Følg os på
Søg

HVAD ER MODERATERNES FORSLAG

DET VIL MODERATERNE

Danmark er et fantastisk land. Et godt sted at vokse op, stifte familie og blive gammel. På mange måder har vi fundet opskriften på et samfund med en god balance mellem lighed, frihed og tryghed. Det er solsiden af fortællingen om Danmark. Og det er en sand fortælling. 

Men – hånden på hjertet – der er også en skyggeside:

– For mange unge opbygger ikke faglige færdigheder og personlig robusthed til få fodfæste på arbejdsmarkedet. 
– For mange idéer og initiativer bliver ikke omsat til arbejdspladser og velstand, fordi vi mangler kvalificeret arbejdskraft og taber i konkurrence til andre lande med mere attraktive investeringsvilkår. 
– For mange ældre medborgere får ikke en værdig pleje og omsorg. 
– For mange mennesker lever på kanten af samfundet uden at være en aktiv del af fællesskabet. 
– For mange med anden etnisk baggrund end dansk er ikke fuldt deltagende i arbejds- og samfundslivet. 
– Og vores sundhedsvæsen – som ellers har leveret f.eks. langt bedre kræftbehandling over de sidste snart mange år – er under voldsomt pres. Ikke bare fra Covid-19-pandemien, men fra demografi, livstilssygdomme og uattraktive arbejdsvilkår. 

Det er også en sand beskrivelse af Danmark!

MODERATERNE har et brændende ønske om at kaste lys over skyggerne. En drøm om at skabe et endnu bedre Danmark med frihed, frisind, virkelyst og fremgang. 

Vi har ikke patent på den drøm. Heldigvis. Men det er ikke nok at drømme; der skal handles for at realisere drømmen. Og vi er forbi det punkt, hvor det kan ske med en ekstra milliard til offentligt forbrug, en finjustering af skatteskruen eller smarte slogans om velfærdslove, der lover mere end de holder, eller symbolske værdipolitiske meldinger uden reel effekt. 

For få tør tænke nyt eller højt. De politiske blokke lurer på hinanden. For meget handler om dagens avisoverskrift og morgendagens meningsmåling – for lidt om, hvad vi for alvor skal forandre, hvis vi ikke bare vil fastholde, men udbygge vores velfærd, velstand og muligheder.

MODERATERNE har nogle bud. De diskuteres fortsat i den kommende tid i vores folkelige advisory board, Det Politiske Mødested, og foldes ud i flere detaljer her på hjemmesiden frem mod partiets stiftelse på Grundlovsdag 2022. 

 

1. FORVALTNINGS­REFORM

Det er i daginstitutionen, skolen og i ældreplejen vi møder velfærdssamfundet. Hvert enkelt møde er unikt – der er forskel på mennesker, både brugeren og den ansatte – og der er forskel på institutionerne. Alligevel taler vi tit om det hele som en grå masse, selvom vi godt ved, at der f.eks. er gode og veldrevne børnehaver, hvor børnene trives, personalet er veluddannet, har lang anciennitet og lavt sygefravær – og der er det stik modsatte. Velfærdssamfundet er for den enkelte præcis så vel- eller dårligt fungerende som den institution, man bruger. Det er i øvrigt tankevækkende, at brugerne generelt er mere tilfredse end ikke-brugerne…

Vi har det med at trække ’dårligdommene’ frem og ned over hovedet på alle. Eller ’den gode løsning’ ét sted for den sags skyld, som så skal forfølges af alle. Det sætter sig alt sammen i procesregler, minimumsnormeringer, standarder, tilsyn, kontrol, bureaukrati eller slagord om ’sæt fagligheden fri’ eller ’udlicitér det hele’. Intentionerne er gode, men bunder alligevel i en opfattelse af, at alting kan styres politisk – fra folketinget eller byrådssalen.

Og det kører i bølger: Frihed erstattes af regelstyring. Når det tager overhånd, skrues der ned for den. Så kommer en sag om en borger, der er kommet i klemme, og så skrues der op for reglerne igen. Det kører frem og tilbage.

Måske vi mere grundlæggende bør tale om, om vi har organiseret de nære velfærdsinstitutioner rigtigt, så vi øger sandsynligheden for at finde den rigtige balance mellem de ansattes faglige frihed, trivsel, udviklingsmuligheder og brugernes forventninger om service, kvalitet og retssikkerhed – og samfundets berettigede forventninger om, at skatteborgernes penge forvaltes optimalt.

Vi er forbi det punkt, hvor det handler om at fjerne en enkelt regel eller tilføre en enkelt million. Tiden er kommet til en mere grundlæggende diskussion om, hvordan vi har organiseret os.

MODERATERNE vil

 • gennemføre en forvaltningsreform, der frisætter de nære velfærdsinstitutioner fra politisk detailregulering, så de får frihed og ansvar for at løse opgaverne på egne præmisser med fuld fokus på drift.
 • organisere institutioner som ’Offentlige Selskaber’ – offentligt ejede og regulerede, men med samme frihedsgrader som private virksomheder eller selvejende institutioner.
 • aktivere det omgivende samfund i driften af velfærdsinstitutionerne, så noget af den nære folkelighed, der gik tabt med kommunalreformen, kan genvindes. F.eks. skal fremtidens skolebestyrelser – med langt mere kompetence end de eksisterende – have repræsentation ikke bare af forældrene, men også de ungdomsuddannelsesinstitutioner og det erhvervsliv, der senere skal ’aftage’ eleverne.

MODERATERNEs forslag vil betyde

 • AT de nære velfærdsinstitutioner styres på mål og resultater – ikke på proceskrav.
 • AT ledelse og medarbejdere får større frihed til at løse opgaverne i et miks mellem normeringer, personalesammensætning, faglig metode og balance mellem drift og anlæg.
 • AT politikerne får fokus på den politiske opgave – ’hvad vil vi have’ og ’hvad koster det’ – og de offentlige ansatte får frihed til at løse opgaven – ’hvordan gør vi det’.
 • AT velfærdsinstitutionerne får ledelsesmæssig sparring fra bestyrelser, der sammensættes af brugerne, medarbejderne og repræsentanter fra det omgivende samfund, der har stærk interesse i, at institutionen er velfungerende.

Nogle vil sikkert reagere voldsomt mod tanken om, at hver enkelt institution skal have sin egen bestyrelse, en ledelse der reelt må lede, eget regnskab og risiko for at gå konkurs – og at politikerne ikke kan blande sig i drift, men ’kun’ mål og pris. Men tænk lige efter: Tænk hvad det kan give af identitet, fokus på medarbejdere og brugerne, nytænkning og fokus på kerneopgaverne, hvis hver enkelt plejehjem, skole, daginstitution får frihed til at koncentrere sig om egen drift fremfor hele tiden at skulle orientere sig opad – mod forvaltning, byråd og folketing.

Blomster skyder nedefra – det gør de gode idéer også. Og, ja, det vil betyde, at den lokale kro risikerer at få konkurrence fra det kommunale plejehjem, der udvikler et tilbud om, at 90 års–fødselsdagen for hele familien kan fejres på plejehjemmet. Men helt ærligt: Hvis det sker med respekt for regnskabsloven, så det er prissat rigtigt, hvad er så problemet? Vi har brug for at frisætte energi, ressourcer og faglighed i alle dele af den offentlige sektor gennem en udvidet grad af selvstyre i armslængde af et alt for detailregulerende politisk niveau.

Og det er ikke gjort med et slogan om ’afbureaukratisering’ eller ’faglig frihed’. Det er mere komplekst end som så. Faglig frihed uden ansvar bliver let til konsekvensløshed. Derfor er der brug for en egentlig forvaltnings- eller institutionsreform, der følger op, hvor kommunalreformen slap. Decentraliseringen endemål må aldrig blive borgmesterens skrivebord – og da slet ikke ministerens!

2. SUNDHEDS­REFORM

Fri og lige adgang til sygdomsbehandling er en hovedsten i velfærdssamfundet. Som et af verdens rigeste lande har vi – veloplyste danskere – en berettiget forventning om at modtage behandling på internationalt niveau. Med amternes nedlæggelse, nye supersygehuse (samling af specialerne), patientrettigheder, pakkeforløb og mere muskelkraft til Sundhedsstyrelsen, fik det danske sundhedsvæsen et spark fremefter. F.eks. er overlevelseschancen for en mand med tarmkræft, som tidligere var ringest i Danmark, nu den bedste i Norden.

Men resultaterne trues med at blive sandet til af fremtidens udfordringer: Flere ældre, flere borgere med livsstilssygdomme, flere kronikere, flere og dyrere behandlingsmuligheder og knappe personalemæssige ressourcer. Det er ikke løst (alene) med flere penge eller flere ansatte – det kræver, at vi indretter os markant anderledes, så vi får opløst ’Bermuda-trekanten’ mellem sygehus, familielægen, kommune og patient og frigjort sundhedspersonalets tid til at kunne løse de sundhedsfaglige kerneopgaver. Derudover skal vi selvfølgelig samtidig være parate til fortsat at investere flere ressourcer i sundhedsvæsenet og have et langt skarpere fokus på forebyggelse, herunder især psykisk sygdom, som nu er den største ‘sygdomsbyrde’ i Danmark. De letteste patienter at behandle, er nu engang dem, der ikke bliver syge…

Covid-19-pandemien har eftervist det strukturelle pres på sundhedsvæsen, som en sundhedsreform burde have løst for flere år siden, men omvendt også vist den enorme omstillingsevne, sundhedsvæsenet besidder, når faglighed sættes før alt andet. I nogen grad frigjort af det normale ’rockwool-lag’ (bureaukrati) omstillede personalet på rekordtid vores sundhedsvæsen, så det ville kunne håndtere det enorme pres fra akutte og alvorlige syge, som alle frygtede – men som heldigvis udeblev – da vi så ligvognene i Bergamo i foråret 2020. På en og samme tid understreger det behovet for en reform og perspektivet i at indrette fremtidens sundhedsvæsen med langt mere faglig frihed og professionelt fokus på drift.

MODERATERNE vil

 • Nedlægge Regionerne og drive landets sygehuse under én professionel ledet sundhedsforvaltning – SundhedsvæsenDK – organiseret i tre søjler: ’akutberedskab’, ’hospital’ og ’det nære sundhedsvæsen’.
 • Bringe de frigjorte økonomiske og politiske ressourcer i spil nært på borgeren i et større antal ’sundhedsklynger’ eller ’sundhedsfællesskaber’, der forpligter de regionale sygehuse, ’familielægen’ og kommunerne på et tættere og langt mere forpligtende samarbejde om en gnidningsfri ’patientrejse’.
 • Sikre et akutberedskab i hele landet, så der er en ligeværdig dækning med ambulancer, akutlægebiler, lægehelikoptere.
 • Opruste Sundhedsstyrelsen, så den bliver den stærkest mulige sparringspartner til selve driften i ’SundhedsvæsenDK, almen praksis og det kommunale sundhedsvæsen.
 • Lave pakkeforløb i psykiatrien, inspireret af de succesfulde kræftpakker, så psykisk sygdom ligestilles med fysisk.
 • Have større fokus på forebyggelse af sygdomme, fremfor blot behandling. F.eks. bør en pakke cigaretter koste 100kr., så færre unge begynder at ryge.

MODERATERNEs forslag vil betyde

 • AT vi får mere lighed i sundhed, herunder større geografisk lighed. Ikke kun fordi sundhedsvæsenet bliver mere ensartet rullet ud i hele Danmark, men også fordi der kommer større fokus på nationale kliniske, evidensbaserede retningslinjer.
 • AT patienten kommer i centrum og vi får en sammenhængende plan for behandling (og forebyggelse), hvor der tænkes på tværs af sektorer. På den måde får vi et sammenhængende og samarbejdende sundhedsvæsen.
 • AT responstiden for en ambulance bliver mere ensartet og vi reducerer den geografiske ulighed i sundhed. Risikoen for at dø af en blodprop skal ikke være større på Falster end på Frederiksberg.
 • AT det sundhedsfaglige personales tid og ressourcer i højere grad kan bruges på ’det rigtige’ – kerneopgaven – og i mindre grad på administration, dokumentation og bureaukrati.
 • AT der frigøres midler fra det administrative lag, så flere ressourcer kan bruges direkte til glæde for borgere og patienter.
 • AT det bliver muligt at udvikle ét fælles IT system – til glæde for personale, patienter og ikke mindst patientsikkerheden.

Nogle vil hævde, at det er en fæl gang centralisering, statsliggørelse og af-demokratisering af vores fælles sundhedsvæsen, men tænk lige efter: Danmark er et lille land og, ja, sundhedsreformen giver et større nationalt ansvar og overblik, men flytter samtidig sundhedsvæsenet tættere på den enkelte og øger både familielægens og kommunernes ansvar og rolle. Det sundhedsfaglige personale skal i højere grad væk fra kontoret, væk fra computerskærmen og ud til patienterne, som først og sidst er dem, vi skal indrette os efter. Der bør ikke være forskel i behandlingstandarden afhængig af hvilket hospital eller hvor i landet man bliver behandlet.

Heldigvis er de fleste efterhånden enige om at styrke samarbejdet mellem sygehus, familielæge og kommune, men vi kan ikke blive ved med bare at bygge oven på det eksisterende – så bliver systemet bare dyrere, ineffektivt og mere kompliceret. 

Vi skal have modet til at tage et effektivt opgør med den silotænkning, som skubber patient og ansvar frem og tilbage mellem forskellige stole. Det kræver nytænkning – ikke bare mere af det samme.

3. BORGER­PLIGT

’Værnepligten’ – pligten til at værne om sit land – er en smuk tanke, der understreger, at vi ikke bare er frit svævende individer, men borgere i et samfund, som vi har et fælles ansvar for at passe på.

Det moderne Danmark er ikke kun truet udefra, men også af en begyndende mangel på sammenhængskraft. Vi lever i større og større grad vores liv sammen med mennesker, der ligner os selv samtidig med, at der bliver større og større diversitet i befolkningen.

