i USA gennem Inflation Reduction Act, IFR, i USA. Det er afgørende både for den grønne omstilling og for vores velstand, at vi tiltrækker grønne investeringer til EU.

Produktion og beskæftigelse i EU kræver også, at virksomhederne har adgang til den nødvendige arbejdskraft. I det omfang vi ikke selv kan stille med den fornødne arbejdsstyrke, skal der være adgang til kontrolleret adgang for kompetente medarbejdere fra tredjelande. Men der skal samtidig være et effektivt fælles værn mod en utilsigtet migration fra Afrika og Mellemøsten, der risikerer at underminere stabiliteten i vore samfund. 

Der er risiko for nye epidemier samt mangel på kapacitet og medicin i sundhedssektoren. Derfor er det både af hensyn til vores sundhed og vores økonomi, at vi i fællesskab ruster os til nye epidemier. Der skal i den slags situationer være adgang til vacciner, medicin og værnemidler i hele EU. Fælles forskningsprojekter og investeringer i sundhedsindustrien skal bidrage til det.

Lars Barfoed, EP-kandidat for Moderaterne 2024
EP Kandidat 2024
Kandidater til Europaparlamentsvalget