Medborgerskab kræver dannelse – og kræver, at man har mødt samfundets mange facetter. Det har man ikke nødvendigvis, hvis man populært sagt vokser op i en ’silo’ uden at møde det Danmark, der er udenfor eget postnummer eller socialt miljø. Tiden hvor unge mennesker fra Vollsmose eller Varde møder deres jævnaldrende fra Vedbæk og Viborg – på tværs af sociale skel – når de skulle “i kongens klæder”, er ikke mere.

Der er brug for at gøre noget nyt og anderledes for at sikre, at fremtidens generationer får de værdier, der holder vores fællesskab oppe, ind under huden.

MODERATERNE vil

 • styrke medborgerskab, dannelse og sammenhængskraft gennem en ny ’borgerpligt’ for alle unge. Borgerpligten bygger på principperne fra værnepligten, men kan aftjenes i hele samfundet.

MODERATERNEs forslag vil betyde

 • AT alle unge, uanset køn, bruger et halvt år på at arbejde for fællesskabet og fremtidens Danmark.
 • AT ’Forsvarets Dag’ erstattes af et ’Borgerpligtsmøde’. Her får de unge mulighed for at foretage prioriterede ønsker for, hvor de ønsker at aftjene borgerpligten.
 • AT borgerpligten kan aftjenes hos bl.a. velfærdssamfundets institutioner, på uddannelsessteder, i forsvaret, indenfor kulturlivet, i arbejdet med bæredygtig naturbeskyttelse eller i civilsamfundsinstitutioner.

Det bliver da sindssygt dyrt og bøvlet, vil nogen sikkert mene. Og hvorfor skal alle pludselig bruge et halvt år på at tjene samfundet, når mange målrettede unge hellere vil i gang med uddannelse eller arbejde? Men tænk lige efter: Tænk på de mange steder i velfærdssamfundet, hvor et par ekstra hænder og hoveder kunne gøre en positiv forskel. Tænk på den eftertanke, det kan skabe hos den enkelte at prøve kræfter med et område, man måske ellers aldrig ville stifte bekendtskab med. Tænk på værdien af for alvor at kunne snuse til et beskæftigelsesområde før man gør sit karrierevalg. Tænk på det udsyn og den tolerance det giver at mødes og arbejde sammen med andre, der har haft helt andre opvækstvilkår. Og så skal borgerpligten naturligvis indrettes med samme fleksibilitet som den nuværende værnepligt.

4. SU-REFORM

Danmark har verdens højeste SU. Det er godt, for alle skal have en mulighed for at tage en uddannelse uanset familiær baggrund.

Men det udfordrer os, at vi har indrettet os meget anderledes end andre. Unge fra andre EU-lande kommer til Danmark, får gratis uddannelse og verdens højeste SU, og så rejser de fleste hjem igen.

Det er spild af danske skatteyderes penge – og det er de fleste enige om. Derfor har Folketinget ad flere omgange lukket ned for engelsksprogede uddannelser for at holde unge fra andre lande væk, så vi ikke sender SU-penge ud af landet.

Men det er også dumt.

Fremtiden tilhører dem, der kan tiltrække de klogeste hjerner – og det er tilsvarende godt, at danske unge får udviklet deres fremmedsproglige kompetencer. I stedet for at lukke os om os selv skal vi derfor modernisere vores SU-system, så det både sikrer social mobilitet og er internationalt robust.

MODERATERNE vil

 • Flytte fordelingen mellem stipendier og lån på de længerevarende uddannelser.
 • Indføre et ’uddannelsesfradrag’ for færdiguddannede, så den øgede låneandel dermed ikke påvirker den enkeltes realøkonomi. Betaler man skat i Danmark efter endt uddannelse, stilles man derfor stort set som nu.

MODERATERNEs forslag vil betyde

 • AT udenlandske studerende får en tilskyndelse til at blive i Danmark efter endt uddannelse for at få ’hjælp’ til tilbagebetaling af SU-lånet.
 • AT vi undgår at neddimensionere engelsksprogede uddannelsestilbud, men kan tværtimod tiltrække flere talentfulde unge fra andre lande.
 • AT danske unge får en tilskyndelse til at komme hurtigt i arbejde efter endt uddannelse for at få fuld glæde af det nye uddannelsesfradrag.

Forslaget kan hurtigt forsøges skudt ned med slagord om, at MODERATERNE vil skære i SU’en og gældsætte fremtidens unge, men tænk lige efter: Det er et logisk og pragmatisk bud på at holde fast i den sociale mobilitet, der er formålet med det danske SU-system, og fordelen ved ikke at isolere vores uddannelsesinstitutioner fra resten af verden.

5. SKATTE­REFORM

Vi hopper altid lidt på stedet, når vi diskuterer skat i Danmark. Det er en kamp, når den sættes ned – ’nu skal vi igen give til de rige’ – og tilsvarende når den sættes op – ’nu strammer de igen skatteskruen’. På en eller anden måde er skatten åbenbart altid den rigtige…

Fakta er, at vi har OECD’s højeste skattetryk og er et af de mest lige samfund i verden. Lad os nu have modet til at lave et moderne skattesystem, der på en og samme tid fastholder ambitionen om fairness og gør os fuldt konkurrencedygtige i forhold til de lande, vi konkurrerer med om investeringer, arbejdspladser og arbejdskraft.

MODERATERNE vil

 • Mangedoble jobfradraget, så det bedre kan betale sig at arbejde.
 • Sænke skatten på aktier, iværksætteri og investeringer til et internationalt konkurrencedygtigt niveau.
 • Øge grænsen for hvornår der betales topskat på 15% ved at indføre en ny mellemskat på 10% og sætte topskattegrænsen markant op.
 • Indføre en ‘top-top-skat’, så de rigeste – der også får glæde af øget topskattegrænse og lavere kapitalbeskatning – selv bidrager til et mere robust og konkurrencedygtigt skattesystem.
 • Samtænke skattereformen med en C02-afgift, der fremmer den grønne omstilling af dansk erhvervsliv og samfundet.

MODERATERNEs forslag vil betyde

 • AT gevinsten ved at arbejde øges – også for lavindkomstgrupperne.
 • AT vi kan fastholde og tiltrække flere nye virksomheder, fordi det bliver mere attraktivt at investere aktivt i Danmark.
 • AT Danmark får et langt mere konkurrencedygtigt skattesystem uden at gå på kompromis med ambitionen om, at de stærkeste skuldre skal bære de største byrder.

Nogle vil påstå, at vores skatteforslag er socialt skævt, fordi skattelettelser i kroner og øre altid er størst hos dem med stor personlig indkomst, når man sænker en procentsats. Andre vil mene, at tanken om en ’top-top-skat’ er uhørt og udtryk for ren og skær misundelse. Men tænk lige efter: Vores forslag gør hele samfundet rigere og øger vores muligheder for at investere mere i fælles velfærd i fremtiden; bedre ældreomsorg, mere forskning, grøn omstilling, bedre infrastruktur o.s.v. Og det er vel fair, at dem, der på det personlige plan får allermest ud af reformen, også bidrager til den.

6. VÆRDIGHEDS­YDELSE

’Man skal yde før man kan nyde’, lyder en almenaccepteret grundsætning i Danmark. Og det er rigtigt. Efterspørger man fællesskabets hjælp til sin forsørgelse må man vise egen vilje til at stå på egne ben. Det er et sundt princip. Derfor har vi indrettet vores lovgivning efter ’noget-for-noget’-princippet: Skal du have dagpenge eller kontakthjælp må du vise, at du aktivt står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Den opskrift passer på de fleste. Men en lille gruppe – 10-15.000 danskere – passer ikke i den skabelon. Psykisk sårbarhed, misbrugsproblemer. Et ’skævt sind’ – forklaringerne kan være mange – men realiteten er, at en del bliver hængende i vores kontanthjælpssystem år, efter år, efter år. Næsten 7.000 danskere har konstant været på kontanthjælp i mindst 10 år.

MODERATERNE vil

 • Indføre en ny værdighedsydelse. Har man i årevis hængt fast i bistandssystemet, skal man have mulighed for at vælge en (lavere) værdighedsydelse, hvor man kommer fri af alle systemkravene.
 • Give folk på ’værdighedsydelse’ mulighed for at arbejde for en lavere indslusningsløn uden modregning i ydelsen, så de får en chance for at få greb om egen tilværelse og med tiden kæmpe sig ind på det almindelige arbejdsmarked.

MODERATERNEs forslag vil betyde

 • AT personer, der reelt er opgivet af systemet, får en mulighed for et værdigt liv på egne præmisser, hvor de legalt kan forbedre deres egen livssituation ved en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet.

Nogle vil sikkert påstå, at MODERATERNE forslår en borgerløn, hvor ingen behøver tage hænderne op af lommerne. Men tænk lige efter: Ingen vil isolere sig fra fællesskabet i årevis for at opnå retten til en velfærdsydelse. Det er derimod en pragmatisk og respektfuld måde at forholde sig til det faktum på, at der altid vil være nogle, der på en eller anden måde ikke ’passer ind’. En mulighed for også at give dem tryghed og et afsæt til at kunne gøre den forskel på arbejdsmarkedet, som de har mulighed for – måske en anspore til, over tid, at finde tilbage og blive en fuld deltager i arbejdsfællesskabet. Det er bedre at lave lidt eller slet ingen ting.

7. GRØN KONSEKVENS

Danmark skal omstilles til et CO2-neutralt samfund. Jo før, desto bedre. Det bør være uden for enhver diskussion og en grundpræmis for det politiske arbejde de kommende år. Men så skal vi også være klar til at tage konsekvensen af det. Det dur ikke, at hver gang en ’rød’ politiker ser en ubrugt skattekrone, så skal den bruges på offentligt forbrug – og hver gang en ’blå’ ser en, så skal den gives retur som skattelettelse. Vi skal være parate til at investere i den grønne omstilling på linje med kollektiv velfærd (offentligt forbrug) og individuel velfærd (privat forbrug).

Vores beslutninger og investeringer skal hvile på evidens og faglighed. Det vi gør, skal være det rigtige – ikke bare føles rigtigt. Når der er bred opbakning til de danske reduktionsmålsætninger, som også Moderaterne støtter, bør kampen om at fremstå grønnest droppes til fordel for et seriøst samarbejde om at nå dem så effektivt som muligt. Her, som på andre områder, må politikken formuleres på basis af evidens og best practice.

Vi skal være parate til at tage konsekvensen. ’Det grønne’ er ikke en særlig politisk disciplin, men skal tænkes ind i alt, vi gør.

MODERATERNE vil

 • Insistere på, at det såkaldte økonomiske råderum ikke bare spises op af offentligt forbrug, men at der reserves ressourcer til at understøtte den grønne omstilling.
 • Investere i et højere oplysningsniveau, så vi kender de reelle udfordringer og muligheder – både som samfund og individer.
 • På samfundsniveau skal en ekspertgruppe udvikle en model til belysning af Danmarks reelle, internationale klimaaftryk: Hvor meget bidrager vi til at nedbringe det, når vi eksporterer grønne teknologiløsninger til andre lande? Hvor meget bidrager vi til at øge det, når vi importerer ’sorte’ varer, komponenter og teknologi. Fuld vished om Danmarks klimaaftryk skaber grobund for handling på alle dimensioner.
 • På individniveau skal et nyt, obligatorisk CO2-mærke hjælpe os som forbrugere til at handle på et oplyst grundlag. Vi køber måske økologiske varer, der er transporteret til Danmark og tror vi handler klimavenligt, men ville vi i virkeligheden sætte et mindre CO2-aftryk ved i stedet at købe et konventionelt dansk alternativ. Det er en jungle at finde rundt i. Ved brug af moderne blockchain-teknologi skal vi udvikle et ’klima-aftryksmærke’ som gør det lettere at være kritisk forbruger.
 • Bruge det offentliges indkøbskraft til at understøtte grønne løsninger. Når der lægges asfalt, skal den være ’grøn’ – rækker pengene ikke til vores infrastruktur-ambitionen må vi enten skrue ned for dem eller være parate til at bruge mere. Det dur ikke, at vi vælger at ’snyde på den grønne vægt’, hvis pengene lejlighedsvis ikke passer med vores ambitioner om 10 km. ekstra motorvej, it-udstyr til eleverne eller nye møbler på plejehjemmet.
 • Indtænke en CO2-afgift i en kommende skattereform, der samtidig skal lette skatten på investeringer og sikre frie ressourcer til forskning og innovation, så vi ikke forringer danske virksomheders samlede konkurrencevilkår på en måde, hvor industri og landbrug i Danmark lukkes ned for i stedet at genopstå andre steder på mindre klimavenlige måder. Klimakampen er grænseløs!

MODERATERNEs forslag vil betyde

 • AT vi som land får reelt billede af, hvad vores levevis, eksport af bæredygtig teknologi og import betyder for vores samlede CO2 aftryk.
 • AT vi får lettere ved at være kritiske forbrugere. Vi skal ikke gøre os til smagsdommere over, hvad folk spiser og køber, men der er en folkelig vilje til forandring. Gør vi det klart for den enkelte, hvordan man bedst understøtter den, vil det tage os langt – og længere end politikere kan diktere.
 • AT vi prioriterer klimaet øverst og kun bygger ny infrastruktur så langt midlerne rækker til at anlægge grønt og bæredygtigt med klimavenlig beton, asfalt og materialer. Er finansieringen utilstrækkelig, må de sidste kilometer motorvej vente på ny finansiering.
 • AT stat, kommuner og regioner samlede indkøb, som er årligt er omkring 380 milliarder sker ud fra en model om bæredygtighed, miljøbelastning og genanvendelighed, således den offentlige sektor bliver en effektiv katalysator i klimaomstillingen.

Nogen vil sikkert mene, at det bliver for bombastisk at stille krav om at slække på infrastrukturambitioner eller andet, hvis der er et grundkrav om, at der skal investeres og handles grønt. Andre vil mene, at det bliver uoverskueligt at udvikle et CO2-mærke eller en model for Danmarks samlede, reelle klimaaftryk. Men tænk lige efter: Man skal ikke opgive på forhånd, fordi noget er svært. Nogen er nødt til at gå forrest. Og tænk, hvad det vil betyde for innovation og markedet, hvis det offentlige konsekvent efterspørger de mest bæredygtige produkter og tjenesteydelser.

8. ARBEJDS­MARKEDS­PENSIONER PLUS

Det var en visionær og skelsættende beslutning, da arbejdsmarkedets parter og den daværende Firkløverregering for snart 35 år siden (1987) lavede ’Fælleserklæringen’ og tog hul på at lave obligatoriske arbejdsmarkedspensioner i Danmark. Små skridt til en start, som på sigt gjort Danmark til en af de mest robuste økonomier i Europa. 

Ikke bare kan morgendagens pensionister, som de er flest, regne med en god pension – det gør også samfundsøkonomien meget mindre sårbar over for udsving i alderssammensætningen og økonomiske konjunkturudsving.

Med fuldt udbyggede arbejdsmarkedspensioner foreslår MODERATERNE nu, at vi tager hul på et nyt kapitel. 

MODERATERNE vil

 • Aftale en ny ’Fælleserklæring’, så vi får ’Arbejdsmarkedspensioner Plus’, hvor dagens lønmodtagere ikke bare sparer op til leveomkostningerne i alderdommen, men også til pleje og ældreomsorg efter ophør på arbejdsmarkedet.
 • Indføre et system, hvor også mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, der i perioder er på kontanthjælp eller dagpenge, sparer op til egen pension, så vi udligner forskellen mellem dem med robuste arbejdsmarkedspensioner og dem helt uden.

MODERATERNEs forslag vil betyde

 • AT fremtidens pensionister – om 20, 30, 40 år – bliver mindre afhængige af øjeblikkets muligheder for at give en anstændig ældrepleje, men selv – via opsparing – kan finansiere en del af den.
 • AT den skatteyderbetalte ældreomsorg i højere grad kan målrettes dem med mest behov, så smørret ikke bare smøres tyndere og tyndere ud.
 • AT Danmark fastholder vores europæiske førertrøje, når det handler om at være mindst sårbar over for aldersmæssige udsving i befolkningen.
 • AT der over tid udvikles flere og forskellige tilbud for levering af services til ældre medborgere. Når fremtidens pensionist selv har ’købekraft’ til hjemmehjælp og omsorg, fremfor er være 100% afhængig af det offentligt finansierede, skaber det grobund for helt nye tilbud til de ældre. 

Forslaget vil blive mødt med påstande om, at MODERATERNE vil fjerne den gratis hjemme­hjælp og skabe et A- og B-hold, men tænk lige efter: Det handler ikke om morgendagens ældreomsorg, men om Danmark om 20 – 30 år. Skal vi acceptere, at standarden langsomt slides ned eller skal vi forberede os på, at fremtidens flere ældre – medens de er erhvervsaktive – sammen med deres arbejdsgivere og med et skattemæssigt incitament tager et større ansvar for eget seniorliv. Det er sund fornuft i god tid at forberede os på en fremtid, hvor der ellers bliver langt færre til at forsørge langt flere.

9. ET ÅBENT ARBEJDS­MARKED

Hver tiende fuldtidsansatte lønmodtager er udenlandsk. Uden udenlandsk arbejdskraft ville Danmark gå i stå.

Problemer med mangelfuld integration og et værdipolitisk ’våbenkapløb’ mellem Socialdemokratiet og ’blå blok’ om, hvem der fremstår skarpest og hårdest i udlændingepolitikken, må ikke få os til at vende ryggen til den kendsgerning.

Vi har tværtimod brug for at åbne det danske arbejdsmarked yderligere – både for at løse akutte beskæftigelsesmæssige udfordringer og for at være blandt de fremmeste i verden til at tiltrække ’kvikke hoveder’.

MODERATERNE vil

 • Gøre det lettere for kvalificeret udenlandsk arbejdskraft at få arbejds- og opholdstilladelse i Danmark. Borgere fra et OECD-land med en ansættelseskontrakt på almindelige, overenskomstmæssige vilkår hos en seriøs arbejdsgiver, skal umiddelbart kunne arbejde i Danmark. For andre skal den såkaldte beløbsgrænse sættes ned med 10.000 kroner pr. måned til 27.500.
 • Forpligte staten på at sagsbehandle arbejds- og opholdstilladelser inden for en frist på en måned.
 • Åbne mulighed for at skifte opholdsgrundlag. Er man kommet til Danmark som flygtning, skal man som udgangspunkt rejse hjem, når forholdene i hjemlandet er til det. Har man i mellemtiden opbygget kompetencer, vi har brug for, skal man selvfølgelig kunne veksle sin ’entrébillet’ fra flygtning til arbejdstager på en enkelt og gnidningsfri måde, så vi ikke hjemsender mennesker, der er på nippet til at kunne udfylde vigtige positioner på vores arbejdsmarked.

MODERATERNEs forslag vil betyde

 • AT virksomhederne får den samme lette adgang til rekruttere arbejdskraft fra de lande, der er medlemmer af OECD, som de har fra EU-landene.
 • AT det generelt gøres lettere for dygtig, udenlandsk arbejdskraft at komme til Danmark, mens vi har brug for dem.
 • AT virksomhederne får en meget hurtigere adgang til at få den udenlandske arbejdstager til Danmark.

Nogle vil hævde, at vi slår en ladeport op til Danmark og øger integrationsudfordringerne i Danmark, men tænk lige efter: Problemet er ikke de udlændige, der kommer til Danmark for at arbejde og gøre os rigere. Det er snarere omvendt; dem der ikke arbejder – og det løses ikke ved at lukke Danmark af og gå glip af den vækst og fremgang, det ellers kunne skabe.

9. KULTUREN I FOKUS

Kultur er det, der binder os sammen som folk. Og som gør os unikke. Når vi besøger andre lande, taler vi om at “opleve deres kultur” – ligesom vi selv i den grad er værd at besøge. En kultur kan være så stærk, at den kan eksporteres.

Kultur er måden vi er sammen på – og den kultur er gratis. Men kulturen er også alle de oplevelser vi kan få gennem livet. De er ikke altid gratis og kan ikke altid stå selv. Teaterforestillingen, biografen og sporten, hvor vi får græs under fødderne eller skubber sten over isen. Museet, der giver os ny viden om alt det, der var og tanker om det, der kommer. Satiren, der husker os på at smile også af det gravalvorlige. Og kunsten, hvad enten den hænger på en hvid væg på Louisiana eller er lavet med spraydåser i Østre Anlæg. Musikken, både når vi selv spiller eller lytter på nogle, der er bedre end os selv. Fællessangen, hvad enten den binder os sammen i forsamlingshuset eller på afstand i fjernsynet. 
 
MODERATERNE opfatter kulturlivet som fundamentet for alt det, der gør os til os. Til et vi. Derfor sidestiller vi kulturen med ethvert andet livsnødvendigt samfundsområde. Og vi vil skabe grobund for, at kulturen stortrives og vækster – både herhjemme og udenlands som eksportvare. 
 
MODERATERNE vil
 • Sætte en ekstra milliard på finansloven, der skal hjælpe med at genoprette kulturlivet – både ved at bevare det eksisterende, sætte nye ideer i gang, styrke sammenhængskraften – få folk op fra den sofa, der har været rammen om den primære underholdning i de seneste coronaår – og genindføre gratis adgang til nationale museer.
 • Indføre et kulturpas, der gives til alle unge efter endt skolegang, som kan bruges på at komme ud i kulturlivet, til teater, museer, til indmeldelse i en idrætsforening eller kulturskole. På den måde er det borgernes valg, hvilken kultur de vil støtte.
 • Styrke fællesskabet allerede i folkeskolen, hvor morgensang skal være en obligatorisk start på dagen. Både for at synge sammen – men også mærke hele skolens elevflok og dermed, at man er del af noget større.
 
MODERATERNEs forslag vil betyde
 • AT ekstra penge tilføres et trængt kulturliv og foreningsliv, der skal genoprettes så folk opdager, at der igen er åbnet for oplevelser.
 • AT man efter skoletiden får mulighed for at opdage vores fælles kultur. Gå i teater, i biografen eller på museet. Opleve livemusik, foreningsliv eller en fodboldkamp på et kulturpas.
 • AT skoleelever styrker sammenhængskraften ved at starte dagen med en fællessang og at se hinanden i øjnene – ikke bare dem fra samme klasse eller klassetrin, men hele skolen. Hele fællesskabet.
Nogle vil nok sige, at kulturen har mere end nok! Der er støtteordninger i vildskab og kulturen skal kunne leve selv. At unge bare kunne prioritere teateret fremfor diskoteket og at tiden med morgensang går fra matematiktimen. Men tænk lige efter: Det er vigtigt at kunne regne, men også at kunne regne den ud. At kunne samarbejde og at have grundlæggende forståelse for, at ingen er en ø. At vi er fælles med andre – og har noget til fælles. Det er penge værd. Penge der kommer tilbage, enten som eksporteventyr og turisme – eller også gennem et styrket selvværd som folk, en fælles forståelse og styrkede fælles værdier.

10 MODERATE FORSLAG

Det er i daginstitutionen, skolen og i ældreplejen vi møder velfærdssamfundet. Hvert enkelt møde er unikt – der er forskel på mennesker, både brugeren og den ansatte - og der er forskel på institutionerne. Alligevel taler vi tit om det hele som en grå masse, selvom vi godt ved, at der f.eks. er gode og veldrevne børnehaver, hvor børnene trives, personalet er veluddannet, har lang anciennitet og lavt sygefravær – og der er det stik modsatte. Velfærdssamfundet er for den enkelte præcis så vel- eller dårligt fungerende som den institution, man bruger. Det er i øvrigt tankevækkende, at brugerne generelt er mere tilfredse end ikke-brugerne… Vi har det med at trække ’dårligdommene’ frem og ned over hovedet på alle. Eller ’den gode løsning’ ét sted for den sags skyld, som så skal forfølges af alle. Det sætter sig alt sammen i procesregler, minimumsnormeringer, standarder, tilsyn, kontrol, bureaukrati eller slagord om ’sæt fagligheden fri’ eller ’udlicitér det hele’. Intentionerne er gode, men bunder alligevel i en opfattelse af, at alting kan styres politisk – fra folketinget eller byrådssalen. Og det kører i bølger: Frihed erstattes af regelstyring. Når det tager overhånd, skrues der ned for den. Så kommer en sag om en borger, der er kommet i klemme, og så skrues der op for reglerne igen. Det kører frem og tilbage. Måske vi mere grundlæggende bør tale om, om vi har organiseret de nære velfærdsinstitutioner rigtigt, så vi øger sandsynligheden for at finde den rigtige balance mellem de ansattes faglige frihed, trivsel, udviklingsmuligheder og brugernes forventninger om service, kvalitet og retssikkerhed – og samfundets berettigede forventninger om, at skatteborgernes penge forvaltes optimalt. Vi er forbi det punkt, hvor det handler om at fjerne en enkelt regel eller tilføre en enkelt million. Tiden er kommet til en mere grundlæggende diskussion om, hvordan vi har organiseret os. MODERATERNE vil
 • gennemføre en forvaltningsreform, der frisætter de nære velfærdsinstitutioner fra politisk detailregulering, så de får frihed og ansvar for at løse opgaverne på egne præmisser med fuld fokus på drift.
 • organisere institutioner som ’Offentlige Selskaber’ – offentligt ejede og regulerede, men med samme frihedsgrader som private virksomheder eller selvejende institutioner.
 • aktivere det omgivende samfund i driften af velfærdsinstitutionerne, så noget af den nære folkelighed, der gik tabt med kommunalreformen, kan genvindes. F.eks. skal fremtidens skolebestyrelser – med langt mere kompetence end de eksisterende – have repræsentation ikke bare af forældrene, men også de ungdomsuddannelsesinstitutioner og det erhvervsliv, der senere skal ’aftage’ eleverne.
MODERATERNEs forslag vil betyde
 • AT de nære velfærdsinstitutioner styres på mål og resultater – ikke på proceskrav.
 • AT ledelse og medarbejdere får større frihed til at løse opgaverne i et miks mellem normeringer, personalesammensætning, faglig metode og balance mellem drift og anlæg.
 • AT politikerne får fokus på den politiske opgave – ’hvad vil vi have’ og ’hvad koster det’ – og de offentlige ansatte frihed til at løse opgaven – ’hvordan gør vi det’.
 • AT velfærdsinstitutionerne får ledelsesmæssig sparring fra bestyrelser, der sammensættes af brugerne, medarbejderne og repræsentanter fra det omgivende samfund, der har stærk interesse i, at institutionen er velfungerende.
Nogle vil sikkert reagere voldsomt mod tanken om, at hver enkelt institution skal have sin egen bestyrelse, en ledelse der reelt må lede, eget regnskab og risiko for at gå konkurs – og at politikerne ikke kan blande sig i drift, men ’kun’ mål og pris. Men tænk lige efter: Tænk hvad det kan give af identitet, fokus på medarbejdere og brugerne, nytænkning og fokus på kerneopgaverne, hvis hver enkelt plejehjem, skole, daginstitution får frihed til at koncentrere sig om egen drift fremfor hele tiden at skulle orientere sig opad – mod forvaltning, byråd og folketing. Blomster skyder nedefra – det gør de gode idéer også. Og, ja, det vil betyde, at den lokale kro risikerer at få konkurrence fra det kommunale plejehjem, der udvikler et tilbud om, at 90 års–fødselsdagen for hele familien kan fejres på plejehjemmet. Men helt ærligt: Hvis det sker med respekt for regnskabsloven, så det er prissat rigtigt, hvad er så problemet? Vi har brug for at frisætte energi, ressourcer og faglighed i alle dele af den offentlige sektor gennem en udvidet grad af selvstyre i armslængde af et alt for detailregulerende politisk niveau. Og det er ikke gjort med et slogan om ’afbureaukratisering’ eller ’faglig frihed’. Det er mere komplekst end som så. Faglig frihed uden ansvar bliver let til konsekvensløshed. Derfor er der brug for en egentlig forvaltnings- eller institutionsreform, der følger op, hvor kommunalreformen slap. Decentraliseringen endemål må aldrig blive borgmesterens skrivebord – og da slet ikke ministerens!

Fri og lige adgang til sygdomsbehandling er en hovedsten i velfærdssamfundet. Som et af verdens rigeste lande har vi – veloplyste danskere – en berettiget forventning om at modtage behandling på internationalt niveau. Med amternes nedlæggelse, nye supersygehuse (samling af specialerne), patientrettigheder, pakkeforløb og mere muskelkraft til Sundhedsstyrelsen, fik det danske sundhedsvæsen et spark fremefter. F.eks. er overlevelseschancen for en mand med tarmkræft, som tidligere var ringest i Danmark, nu den bedste i Norden.

Men resultaterne trues med at blive sandet til af fremtidens udfordringer: Flere ældre, flere borgere med livsstilssygdomme, flere kronikere, flere og dyrere behandlingsmuligheder og knappe personalemæssige ressourcer. Det er ikke løst (alene) med flere penge eller flere ansatte – det kræver, at vi indretter os markant anderledes, så vi får opløst ’Bermuda-trekanten’ mellem sygehus, familielægen, kommune og patient og frigjort sundhedspersonalets tid til at kunne løse de sundhedsfaglige kerneopgaver. Derudover skal vi selvfølgelig samtidig være parate til fortsat at investere flere ressourcer i sundhedsvæsenet og have et langt skarpere fokus på forebyggelse, herunder især psykisk sygdom, som nu er den største 'sygdomsbyrde' i Danmark. De letteste patienter at behandle, er nu engang dem, der ikke bliver syge…

Covid-19-pandemien har eftervist det strukturelle pres på sundhedsvæsen, som en sundhedsreform burde have løst for flere år siden, men omvendt også vist den enorme omstillingsevne, sundhedsvæsenet besidder, når faglighed sættes før alt andet. I nogen grad frigjort af det normale ’rockwool-lag’ (bureaukrati) omstillede personalet på rekordtid vores sundhedsvæsen, så det ville kunne håndtere det enorme pres fra akutte og alvorlige syge, som alle frygtede – men som heldigvis udeblev – da vi så ligvognene i Bergamo i foråret 2020. På en og samme tid understreger det behovet for en reform og perspektivet i at indrette fremtidens sundhedsvæsen med langt mere faglig frihed og professionelt fokus på drift.

MODERATERNE vil

 • Nedlægge Regionerne og drive landets sygehuse under én professionel ledet sundhedsforvaltning - SundhedsvæsenDK - organiseret i tre søjler: ’akutberedskab’, ’hospital’ og ’det nære sundhedsvæsen’.
 • Bringe de frigjorte økonomiske og politiske ressourcer i spil nært på borgeren i et større antal ’sundhedsklynger’ eller ’sundhedsfællesskaber’, der forpligter de regionale sygehuse, ’familielægen’ og kommunerne på et tættere og langt mere forpligtende samarbejde om en gnidningsfri ’patientrejse’.
 • Sikre et akutberedskab i hele landet, så der er en ligeværdig dækning med ambulancer, akutlægebiler, lægehelikoptere.
 • Opruste Sundhedsstyrelsen, så den bliver den stærkest mulige sparringspartner til selve driften i ’SundhedsvæsenDK, almen praksis og det kommunale sundhedsvæsen.
 • Lave pakkeforløb i psykiatrien, inspireret af de succesfulde kræftpakker, så psykisk sygdom ligestilles med fysisk.
 • Have større fokus på forebyggelse af sygdomme, fremfor blot behandling. F.eks. bør en pakke cigaretter koste 100kr., så færre unge begynder at ryge.

MODERATERNEs forslag vil betyde

 • AT vi får mere lighed i sundhed, herunder større geografisk lighed. Ikke kun fordi sundhedsvæsenet bliver mere ensartet rullet ud i hele Danmark, men også fordi der kommer større fokus på nationale kliniske, evidensbaserede retningslinjer.
 • AT patienten kommer i centrum og vi får en sammenhængende plan for behandling (og forebyggelse), hvor der tænkes på tværs af sektorer. På den måde får vi et sammenhængende og samarbejdende sundhedsvæsen.
 • AT responstiden for en ambulance bliver mere ensartet og vi reducerer den geografiske ulighed i sundhed. Risikoen for at dø af en blodprop skal ikke være større på Falster end på Frederiksberg.
 • AT det sundhedsfaglige personales tid og ressourcer i højere grad kan bruges på ’det rigtige’ – kerneopgaven – og i mindre grad på administration, dokumentation og bureaukrati.
 • AT der frigøres midler fra det administrative lag, så flere ressourcer kan bruges direkte til glæde for borgere og patienter.
 • AT det bliver muligt at udvikle ét fælles IT system – til glæde for personale, patienter og ikke mindst patientsikkerheden.

Nogle vil hævde, at det er en fæl gang centralisering, statsliggørelse og af-demokratisering af vores fælles sundhedsvæsen, men tænk lige efter: Danmark er et lille land og, ja, sundhedsreformen giver et større nationalt ansvar og overblik, men flytter samtidig sundhedsvæsenet tættere på den enkelte og øger både familielægens og kommunernes ansvar og rolle. Det sundhedsfaglige personale skal i højere grad væk fra kontoret, væk fra computerskærmen og ud til patienterne, som først og sidst er dem, vi skal indrette os efter. Der bør ikke være forskel i behandlingstandarden afhængig af hvilket hospital eller hvor i landet man bliver behandlet.

Heldigvis er de fleste efterhånden enige om at styrke samarbejdet mellem sygehus, familielæge og kommune, men vi kan ikke blive ved med bare at bygge oven på det eksisterende - så bliver systemet bare dyrere, ineffektivt og mere kompliceret. 

Vi skal have modet til at tage et effektivt opgør med den silotænkning, som skubber patient og ansvar frem og tilbage mellem forskellige stole. Det kræver nytænkning – ikke bare mere af det samme.

’Værnepligten’ – pligten til at værne om sit land – er en smuk tanke, der understreger, at vi ikke bare er frit svævende individer, men borgere i et samfund, som vi har et fælles ansvar for at passe på. Det moderne Danmark er ikke kun truet udefra, men også af en begyndende mangel på sammenhængskraft. Vi lever i større og større grad vores liv sammen med mennesker, der ligner os selv samtidig med, at der bliver større og større diversitet i befolkningen. Medborgerskab kræver dannelse – og kræver, at man har mødt samfundets mange facetter. Det har man ikke nødvendigvis, hvis man populært sagt vokser op i en ’silo’ uden at møde det Danmark, der er udenfor eget postnummer eller socialt miljø. Tiden hvor unge mennesker fra Vollsmose eller Varde møder deres jævnaldrende fra Vedbæk og Viborg – på tværs af sociale skel – når de skulle “i kongens klæder”, er ikke mere. Der er brug for at gøre noget nyt og anderledes for at sikre, at fremtidens generationer får de værdier, der holder vores fællesskab oppe, ind under huden. MODERATERNE vil
 • styrke medborgerskab, dannelse og sammenhængskraft gennem en ny ’borgerpligt’ for alle unge. Borgerpligten bygger på principperne fra værnepligten, men kan aftjenes i hele samfundet.
MODERATERNEs forslag vil betyde
 • AT alle unge, uanset køn, bruger et halvt år på at arbejde for fællesskabet og fremtidens Danmark.
 • AT ’Forsvarets Dag’ erstattes af et ’Borgerpligtsmøde’. Her får de unge mulighed for at foretage prioriterede ønsker for, hvor de ønsker at aftjene borgerpligten.
 • AT borgerpligten kan aftjenes hos bl.a. velfærdssamfundets institutioner, på uddannelsessteder, i forsvaret, indenfor kulturlivet, i arbejdet med bæredygtig naturbeskyttelse eller i civilsamfundsinstitutioner.
Det bliver da sindssygt dyrt og bøvlet, vil nogen sikkert mene. Og hvorfor skal alle pludselig bruge et halvt år på at tjene samfundet, når mange målrettede unge hellere vil i gang med uddannelse eller arbejde? Men tænk lige efter: Tænk på de mange steder i velfærdssamfundet, hvor et par ekstra hænder og hoveder kunne gøre en positiv forskel. Tænk på den eftertanke, det kan skabe hos den enkelte at prøve kræfter med et område, man måske ellers aldrig ville stifte bekendtskab med. Tænk på værdien af for alvor at kunne snuse til et beskæftigelsesområde før man gør sit karrierevalg. Tænk på det udsyn og den tolerance det giver at mødes og arbejde sammen med andre, der har haft helt andre opvækstvilkår. Og så skal borgerpligten naturligvis indrettes med samme fleksibilitet som den nuværende værnepligt.
Danmark har verdens højeste SU. Det er godt, for alle skal have en mulighed for at tage en uddannelse uanset familiær baggrund. Men det udfordrer os, at vi har indrettet os meget anderledes end andre. Unge fra andre EU-lande kommer til Danmark, får gratis uddannelse og verdens højeste SU, og så rejser de fleste hjem igen. Det er spild af danske skatteyderes penge – og det er de fleste enige om. Derfor har Folketinget ad flere omgange lukket ned for engelsksprogede uddannelser for at holde unge fra andre lande væk, så vi ikke sender SU-penge ud af landet. Men det er også dumt. Fremtiden tilhører dem, der kan tiltrække de klogeste hjerner – og det er tilsvarende godt, at danske unge får udviklet deres fremmedsproglige kompetencer. I stedet for at lukke os om os selv skal vi derfor modernisere vores SU-system, så det både sikrer social mobilitet og er internationalt robust. MODERATERNE vil
 • Flytte fordelingen mellem stipendier og lån på de længerevarende uddannelser.
 • Indføre et ’uddannelsesfradrag’ for færdiguddannede, så den øgede låneandel dermed ikke påvirker den enkeltes realøkonomi. Betaler man skat i Danmark efter endt uddannelse, stilles man derfor stort set som nu.
MODERATERNEs forslag vil betyde
 • AT udenlandske studerende får en tilskyndelse til at blive i Danmark efter endt uddannelse for at få ’hjælp’ til tilbagebetaling af SU-lånet.
 • AT vi undgår at neddimensionere engelsksprogede uddannelsestilbud, men kan tværtimod tiltrække flere talentfulde unge fra andre lande.
 • AT danske unge får en tilskyndelse til at komme hurtigt i arbejde efter endt uddannelse for at få fuld glæde af det nye uddannelsesfradrag.
Forslaget kan hurtigt forsøges skudt ned med slagord om, at MODERATERNE vil skære i SU’en og gældsætte fremtidens unge, men tænk lige efter: Det er et logisk og pragmatisk bud på at holde fast i den sociale mobilitet, der er formålet med det danske SU-system, og fordelen ved ikke at isolere vores uddannelsesinstitutioner fra resten af verden.
Vi hopper altid lidt på stedet, når vi diskuterer skat i Danmark. Det er en kamp, når den sættes ned – ’nu skal vi igen give til de rige’ – og tilsvarende når den sættes op – ’nu strammer de igen skatteskruen’. På en eller anden måde er skatten åbenbart altid den rigtige… Fakta er, at vi har OECD’s højeste skattetryk og er et af de mest lige samfund i verden. Lad os nu have modet til at lave et moderne skattesystem, der på en og samme tid fastholder ambitionen om fairness og gør os fuldt konkurrencedygtige i forhold til de lande, vi konkurrere med om investeringer, arbejdspladser og arbejdskraft. MODERATERNE vil
 • Mangedoble jobfradraget, så det bedre kan betale sig at arbejde.
 • Sænke skatten på aktier, iværksætteri og investeringer til et internationalt konkurrencedygtigt niveau.
 • Øge grænsen for hvornår der betales topskat på 15% ved at indføre en ny mellemskat på 10% og sætte topskattegrænsen markant op.
 • Indføre en 'top-top-skat', så de rigeste – der også får glæde af øget topskattegrænse og lavere kapitalbeskatning – selv bidrager til et mere robust og konkurrencedygtigt skattesystem.
 • Samtænke skattereformen med en C02-afgift, der fremmer den grønne omstilling af dansk erhvervsliv og samfundet.
MODERATERNEs forslag vil betyde
 • AT gevinsten ved at arbejde øges – også for lavindkomstgrupperne.
 • AT vi kan fastholde og tiltrække flere nye virksomheder, fordi det bliver mere attraktivt at investere aktivt i Danmark.
 • AT Danmark får et langt mere konkurrencedygtigt skattesystem uden at gå på kompromis med ambitionen om, at de stærkeste skuldre skal bære de største byrder.
Nogle vil påstå, at vores skatteforslag er socialt skævt, fordi skattelettelser i kroner og øre altid er størst hos dem med stor personlig indkomst, når man sænker en procentsats. Andre vil mene, at tanken om en ’top-top-skat’ er uhørt og udtryk for ren og skær misundelse. Men tænk lige efter: Vores forslag gør hele samfundet rigere og øger vores muligheder for at investere mere i fælles velfærd i fremtiden; bedre ældreomsorg, mere forskning, grøn omstilling, bedre infrastruktur o.s.v. Og det er vel fair, at dem, der på det personlige plan får allermest ud af reformen, også bidrager til den.
’Man skal yde før man kan nyde’, lyder en almenaccepteret grundsætning i Danmark. Og det er rigtigt. Efterspørger man fællesskabets hjælp til sin forsørgelse må man vise egen vilje til at stå på egne ben. Det er et sundt princip. Derfor har vi indrettet vores lovgivning efter ’noget-for-noget’-princippet: Skal du have dagpenge eller kontakthjælp må du vise, at du aktivt står til rådighed for arbejdsmarkedet. Den opskrift passer på de fleste. Men en lille gruppe – 10-15.000 danskere – passer ikke i den skabelon. Psykisk sårbarhed, misbrugsproblemer. Et ’skævt sind’ – forklaringerne kan være mange – men realiteten er, at en del bliver hængende i vores kontanthjælpssystem år, efter år, efter år. Næsten 7.000 danskere har konstant været på kontanthjælp i mindst 10 år. MODERATERNE vil
 • Indføre en ny værdighedsydelse. Har man i årevis hængt fast i bistandssystemet, skal man have mulighed for at vælge en (lavere) værdighedsydelse, hvor man kommer fri af alle systemkravene.
 • Give folk på ’værdighedsydelse’ mulighed for at arbejde for en lavere indslusningsløn uden modregning i ydelsen, så de får en chance for at få greb om egen tilværelse og med tiden kæmpe sig ind på det almindelige arbejdsmarked.
MODERATERNEs forslag vil betyde
 • AT personer, der reelt er opgivet af systemet, får en mulighed for et værdigt liv på egne præmisser, hvor de legalt kan forbedre deres egen livssituation ved en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet.
Nogle vil sikkert påstå, at MODERATERNE forslår en borgerløn, hvor ingen behøver tage hænderne op af lommerne. Men tænk lige efter: Ingen vil isolere sig fra fællesskabet i årevis for at opnå retten til en velfærdsydelse. Det er derimod en pragmatisk og respektfuld måde at forholde sig til det faktum på, at der altid vil være nogle, der på en eller anden måde ikke ’passer ind’. En mulighed for også at give dem tryghed og et afsæt til at kunne gøre den forskel på arbejdsmarkedet, som de har mulighed for – måske en anspore til, over tid, at finde tilbage og blive en fuld deltager i arbejdsfællesskabet. Det er bedre at lave lidt eller slet ingen ting.

Danmark skal omstilles til et CO2-neutralt samfund. Jo før, desto bedre. Det bør være uden for enhver diskussion og en grundpræmis for det politiske arbejde de kommende år. Men så skal vi også være klar til at tage konsekvensen af det. Det dur ikke, at hver gang en ’rød’ politiker ser en ubrugt skattekrone, så skal den bruges på offentligt forbrug – og hver gang en ’blå’ ser en, så skal den gives retur som skattelettelse. Vi skal være parate til at investere i den grønne omstilling på linje med kollektiv velfærd (offentligt forbrug) og individuel velfærd (privat forbrug).

Vores beslutninger og investeringer skal hvile på evidens og faglighed. Det vi gør, skal være det rigtige – ikke bare føles rigtigt. Når der er bred opbakning til de danske reduktionsmålsætninger, som også Moderaterne støtter, bør kampen om at fremstå grønnest droppes til fordel for et seriøst samarbejde om at nå dem så effektivt som muligt. Her, som på andre områder, må politikken formuleres på basis af evidens og best practice.

Vi skal være parate til at tage konsekvensen. ’Det grønne’ er ikke en særlig politisk disciplin, men skal tænkes ind i alt, vi gør.

MODERATERNE vil:

 • Insistere på, at det såkaldte økonomiske råderum ikke bare spises op af offentligt forbrug, men at der reserves ressourcer til at understøtte den grønne omstilling.
 • Investere i et højere oplysningsniveau, så vi kender de reelle udfordringer og muligheder – både som samfund og individer.
 • På samfundsniveau skal en ekspertgruppe udvikle en model til belysning af Danmarks reelle, internationale klimaaftryk: Hvor meget bidrager vi til at nedbringe det, når vi eksporterer grønne teknologiløsninger til andre lande? Hvor meget bidrager vi til at øge det, når vi importere ’sorte’ varer, komponenter og teknologi. Fuld vished om Danmarks klimaaftryk skaber grobund for handling på alle dimensioner.
 • På individniveau skal et nyt, obligatorisk CO2-mærke hjælpe os som forbrugere til at handle på et oplyst grundlag. Vi køber måske økologiske varer, der er transporteret til Danmark og tror vi handler klimavenligt, men ville vi i virkeligheden sætte et mindre CO2-aftryk ved i stedet at købe et konventionelt dansk alternativ. Det er en jungle at finde rundt i. Ved brug af moderne blockchain-teknologi skal vi udvikle et ’klima-aftryksmærke’ som gør det lettere at være kritisk forbruger.
 • Bruge det offentliges indkøbskraft til at understøtte grønne løsninger. Når der lægges asfalt, skal den være ’grøn’ – rækker pengene ikke til vores infrastruktur-ambitionen må vi enten skrue ned for dem eller være parate til at bruge mere. Det dur ikke, at vi vælger at ’snyde på den grønne vægt’, hvis pengene lejlighedsvis ikke passer med vores ambitioner om 10 km. ekstra motorvej, it-udstyr til eleverne eller nye møbler på plejehjemmet.
 • Indtænke en CO2-afgift i en kommende skattereform, der samtidig skal lette skatten på investeringer og sikre frie ressourcer til forskning og innovation, så vi ikke forringer danske virksomheders samlede konkurrencevilkår på en måde, hvor industri og landbrug i Danmark lukkes ned for i stedet at genopstå andre steder på mindre klimavenlige måder. Klimakampen er grænseløs!

MODERATERNEs forslag vil betyde

 • AT vi som land får reelt billede af, hvad vores levevis, eksport af bæredygtig teknologi og import betyder for vores samlede CO2 aftryk.
 • AT vi får lettere ved at være kritiske forbrugere. Vi skal ikke gøre os til smagsdommere over, hvad folk spiser og køber, men der er en folkelig vilje til forandring. Gør vi det klart for den enkelte, hvordan man bedst understøtter den, vil det tage os langt – og længere end politikere kan diktere.
 • AT vi prioriterer klimaet øverst og kun bygger ny infrastruktur så langt midlerne rækker til at anlægge grønt og bæredygtigt med klimavenlig beton, asfalt og materialer. Er finansieringen utilstrækkelig, må de sidste kilometer motorvej vente på ny finansiering.
 • AT stat, kommuner og regioner samlede indkøb, som er årligt er omkring 380 milliarder sker ud fra en model om bæredygtighed, miljøbelastning og genanvendelighed, således den offentlige sektor bliver en effektiv katalysator i klimaomstillingen.

Nogen vil sikkert mene, at det bliver for bombastisk at stille krav om at slække på infrastrukturambitioner eller andet, hvis der er et grundkrav om, at der skal investeres og handles grønt. Andre vil mene, at det bliver uoverskueligt at udvikle et CO2-mærke eller en model for Danmarks samlede, reelle klimaaftryk. Men tænk lige efter: Man skal ikke opgive på forhånd, fordi noget er svært. Nogen er nødt til at gå forrest. Og tænk, hvad det vil betyde for innovation og markedet, hvis det offentlige konsekvent efterspørger de mest bæredygtige produkter og tjenesteydelser.

Det var en visionær og skelsættende beslutning, da arbejdsmarkedets parter og den daværende Firkløverregering for snart 35 år siden (1987) lavede ’Fælleserklæringen’ og tog hul på at lave obligatoriske arbejdsmarkedspensioner i Danmark. Små skridt til en start, som på sigt gjort Danmark til en af de mest robuste økonomier i Europa.  Ikke bare kan morgendagens pensionister, som de er flest, regne med en god pension – det gør også samfundsøkonomien meget mindre sårbar over for udsving i alderssammensætningen og økonomiske konjunkturudsving. Med fuldt udbyggede arbejdsmarkedspensioner foreslår MODERATERNE nu, at vi tager hul på et nyt kapitel.  MODERATERNE vil
 • Aftale en ny ’Fælleserklæring’, så vi får ’Arbejdsmarkedspensioner Plus’, hvor dagens lønmodtagere ikke bare sparer op til leveomkostningerne i alderdommen, men også til pleje og ældreomsorg efter ophør på arbejdsmarkedet.
 • Indføre et system, hvor også mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, der i perioder er på kontanthjælp eller dagpenge, sparer op til egen pension, så vi udligner forskellen mellem dem med robuste arbejdsmarkedspensioner og dem helt uden.
MODERATERNEs forslag vil betyde
 • AT fremtidens pensionister – om 20, 30, 40 år – bliver mindre afhængige af øjeblikkets muligheder for at give en anstændig ældrepleje, men selv – via opsparing – kan finansiere en del af den.
 • AT den skatteyderbetalte ældreomsorg i højere grad kan målrettes dem med mest behov, så smørret ikke bare smøres tyndere og tyndere ud.
 • AT Danmark fastholder vores europæiske førertrøje, når det handler om at være mindst sårbar over for aldersmæssige udsving i befolkningen.
 • AT der over tid udvikles flere og forskellige tilbud for levering af services til ældre medborgere. Når fremtidens pensionist selv har ’købekraft’ til hjemmehjælp og omsorg, fremfor er være 100% afhængig af det offentligt finansierede, skaber det grobund for helt nye tilbud til de ældre. 
Forslaget vil blive mødt med påstande om, at MODERATERNE vil fjerne den gratis hjemme­hjælp og skabe et A- og B-hold, men tænk lige efter: Det handler ikke om morgendagens ældreomsorg, men om Danmark om 20 – 30 år. Skal vi acceptere, at standarden langsomt slides ned eller skal vi forberede os på, at fremtidens flere ældre – medens de er erhvervsaktive – sammen med deres arbejdsgivere og med et skattemæssigt incitament tager et større ansvar for eget seniorliv. Det er sund fornuft i god tid at forberede os på en fremtid, hvor der ellers bliver langt færre til at forsørge langt flere.
Hver tiende fuldtidsansatte lønmodtager er udenlandsk. Uden udenlandsk arbejdskraft ville Danmark gå i stå. Problemer med mangelfuld integration og et værdipolitisk ’våbenkapløb’ mellem Socialdemokratiet og ’blå blok’ om, hvem der fremstår skarpest og hårdest i udlændingepolitikken, må ikke få os til at vende ryggen til den kendsgerning. Vi har tværtimod brug for at åbne det danske arbejdsmarked yderligere – både for at løse akutte beskæftigelsesmæssige udfordringer og for at være blandt de fremmeste i verden til at tiltrække ’kvikke hoveder’. MODERATERNE vil
 • Gøre det lettere for kvalificeret udenlandsk arbejdskraft at få arbejds- og opholdstilladelse i Danmark. Borgere fra et OECD-land med en ansættelseskontrakt på almindelige, overenskomstmæssige vilkår hos en seriøs arbejdsgiver, skal umiddelbart kunne arbejde i Danmark. For andre skal den såkaldte beløbsgrænse sættes ned med 10.000 kroner pr. måned til 27.500.
 • Forpligte staten på at sagsbehandle arbejds- og opholdstilladelser inden for en frist på en måned.
 • Åbne mulighed for at skifte opholdsgrundlag. Er man kommet til Danmark som flygtning, skal man som udgangspunkt rejse hjem, når forholdene i hjemlandet er til det. Har man i mellemtiden opbygget kompetencer, vi har brug for, skal man selvfølgelig kunne veksle sin ’entrébillet’ fra flygtning til arbejdstager på en enkelt og gnidningsfri måde, så vi ikke hjemsender mennesker, der er på nippet til at kunne udfylde vigtige positioner på vores arbejdsmarked.
MODERATERNEs forslag vil betyde
 • AT virksomhederne får den samme lette adgang til rekruttere arbejdskraft fra de lande, der er medlemmer af OECD, som de har fra EU-landene.
 • AT det generelt gøres lettere for dygtig, udenlandsk arbejdskraft at komme til Danmark, mens vi har brug for dem.
 • AT virksomhederne får en meget hurtigere adgang til at få den udenlandske arbejdstager til Danmark.
Nogle vil hævde, at vi slår en ladeport op til Danmark og øger integrationsudfordringerne i Danmark, men tænk lige efter: Problemet er ikke de udlændige, der kommer til Danmark for at arbejde og gøre os rigere. Det er snarere omvendt; dem der ikke arbejder – og det løses ikke ved at lukke Danmark af og gå glip af den vækst og fremgang, det ellers kunne skabe.

Kultur er det, der binder os sammen som folk. Og som gør os unikke. Når vi besøger andre lande, taler vi om at “opleve deres kultur” - ligesom vi selv i den grad er værd at besøge. En kultur kan være så stærk, at den kan eksporteres.

Kultur er måden vi er sammen på - og den kultur er gratis. Men kulturen er også alle de oplevelser vi kan få gennem livet. De er ikke altid gratis og kan ikke altid stå selv. Teaterforestillingen, biografen og sporten, hvor vi får græs under fødderne eller skubber sten over isen. Museet, der giver os ny viden om alt det, der var og tanker om det, der kommer. Satiren, der husker os på at smile også af det gravalvorlige. Og kunsten, hvad enten den hænger på en hvid væg på Louisiana eller er lavet med spraydåser i Østre Anlæg. Musikken, både når vi selv spiller eller lytter på nogle, der er bedre end os selv. Fællessangen, hvad enten den binder os sammen i forsamlingshuset eller på afstand i fjernsynet. 
 
MODERATERNE opfatter kulturlivet som fundamentet for alt det, der gør os til os. Til et vi. Derfor sidestiller vi kulturen med ethvert andet livsnødvendigt samfundsområde. Og vi vil skabe grobund for, at kulturen stortrives og vækster - både herhjemme og udenlands som eksportvare. 
 
MODERATERNE vil
 • Sætte en ekstra milliard på finansloven, der skal hjælpe med at genoprette kulturlivet - både ved at bevare det eksisterende, sætte nye ideer i gang, styrke sammenhængskraften - få folk op fra den sofa, der har været rammen om den primære underholdning i de seneste coronaår - og genindføre gratis adgang til nationale museer.
 • Indføre et kulturpas, der gives til alle unge efter endt skolegang, som kan bruges på at komme ud i kulturlivet, til teater, museer, til indmeldelse i en idrætsforening eller kulturskole. På den måde er det borgernes valg, hvilken kultur de vil støtte.
 • Styrke fællesskabet allerede i folkeskolen, hvor morgensang skal være en obligatorisk start på dagen. Både for at synge sammen - men også mærke hele skolens elevflok og dermed, at man er del af noget større.
 
MODERATERNEs forslag vil betyde
 • AT ekstra penge tilføres et trængt kulturliv og foreningsliv, der skal genoprettes så folk opdager, at der igen er åbnet for oplevelser.
 • AT man efter skoletiden får mulighed for at opdage vores fælles kultur. Gå i teater, i biografen eller på museet. Opleve livemusik, foreningsliv eller en fodboldkamp på et kulturpas.
 • AT skoleelever styrker sammenhængskraften ved at starte dagen med en fællessang og at se hinanden i øjnene - ikke bare dem fra samme klasse eller klassetrin, men hele skolen. Hele fællesskabet.
Nogle vil nok sige, at kulturen har mere end nok! Der er støtteordninger i vildskab og kulturen skal kunne leve selv. At unge bare kunne prioritere teateret fremfor diskoteket og at tiden med morgensang går fra matematiktimen. Men tænk lige efter: Det er vigtigt at kunne regne, men også at kunne regne den ud. At kunne samarbejde og at have grundlæggende forståelse for, at ingen er en ø. At vi er fælles med andre - og har noget til fælles. Det er penge værd. Penge der kommer tilbage, enten som eksporteventyr og turisme - eller også gennem et styrket selvværd som folk, en fælles forståelse og styrkede fælles værdier.
Bliv medlem

Tilmeld nyhedsbrev

DET SKER:
Det er MODERATERNE:

En velfungerende liberal markedsøkonomi

Opvokset i en venstreorienteret familie men med mere end 20 års erhvervs erfaring som leder af offentlige institutioner med også kommercielle aktiviteter har lært mig, at en velfungerende liberal markedsøkonomi er nødvendig for at finansiere vores velfærdssamfund, og det tror jeg Moderaterne kan fremme.

Lars Philipsen Prahm
Lars Philipsen Prahm
København

Vi vender tingene på hovedet

At arbejde for Moderaterne kræver en god portion omstillingsparathed, for vi gør ikke som de andre partier. Vi vender tingene på hovedet, og skaber det her parti ud fra model, hvor vi ikke definerer os selv op imod de andre partier. Det er både en enormt lærerig og svær politisk øvelse.

Bjørn Strøm
Bjørn Strøm
København

Som ung er det fantastisk at blive taget seriøst

Jeg er studentermedarbejder her i partiet, og er med fordi muligheden for at lære hvordan man stifter et parti fra bunden, og så med en tidligere statsminister ved roret, er helt unikt og mega spændende. Som ung er det fantastisk at blive taget seriøst og være med hele vejen.

Ellen Mindegaard-Müllertz
Ellen Emilie Mindegaard-Müllertz
København

Behov for et parti, der kan samarbejde

Jeg har meldt mig ind i moderaterne, fordi der er behov for et parti, der kan samarbejde hen over midten i dansk politik, og dermed skabe fornyelse til glæde for hele Danmark.

Steffen Damborg
Steffen Damborg
Aarhus

Kan skabe grundlaget for et bredt samarbejde

Jeg er gået med i Moderaterne fordi partiet konstruktivt vil bygge bro og samle – fremfor evigt kævl, hvor der som nu graves grøfter og splittes. Desuden kan Moderaterne med vores tidligere Statsminister Lars Løkke Rasmussen i spidsen trække stemmer ind over midten, og skabe grundlaget for et bredt samarbejde i Folketinget.

Niels Ahlmann-Ohlsen
Niels Ahlmann-Ohlsen
Skodsborg

Politik skabt gennem samtale

Det kræver mod at sætte ord i verden. Og mod at lytte – også til dem, man normalt glemmer på Christiansborg. Moderaterne har i sit fundament ønsket en samtale, der både lytter til de sædvanlige eksperter – men også lytter til dem ude i virkeligheden, som politikken vedrører. Det har gjort vores politik virkelighedsnær, pragmatisk, nuanceret og realistisk.

Jeppe Søe
Jeppe Søe
Aalborg

Et pragmatisk og evidensbaseret udgangspunkt

Med Moderaterne har vi endelig et politisk parti, der ikke er ideologisk fastfrosset, men som sætter fornuften i centrum og derfor med et pragmatisk og evidensbaseret udgangspunkt kan forene et fokus på at udbygge velstanden med en revitalisering af socialpolitikken til gavn for samfundets mest udsatte.

Rasmus Lund-Nielsen
Rasmus Lund-Nielsen
Søborg

Et virkelighedsnært, pragmatisk og modigt parti

I MODERATERNE har jeg fundet et virkelighedsnært, pragmatisk og modigt parti. Et parti hvor fællesskab, virkelyst og troen på mennesker vægter højere end frygt og intolerance. I MODERATERNE har jeg fået troen på et parti, som kan skabe den bevægelse, der gør at dagen i morgen bliver bedre end dagen i dag.

Kim Mejnert Frydensbjerg
Kim Mejnert Frydensbjerg
Gl. Holte

Verdens nok første parti født fuldt digitalt

MODERATERNE bliver verdens nok første parti født fuldt digitalt. Vi gør f.eks op med forsamlingshuskulturen og giver alle medlemmer ret til at bestemme, også dem der ikke kan møde op lige den dag.

Niels Møller
Niels Møller
Lyngby

Menneskerne, værdierne og kvaliteterne

Jeg har i lang tid ikke fulgt med på den politiske front, da jeg ikke har kunne se mig selv og mine værdier passe ind i det, det er. Men da jeg hørte om Moderaterne og oplevede de menneskerne, værdierne og kvaliteterne de kommer med, var min interesse tilbage og jeg er med i et parti hvor jeg kan se mig selv og mine værdier, og ikke mindst noget af det vi mangler i vores nuværende politik

Rasmus S. Hinrichs
Rasmus S. Hinrichs
Hvidovre

Ønsker at finde nye politiske veje for de udfordringer vi står overfor

Jeg har i min unge dage været med i kommunalpolitik, hvor jeg oplevede hvad et bredt politiske samarbejde kan skabe af konstruktive løsninger. I mine mere end 30 år som leder, har jeg lært at de bedste og mest holdbare løsninger findes i det brede samarbejde, hvor der også er plads og tillid til at prøve nye løsninger, der tilpasses tidens virkelighed. Den ambition finder jeg i MODERATERNE – der går efter det brede poliske samarbejde, som ønsker at finde nye politiske veje for de udfordringer vi står overfor, både indenrigs- og udenrigspolitisk.

Sean Bisgaard
Sean Bisgaard
Frederiksborg

Moderaterne er nytænkende, ambitiøse og favner bredt

Landspolitisk har jeg efter mit exit fra Venstre , været i et politisk tomrum.
Moderaterne er nytænkende, ambitiøse og favner bredt, det er et parti jeg kan identificere mig med.
Charlotte Bagge Hansen
Charlotte Bagge Hansen
Stege

De giver unge en plads ved bordet

Jeg støtter Moderaterne, fordi de giver unge en plads ved bordet. Jeg har allerede virkelig oplevet, at de tager unges idéer og tanker seriøst, frem for at skubbe dem til siden og lytte med et halvt øre.
Jeg læser retorik, så jeg er også en del af den her bevægelse, fordi det her er et parti, der rækker ud og bygger bro med sin kommunikation – jeg tror, det er så vigtigt, at der er et parti på Christiansborg, der dyrker dialogen, samtalen og giver plads til nuanceret politik!

Hugo Alfred Koch-Larsen
København

Gennemtænkt, pragmatisk og i den grad fornuftig

Et egentligt brud med blokpolitikken var hvad der blev motivationen for en tilmelding. Jeg syntes partiet er bygget på et solidt grundlag, og jeg er kæmpe fan af den politiske stil som er gennemtænkt, pragmatisk og i den grad fornuftig. Jeg tror på at Moderaterne kan løfte dansk politik.

Michael Hertz
Michael Hertz
Roskilde

Vi skal turde lave de reformer, der har manglet de seneste år

Jeg tror på, at det bedste samfund er et, hvor vi hele tiden tør tænke visionært og udfordre “sådan plejer vi at gøre”. Jeg er med i Moderaterne, fordi vi igen skal turde lave de reformer, der har manglet de seneste år, og fordi vi skal turde gå forrest internationalt, selvom vi er et lille land.

Nikolaj Gam-Pedersen
Nikolaj Gam-Pedersen
København

Nødvendigt, fornuftigt, meningsfuldt samt sympatisk

Jeg finder det nødvendigt, fornuftigt, meningsfuldt samt sympatisk, at skabe et parti, hvor der er en god kombination af både erhvervsfolk, mennesker med politisk erfaring og hverdagens eksperter. Jeg tror på, at Moderaterne kan gøre en forskel i dansk politik. Jeg er overbevist om, at Moderaterne kan bidrage til et endnu bedre Danmark gennem deres visioner – holdninger og deres handlinger – som er igangsat gennem den store motivation og enorme drivkraft, som ligger bag.

Julie Jacobsen Glarvig
Julie Jacobsen Glarvig
Kastrup

Jeg tror på bredt samarbejde.

Jeg tror på, at dansk erhvervsliv og grøn omstilling går hånd i hånd. Jeg tror på bredt samarbejde. Jeg værdsætter velfærdsstaten, men ser også tegn på, at der bruges penge, der ikke giver værdi. Jeg tror på, at dansk erhvervsliv og grøn omstilling går hånd i hånd. Jeg ser Lars Løkke Rasmussen som erfaren og pragmatisk i sin tilgang til de problemstillinger, der opstår. Vi er nødt til at tage den bedst mulige løsning i situationen. Det perfekte findes ikke.

Marina Andersen
Marina Andersen
Frederiksberg

Moderaterne lyder som det rigtige sted for mig

Familiefar til 2 piger snart 3 og gift med Pernille, har altid gået op i politik, har altid haft lyst at deltage aktivt, men desværre aldrig gjort noget ved det før nu og Moderaterne lyder som det rigtige sted for mig.

Henrik Rejnholt Andersen
Henrik Rejnholt Andersen
Langå

Moderaterne har både substans og en vilje til nytænkning

Når en tidligere statsminister sætter sig selv i spil og vil et helt nyt projekt og den politiske midte, så er det værd at lytte til. For mig har Moderaterne både substans og en vilje til nytænkning og forandring som dansk politik og Danmark har brug for.

Jon Stephensen
Jon Stephensen
København

Moderaterne er præcis hvad dansk politik har brug for

Moderaterne er præcis hvad dansk politik har brug for. I en tid hvor nytænkningen er gået i stå og debatten kun handler om enten flere penge til velfærd eller yderligere værdipolitiske stramninger, er der mere end nogensinde før behov for et part, der tør tage de svære diskussioner om fremtidens velfærd, de nødvendige reformer og bygger bro til holdbare løsninger med andre partier.

Jakob Engel-Schmidt
Jakob Engel-Schmidt
Lyngby

Danmark har brug for en ny vej

Jeg støtter op om Moderaterne, fordi Danmark har brug for en ny vej, og jeg tror fuldt og fast på at Lars Løkke Rasmussen er manden der kan skabe den forandring der skal til.

Rene Hansen
Rene Hansen
Hvidovre

Moderaterne lytter til hverdagens eksperter

Jeg har ikke tidligere været politisk aktiv. Har dog altid interesseret mig for samfundsdebat. Med mit arbejde i den offentlige forvaltning, kan det til tider føles som om, der bliver længere og længere vej fra Christiansborg til os der skal forvalte lovgivningen. Jeg oplever at Moderaterne lytter til hverdagens eksperter og os, der har viden og erfaringerne – og ikke til medieomtalte enkeltsager. Det giver mig en tro på fremtiden.

Irene Andersen
Irene Andersen
Køge

Pragmatik og relevans slår folderne sammen

Hvornår er politik interessant? I min optik er det når pragmatik og relevans slår folderne sammen og skaber en positiv forandring til gavn for de fleste. Jeg mener at Moderaterne er det bedste bud på at bygge bro mellem forskelligheder!

Peter Jørgensen
Peter Jørgensen
Køge

Løsninger findes ikke altid på Christiansborg

Jeg har for første gang valgt at blive politisk aktiv , da gode ideer ikke har en “farve” men gavner samfundet som helhed. Løsninger findes ikke altid på Christiansborg men også hos hverdagens eksperter.

Carsten Damgaard Møller
Middelfart

Tiden som passiv tilskuer til dansk politik er slut for mig

I mange år har jeg overvejet at gå ind i politik, men har forgæves ledt efter den rigtige hylde at lande på. Det har jeg nu. Med Moderaterne ser jeg et stort potentiale for den enkelte vælger og for det danske samfund under ét. Tiden som passiv tilskuer til dansk politik er slut for mig – nu lægger jeg sammen med mange andre gode folk i Moderaterne al energi i, aktivt at sikre et bedre politisk miljø, og ikke mindst bedre og mere fornuftige politiske løsninger.

Brian Bo Rasmussen
Brian Bo Rasmussen
Præstø

Jeg tror det er godt for vort demokrati

Jeg ser frem til at støtte Moderaterne, i ønsket om dannelse af et parti.
Jeg tror det er godt for vort demokrati,  at vi forsøger at mindske afgørende indflydelse fra yderfløjene i dansk politik.
Adie Ely Jørgensen
Adie Ely Jørgensen
Kerteminde

Jeg har ikke haft “hands on” tidligere i det politiske miljø

Politisk erfaring kommer af at deltage mere end blot via sociale medier. Jeg har ikke haft “hands on” tidligere i det politiske miljø; men mener der er væsentlige områder i samfundet, der trænger til deltagelse om vedligehold og fornuftig udvikling.

Carsten Leonhard Knudsen
Carsten Leonhard Knudsen
Nexø

Jeg melder mig ind med håbet om politisk handlekraft

De udfordringer vi står overfor som verdenssamfund, som land, som familie og som menneske, kan ikke løses med den politik, vi har lige nu. Jeg meldte mig ind i Moderaterne med håbet om politisk handlekraft. Og det håb er blevet stærkere. Et solidt vidensgrundlag, erfaring, inklusion, respekt og medmenneskelighed gør Moderaterne til det parti, jeg har manglet. Et parti der lytter.

Rikke Schmidt Kjærgaard
Rikke Schmidt Kjærgaard
København

Brug for modvægt til den politik, der føres

At komme så tæt på politik er nyt land for mig. Jeg tror på, at der er brug for Moderaterne som modvægt til den politik, der føres på ’Borgen’ i dag. Moderaterne kan både tilføre nyt, og skabe sammenhæng mellem rød og blå. Moderaterne kommer til at gøre en forskel. Jeg vil gerne lægge mit engagement og min faglighed i det her for forskellens skyld.

Lone Gunnø Berlin
Lone Gunnø Berlin
Odense

I Moderaterne mødes vi på midten

Bor i Dybbøl – hvor skyttegravenes fortid minder om nutidens politik – i Moderaterne mødes vi på midten med anerkendelse af andres viden, der sammen med politisk mod og nytænkning fra os skaber et dynamisk Danmark i fremtiden.

Preben Thorsen
Sønderborg

Jeg føler mig hjemme rent politisk igen

Flere års aktiv medlemskab af et politisk parti havde gjort jeg ikke længere følte der blev lyttet til medlemmerne, at politikken ofte var mere bundet i en ideologi end i hvad der var brug for i den virkelige verden. Derfor er det med stor glæde jeg har fulgt med i webinar og debatterne og føler jeg er hjemme rent politisk igen.

Benjamin Lindberg
Benjamin Lindberg
Solrød Strand

Moderaterne gør op med fløjpolitik og minoritetsmagt!

Moderaterne gør èn gang for alle op med fløjpolitik og minoritetsmagt! Endelig et parti med et program der manøvrerer uden om ulidelige ”Ismer”, men tilkender sig en realpolitisk tilgang til de spørgsmål der optager majoriteten af Danmarks befolkning – hvor et socialliberalt synspunkt vil skabe den nye fremgang for Danmark og danskerne. Dét er virkelig en nyskabelse inden for politik.

Torben Bloch Pedersen
Torben Bloch Pedersen
Silkeborg

Man kan sagtens være liberal og tænke på sin næste

Så længe jeg har kan huske, så har det været sådan: Er man liberal så er man egoistisk og sin egen lykkes smed. Er man socialist, så er man små-naiv, godtroende og ved ikke hvordan kroner skal tjenes, før de kan bruges.
Det håber og tror jeg Moderaterne kan gøre op med. Man kan sagtens være liberal og tænke på sin næste.
Jesper Hjoellund
Jesper Hjoellund
København

Da jeg læste om Moderaterne, fik jeg lysten til politik

Jeg har altid fulgt med i politik, men jeg har aldrig kunne se mig involveret, da jeg har haft svært ved at tage skridtet ej heller følt mig klædt på til opgaven. Da jeg læste om Moderaterne, fik jeg lysten til at kaste mig ud i politik, da det omsider så ud til, at jeg måske alligevel ville kunne løfte opgaven.

Anita Arndal Dietz
Anita Arndal Dietz
Årslev

Moderaterne respekterer forskelligheder og tænker anderledes

Jeg har i mange år været politisk engageret og medlem af et parti, men aldrig deltaget aktivt. Da Moderaterne begyndte at tage sin form, var jeg ikke i tvivl. Her var mit politiske ståsted. Moderaterne respekterer forskelligheder, tænker anderledes med nye politiske tanker og vinkler og er lyttende. Moderaterne er liberal på den måde jeg mener er korrekt, både økonomisk og humanistisk.

Maj-Britt Hansen
Maj-Britt Hansen
Bagenkop

Spændende, gennemtænkt, nytænkende og moderne

Jeg er trådt ind i politik i en moden alder, da jeg så muligheden for at være med til at præge MODERATERNE´s politik, som lyder mega spændende, gennemtænkt, nytænkende og moderne, hvilket er nødvendigt for et bedre Danmark.

Jens Klausen
Jens Klausen
Horsens

Ofte bliver politik reduceret til overskifter og slogans

Ofte bliver politik reduceret til overskifter og slogans. Sådan er der ikke hos MODERATERNE. Her går vi ikke rundt som katten om den varme grød, men siger tingene som de er – også det, der måske ikke er så populært. Vi snakker, vi diskuterer og finder rigtige løsninger på rigtige problemer.

Anders Skovbølling
Anders Skovbølling
Vejen

Jeg tror på at MODERATERNE er vejen frem!  

Verden er under om forandring på rigtig mange område og jeg tror på, at det samme gælder indenfor politik. Samfundet er modent til at gøre op med traditionel kassetænkning , spin og blokpolitik. Med MODERATERNE kan vi gøre den afgørende forskel ikke kun i politik, men for samfundet og den enkelte borger. Jeg tror på at MODERATERNE er vejen frem!

Jesper Friis Gammelmark
Jesper Friis Gammelmark
Struer

MODERATERNE gør op med blokpolitik

Som advokat, iværksætter, virksomhedsejer og familiefar vil jeg gerne bakke op om et parti, som favner bredt. Vi har i Danmark brug for et enkelt system med praktiske og fornuftige løsninger, der skaber de bedst mulige rammer for dem, som bidrager til fællesskabet. Derfor ser jeg mig selv som en naturlig del af MODERATERNE.

MODERATERNE gør netop op med blokpolitik, og vil søge brede løsninger hen over midten.

Tobias Grotkjær Elmstrøm
Aarhus

Der er behov for en samlende politisk debat

Der er behov for en samlende politisk debat hvor vi værner om vores demokratiske samhørighed og adresserer komplekse samfundsudfordringer med de nødvendige nuancer. Moderaterne bidrager med en visionær gentænkning af det politiske arbejde

Lars Rosendahl Appelquist
Lars Rosendahl Appelquist
København

Folket er noget der ikke bliver taget alvorligt i Folketinget

Folket er noget der ikke bliver taget alvorligt i Folketinget elle de nuværende partier jeg har med Moderaterne oplevet at man kommer til ordre og bliver lytte til samt at det bliver taget til eftertanke og man her er med til at præge partiet. Her vil jeg kunne gøre en forskel

Ewan O’Nell
Ewan O’Nell
Mogenstrup

Det er ikke embedsmandspolitik – det er virkelighed

I et år har jeg været en del af noget helt nyt, som jeg ikke har oplevet på den politiske scene før: Det Politiske Mødested, forløberen til Moderaterne. Jeg meldte mig ind, fordi jeg som bestyrelsesmedlem i en sundhedspolitisk tænketank, håbede på at kunne påvirke sundhedspolitikken. Jeg fandt dog undervejs ud af, at jeg som person havde mange flere værdier tilfælles med de personer jeg mødte hos Moderaterne, hvorfor jeg selvfølgelig nu er blevet medlem af partiet. Jeg er en del af Moderaterne fordi vi lytter til befolkningen. Det er ikke embedsmandspolitik – det er virkelighed.

Monika Rubin
Monika Rubin
København

Ingen rød eller blå agenda, men sund fornuft

Vi mangler et parti, som reelt set kan kalde sig for et midterparti, altså hvor politikken ikke bærer præg af en rød eller blå agenda, men af sund fornuft, som kan gavne den enkelte dansker i hverdagen.
I den forbindelse tror jeg, at Moderaterne kan være med til at give de mange vælgere en stemme i dansk politik – det vil jeg kæmpe for.

Mohammad Rona
Mohammad Rona
Aalborg

Her bliver man hørt og inddraget

Har tidligere været passivt medlem af Venstre, men dette projekt lød spændende og nyskabende i forhold til politikudvikling. Her bliver man hørt, inddraget og indgår i et super godt netværk. Sluttelig har jeg også savnet Lars i fronten af dansk politik – der mangler i den grad en stærk person i oppositionen.
Charlotte Brammer
Charlotte Brammer
Åbyhøj

Politik er ikke dem og os. Politik er dig og mig.

Politik er ikke dem og os. Politik er dig og mig. Forskellighed burde være en styrke, det har jeg ikke kunnet få øje på i dansk politik i lang tid. Jeg har aldrig været politisk aktiv, men i MODERATERNE  er politik nærværende og inkluderende. Derfor er jeg medlem

Ina Kilde
Ina Kilde
Kolding

Forener forskellige værdier, principper og tanker

Politik handler om at kunne forene forskellige værdier, principper og tanker, og finde frem til det, som de fleste mennesker kan se sig selv i. Det kræver et parti, der tør påtage sig rollen med at lytte til dem, der bor og lever i Danmark, men også ansvaret for at få gennemført de værdier, principper og tanker, som et flertal af danskerne kan støtte. Derfor støtter jeg op om MODERATERNE.

Flemming Larsen
Flemming Larsen
Næstved

Løkkes politik og holdninger har jeg altid sympatiseret med

Jeg har aldrig været medlem af et politisk parti, men har altid fulgt med i den politiske verden. Efter LLR´s afgang fra partiet Venstre og forløbet derefter, blev jeg klar over, at LLR ville stifte et nyt parti. Hans politik og holdninger har jeg altid sympatiseret med, derfor meldte jeg mig ind i MODERATERNE.

Irene Gärtner
Irene Gärtner
Gråsten

Brug for et nyt og stærkt politisk alternativ

Der er brug for et nyt og stærkt politisk alternativ, der kan formidle et samarbejde hen over midten i dansk politik. Et parti der samtidig kan levere den nødvendige politiske ledelses- og gennemslagskraft. Et parti der tør tænke nye politiske tanker og fremlægge konkrete løsningsforslag på årtiers samfundsmæssige udfordringer.

Jens Meyer
Jens Meyer
Hillerød

Dialog, brobygning, resultater og fremdrift

Vi lever i et lille land, men alligevel bliver små forskelligheder ofte talt op og ikke ned af vores politikerne. Ydermere har mange partier en tendens til at fokusere på andres fejl fremfor, hvad man selv ønsker. Jeg har fra start fornemmet, at MODERATERNE med Lars Løkke i front ønsker dialog, at bygge bro, skabe resultater og fremdrift fra midten af dansk politik, og væk fra begrebet “Rød og Blå blok”. Denne pragmatiske tilgang tiltaler mig særdeles meget.

Jacob Levin Svendsen
Jacob Levin Svendsen
Hellebæk

MODERARTERNE kan og vil gøre en forskel

Der er for lidt fokus på at gennemføre reformer og skabe vækst for at sikre fundamentet for vores velfærdssamfund. Men MODERARTERNE kan og vil gøre en forskel i dansk politik.

Lars Petersen
Lars Petersen
Nyborg

Mit nye politiske hjem

Jeg har været med i politik i mange år, men har de seneste ti år følt mig hjemløs uden et parti, der kunne favne mine holdninger. Med MODERATERNE har jeg nu endelig fundet mit nye politiske hjem. Nu glæder jeg mig til at bidrage til, at MODERATERNE kan blive den afgørende stemme i dansk politik.

Niels Svoger Panum Have
Niels Svoger Panum Have
København SV

Dem holder jeg med

MODERATERNE virker som et parti drevet af fornuft og som er villige til at se længere frem, for at få samling og fremgang i Danmark. Dem holder jeg med

Jens Ollgaard Rasmussen
Jens Øllgaard Rasmussen
Bornholm - Rønne

Moderaterne har noget godt og nyt at byde ind med

Jeg har aldrig forestillet mig at jeg skulle melde mig ind eller bliver en del af et politisk parti, men jeg mener at Moderaterne har noget godt og nyt at byde ind med på den politiske scene, det vil jeg gerne være en del af.

Jesper Sylvest
Odense S

Moderaterne lytter og har et værdigt menneskesyn

Jeg har ikke tidligere været medlem af et politisk parti. Jeg har meldt mig ind i Moderaterne, fordi de er nytænkende, og de gør op med blok politikken. Moderaterne lytter, og har et menneskesyn som er dem værdige.

Kit Svendsen
Kit Svendsen
Rødovre

Behov for en helt ny tilgang til politik

Der er behov for en helt ny tilgang til politik, og det står Moderaterne for.

Henrik Westermann
Henrik Westermann
København

MODERATERNE gør det anderledes

Jeg har altid fuldt med i politik, men syntes det er gået for meget op i blok politik, og egen personlig profilering fremfor at lytte til befolkningen. Her gør MODERATERNE det anderledes. De samler forskellige lag i samfundet og lytter til deres erfaring, viden og mening. Så kan man gør den rigtige forskel.

Simon Pape
Aalborg

Med Moderaterne kan jeg gøre en forskel

Jeg har altid haft stor interesse for politik, men har aldrig været en del af et politisk parti.
Med Moderaterne og mit engagement hos dem, har jeg muligheden for at være med til at gøre en forskel.
Jeg har selv en stor interesse i beskæftigelsespolitik samt retssikkerhedspolitik for den enkelte borger.

Benjamin Heede
Benjamin Heede
Ballerup

Der mangler visionære kræfter

Har tidligere været med i politik, og altid været medlem ET sted. Det sted og den manglende forståelse blandt partierne i dag til, at tale borgernes sag for fremme af udviklingen i samfundet, har lidt en krank skæbne på de sidste år. Vi skal samle kræfterne til en helhedsløsning og ikke støtte individualistiske enkeltmandsholdninger der hersker i dag. Jeg hilser Moderaterne meget velkommen, Vi skal være bedre til at gennemføre det vi siger vi gerne vil, og støtte op om det fællesskab vi er med i, og  her mangler der visionære kræfter.

Jesper Skorstensgaard
Jesper V. Skorstengaard
Roskilde

Danmark har brug for ny tænkning og organisering

Jeg har meldt mig ind i MODERATERNE, da fantastisk Danmark har brug for ny tænkning og organisering.

Fie Ørum
Fie Zwicky Ørum
Hellerup

Moderaterne er i kontakt med vælgerne

Jeg meldte mig ind i Moderaterne, fordi man her ønsker at fokusere på løsninger fremfor ideologier, og fordi Moderaterne er i kontakt med vælgerne over en bred kam.

Bo Zwicky Ørum
Hellerup

Demokratiet lever bedst med stærk midtsøgende politik

Jeg startede min interesse som ung socialdemokratisk borgmestre i Gladsaxe , men har efter et langt livet levet i Østeuropa, Asien og Afrika, kommet til den overbevisning at det danske demokrati lever bedst med stærk midtsøgende politik uden de mange  “ismer”.  Her er løsningen Moderaterne.

Hans Flindt
Hans Flindt
Sønderborg

Moderaterne lyder som det nye pust i dansk politik

Jeg har aldrig selv været politisk aktiv, da dansk politik har været et kompliceret og svært emne at navigere i. Derudover er der opstået en ringe politisk kultur og troværdigheden til politikkerne er blevet betydeligt forringet. Men Moderaterne lyder som det nye pust i dansk politik. De arbejder pragmatisk, de lytter til danskerne og er virkelighedsnære. Denne tilgang til politik gør, at jeg har fået troen på at dansk politik igen kan blive troværdigt og igen kan gøre en forskel for Danmark.

Frederik Urban Lau Petersen
Frederik Urban Lau Petersen
Rødovre

Jeg har længe følt mig politisk hjemløs i det borgerlige Danmark

Jeg har længe følt mig politisk hjemløs i det borgerlige Danmark, hvor det mere handler om at være stram, reaktionær og ‘på tværs’ end at være menneskelig, konstruktiv og pragmatisk på Danmarks vegne. Det er Moderaterne, og det er vejen frem, hvis du spørger mig.

Christian Harpøth
Christian Harpøth
København

Et parti, der oprigtigt mener noget med den grønne omstilling

Første gang jeg hørte, at Lars Løkke med store personlige konsekvenser ville bryde fløjkrigene, søge mod midten og styrke sammenhængskraften – det var jeg vild med. Et borgerligt parti, der ikke vil deltage i den sædvanlige symbolpolitik i udlændingedebatten, for at score billige point – men nøgternt og seriøst vil tage fat på en stor udfordring, uden at ville score billige point. Og så er jeg begejstret for et borgerligt parti, der oprigtigt mener noget med den grønne omstilling. Det haster sgu!

Peter Aalbæk Jensen
Peter Aalbæk Jensen
Helsinge

Bedre og bredere politik

Jeg er tidligere venstre medlem, men søgte noget mere og bedre og bredere politik, og moderaternes tanke tiltaler mig meget. Jeg er optaget af, hvordan vi får løst opgaven med ,at invitere udenlandsk arbejdskraft og får succes med det. Miljøet ligger mig også meget nært, det at få arbejdet hen i mod nye tanker og måder at kunne løse vores udfordringer på.

Betina Kastrup
Betina Kastrup
Frederikssund

Politik handler om dig og mig og om at forstå hinanden

Politik handler om dig og mig og om at forstå hinanden. I MODERATERNE fandt jeg et parti som ikke viser et ‘ekstremt’ Danmark, men det Danmark som man elsker, hvor der plads til forståelse, tolerance og respekt for forskellighederne, som tilsammen skaber rammen om det fællesskab, som har båret Danmark frem gennem generationer.

Jesper Slott
Jesper Slott
Tommerup

Kontrast, nuancer og detaljer

Hvor politik er et spørgsmål om palet, er demokratiet en ballet. Dansere og instruktør bør være enige om opførelsen og koreografien uden at miste balancen. Og selvom den politiske kunst aldrig fuldendes, bør helheden og de store linjer prioriteres højest, hvis hensynet til kontrast, nuancer og detaljer i sidste ende skal tilgodeses bedst.  Derfor er jeg medlem af Moderaterne.

Kim Garlin
Kim Garlin
Nakskov

Et parti der ikke tænker i blokpolitik og meningsmålinger

Jeg har meldt mig i Moderaterne fordi vi har brug for et pragmatisk midterparti, der arbejder for at ændre den politiske scene Danmark. Et parti der tør træffe de rigtige og nødvendige beslutninger – uden at tænke blokpolitik og meningsmålinger.

Kristian Arpe-Møller
Kristian Arpe-Møller
København

Jeg tror at Moderaterne kan nå virkelig langt

Jeg har valgt Moderaterne da jeg længe har været interesseret i politik. Måden Moderaterne laver deres politik på, ved at inddrage borgerne, tiltalte mig gevaldigt. Jeg tror på at Moderaterne kan nå virkelig langt og at vi sammen kan gøre en stor forskel for vort dejlige Danmark.

Anna Larsen
Anna Larsen
Horsens

Moderaterne kan samle midten og lave langsigtede løsninger

Jeg er medlem af Moderaterne, fordi jeg håber, vi kan samle midten af dansk politik og dermed lave langsigtede løsninger for vores alles Danmark frem for symbolpolitik og skåltaler.

Morten Kvist
Morten Kvist
Horsens

Jeg glæder mig til at udvikle politik MED danskerne

Jeg har ikke tidligere været politisk aktiv men altid interesseret. Har længe støttet Lars Løkke, men blev blev for alvor begejstret da han før sidste valg fremførte ideen om en regering hen over midten, så fløjene fik mindre magt. Meldte mig derfor hurtigt ind i det politiske mødested og har glædet mig over at kunne høre og tale om politik uden filter og afbrydelser. Jeg glæder mig til at udvikle politik MED danskerne og faglighed og ikke efter hvad diverse meningsmålinger siger danskerne vil have.
Christian Palmelund
Roskilde

Tror på et stærkere Danmark henover midten

Jeg har valgt Moderaterne fordi jeg gerne ser et opgør med den danske blokpolitik, da jeg tror på et stærkere Danmark henover midten.

Michael Behrens Slot
Tommerup St., Fyn

Moderaterne giver håb om at genetablere respekt

Moderaterne giver håb om at genetablere respekt for hvad der sker på Christiansborg. Med landets dygtigste politiker bakket op af faglighed på alle områder kan det ikke gå galt. Danmark skal kunne tåle at høre hvad der er bedst for os alle og ikke kun det man som individ gerne vil høre når man stemmet næste gang.

Ulf Helgstrand
Ulf Helgstrand
Dragør

Hvis du gør det samme, får du det samme.

Jeg er for første gang medlem af et politisk parti, Moderaterne. Vi har et fantastisk land og vores folk er som vores værdikanon. Disse værdier skal ikke kun være noget vi siger, men være tydelige i arbejdet hos vores folkevalgte. Vi må gøre op med blokpolitik, spin og strategi på bekostning af grundlæggende værdier. Vi må genvinde respekten for hinanden og livet. Livet er til sidst jo det eneste der virkelig gælder.

Jes Valdemar Willumsen
Vinderup

Nu har min holdning fået et stort fælleskab.

At være medlem af Venstre er skønt. Højt til loftet langt til døren. Men rammerne i VENSTRE, er blevet snævre. Min holdning til Danmarks driften, behøver debatten i Moderaterne… her bliver jeg ikke censureret! Eller justeret! Her kan jeg klikke ja hos MANGE der mener som jeg. Et år er gået. Nu har partiet en facon, som er politisk debaterende. Og fyldt med farefantasi. Det giver trykhed.

Jonna Colding Henriksen
Mern

Frisk nyt pust i dansk politik

Jeg støtter Moderaterne, fordi det er et friskt og modigt initiativ med Danmarks dygtigste politiker, Lars Løkke Rasmussen i spidsen. Tanken om at inddrage ganske almindelige mennesker tiltaler mig rigtig meget. Jeg har fulgt “Mødestedet” fra begyndelsen, og det har været rigtig spændende. Jeg tror på, at dette nye parti vil komme langt i dansk politik.

Anny Brødsgaard
Vejle

Nytænkende tilgang til politik

For første gang har jeg meldt mig ind i et politisk parti, efter jeg har fundet et program hvor jeg kan vinge flueben af på hele programmet. Den nytænkende tilgang til politik er lige hvad vi har manglet.

Kim Larsen
Fjenneslev

Fællesskab med plads til det enkelte menneske

Jeg er med i Moderaterne fordi tiden er moden til nye tanker. Vi vil Danmark det bedste. På trods af uenighed er tonen ordentlig. Selvom man uenig kan man godt finde frem til fælles fodslag og gå i samme retning. Her kan det enkelte menneske komme til orde, til gavn for det store fællesskab, som vi alle er afhængige af

Ulrik Holst Thomsen
Øster Snede/Løsning pr. Hedensted

Nogle ting er bare bedre i det fri

Jeg havde forladt Venstre inden sidste valgkamp og blev så glædelig overrasket da Lars Løkke tog en drejning i valgkampen. Desværre fik han aldrig lov at vise hvad det kunne have ført til. Det kan han nu, fri af snærende bånd, design- og overbudspolitik. Fantastiske innovative mennesker er strømmet til og “sådan plejer vi gøre” eksistere ikke her. Det er befriende.

Eva Lund Eriksen
Støvring

Endeligt et reelt midterparti.

Jeg er 77 år og jeg har aldrig været medlem af et politisk parti – før nu. Jeg har, siden jeg fik stemmeret, søgt et parti, der ville arbejde over midten af dansk politik; men der har ikke været nogen. Mange har sagt, at de var sådant et parti; men nej. Moderaterne er endelig blevet født og det er nu “mit” parti. Visionerne er mange og store; men rigtige, det er nytænkning på alle planer og jeg glæder mig til det jordskredsvalg, der kommer.

Jørn Kelland
Silkeborg

Endelig et parti der vækker lysten til engagement

Jeg har passivt fuldt Lars Løkke, men med oplægget på en politik der vil samle og være nærværende, må det være tid at jeg engagerer mig i det. ingen tvivl om at dette parti kan få den nødvendige gennemslagskraft og forhåbentlig holde yderfløjene fra indflydelse. Samtidig er det vigtig med den grønne omstilling, hvor der også skal lægges mange kræfter. Alt i alt et nøgternt initiativ som tiltaler mig. Så lad os bare komme i gang.

Michael Andresen
Haderslev

Det her bygger på et godt fundament

Da Lars Løkke Rasmussen etablerede Det Politiske Mødested havde jeg et håb om, at det ville udvikle sig til et nyt parti, så jeg signede op med det samme, og gudskelov endte det som håbet. Det er på tide, at vi skaber et parti, som vil samarbejde hen over midten, så vi undgår at yderpartierne får mere magt end deres repræsentation berettiger. Jeg er helt vild med Borgerpligten, som jeg håber bliver indført.

Jan Schmidt
Haslev

MODERATERNE, et parti skabt med folket

MODERATERNE er et parti, der tør nytænke det poliske system, og gøre op med blokpolitik. Et dynamisk parti der gennem den offentlige debat, vil ændre morgendagen til det bedre, med baggrund i folkets erfaringer med de politiske dårligdomme.
MODERATERNE er et parti der sætter erfaringer og fakta højere, end politisk ideologier. Derfor er MODERATERNE mit parti.

Rolf Gravesen
Nørresundby

Der for støtter jeg Moderaterne

Jeg har tidligere været medlem af DF, jeg meldte mig ud af partiet fordi, at jeg ikke ville være en del af dette hunde slagsmål. Som der har været i partiet og jeg mener at vi sammen kan få Danmark, på rette spor igen og det kan vi få sammen hvis vi hjælper og støtter hinanden i baglandet….

Annette Christensen
Bevtoft

Farvepalette af partier fra højre til venstre

Er født i en konservativ familie, ikke kun værdier men også politisk. Har selv hoppet lidt frem og tilbage over midten i politik gennem årerne, men havde ikke fundet det rette ståsted før nu. Har fulgt Lars Løkke gennem årerne som både for og imod flere af de tiltag han varetog i Venstre, men efter at have fulgt hans visioner for det han vil med Moderaterne, er jeg nu mere sikker i mit valg af parti end mange gange før. STOR TAK Lars

Angel Domino Evers
Thyholm

Genstart demokratiet og visionerne

Fordi Danmark har brug for et parti og nogle politikere der vil alle i samfundet uanset hvad man kommer fra og af.
Fordi Danmark har brug for et ægte helhedsorienteret liberalt parti der sætter den enkelte fri til at udfolde sig uden at det går ud over andre.
Fordi Danmark har fortjent en ny, konstruktiv, sober og ærlig genstart af demokratiet.
Fordi Danmark har brug for et parti der vil alle sine borgere.
Fordi Danmark fortjener et ærligt parti

Christian Riis Christensen
Hillerød

Det brede samarbejde 🙂

For mig handler politik om at skabe et bedre samfund end det vi har i forvejen – både i Danmark, i EU og i Verden.
Jeg mener at det “flertals-diktatur” vi har i øjeblikket hvor 50,1 % kan diktere den anden halvdel hvad der “er rigtigt” grundlæggende ikke skaber de forandringer vi og verden har brug for. Og her tror jeg på, at vi i Moderaterne har viljen til, at skal love og ting i samfundet ændres, så bliver det med stort flertal henover midten.

Dan Johannes Elhauge
Lyngby

Vi skal ikke være bange for de svære diskussioner

Jeg har gennem det seneste år været en del af det Politiske Mødested. Her har jeg engageret mig i de mere end 200 timers online webinarer og diskussioner. Jeg har meldt mig ind i Moderaterne, fordi jeg mener, at Moderaterne er nytænkende og modige. Modige til at italesætte de udfordringer Danmark står overfor.

Peter Have
Låsby

Et skridt i den rigtige retning

Moderaterne er et skridt i den rigtige retning for dansk politik. Her føles det virkeligt som om at indholdet og formålet er i fokus, fremfor hvilken blok man kan tillægge sine mandater. Derfor har jeg stolt meldt mig ind i Moderaterne, fordi dansk politik har brug for et parti som dette.

Jeppe Simoni Kjærgaard
Fjerritslev

Et borgerligt midterparti med borgeren i midten

Dansk politik har brug for et parti, som sætter mennesket i centrum. Politik handler om process, beslutning og udvikling, om mennesket i samfundet og om samfundsændringer til gavn for alle. Jeg støtter moderaterne, fordi der her er grobund for en social afballanceret liberal udvikling. Vi skal i min optik tage mere ejerskab for det samfund vi er en del af, for med ejerskab og indflydelse følger ansvarlighed og respekt for hinanden og fælleskabet.

Per Janus Böhme
Svendborg

Det er sund fornuft at gøre det rigtige, rigtigt!

Hvis man er bundet af doktriner, så er det meget svært at gøre det rigtige, rigtigt. Kan man arbejde uden skyklapper og lave fornuftige løsninger, som alle kan forstå? Så kan man også forvente at løsningerne bliver de rigtige.

Det kræver arbejde, det kræver eftertænksomhed og det kræver åbenhed. Viljen til at lytte og debatere med fornuft og fakta skal være tilstede. Jeg tror Moderaterne kan være et godt balancepunkt i vort demokrati.

Jens Hans Stjerne Tingleff
Herlufmagle
Seneste nyt
Vi er MODERATERNE:
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)