VÆRDIER OG
GRUNDTANKER

MODERATE VÆRDIER

MODERATERNE står på et humanistisk værdigrundlag og med en ambition om at bidrage til en politisk kultur, hvor der er fokus på indhold, substans og evidens fremfor proces, symboler og løse antagelser.

MODERATERNEs bærende værdier udspringer af et menneskesyn, der hylder den person­lige frihed, men stiller krav til medborgerskab. Udgangspunktet er tillid til det enkelte menneske, en stærk tro på civilsamfundets evner og muligheder – og en politisk praksis, der afspejler en naturlig gensidighed mellem individ og fællesskab, mellem borger og stat; mennesket som mål og staten som middel. Politikken og tankerne er virkelighedsnære og skabt i samspil med de mennesker, der i sidste ende skal virkeliggøre de politiske forslag.

MODERATERNE tør genforhandle og gentænke den måde, vi har indrettet samfundet på. Vi insisterer på en politisk samtale, som alle har både ret og pligt til at deltage i. Politik handler ikke om at vinde hævd på en holdning; det handler om at finde pragmatiske løsninger på komplekse udfordringer – og indgå fornuftige kompromiser.

MODERATERNE bekender sig fuldt ud til den danske samfundsmodel og dens unikke evne til at balancere individets stræben efter egen lykke med omsorg og ansvar for den mindre privilegerede. Med det følger et særligt ansvar for fordomsfrit at bidrage til at udvikle og justere modellen, så den er holdbar og leveringsdygtig – også på lang sigt. Når verden er i fremgang, så er stilstand lig tilbagegang.

Afspil video

MODERATE GRUNDTANKER

Frie mennesker i fælleskab

Alle har ret til egen tro, tanke og tilhørsforhold

Frihed til forskellighed

Alle skal have frihed til – og mulighed for – at påtage sig ansvar og føle medbestemmelse

Samfundets ansvar

Samfundet er forpligtet til at tage vare på dem, der ikke kan passe på sig selv

Det personlige ansvar

Politik skal respektere grænserne og samfundets selvorganisering

Sammenhængskraft

Vi skal vise gensidigt respektere og hylde forskellighed

Integration

Danmark har brug for viden og arbejdskraft fra hele verden – og alle der ønsker at bidrage i et vestligt demokrati, er velkomne.

Staten

Staten skal sikre lige rettigheder og muligheder for alle statsborgere

Dannelse

Vores uddannelsessystem skal være i stand til at undervise og oplyse på et grundlag, der starter i det hele menneske

Klima

Vi er forpligtet til at gøre en indsats, baseret på fornuft, videnskab og realisme, for at fremme en stadig mere bæredygtig levevis.

Velstand

Velstand er forudsætningen for at et samfund som det danske kan skabe trygge rammer og en ordentlig velfærd.

Markedet

Marked er motoren, der driver et frit og rigt samfund.

Arbejdsmarked

Vi skal værne om det fleksible arbejdsmarked. Det skal være rentabelt og meningsfyldt at forsørge sig selv og sin familie.

Kultur og skaberkraft

Kunstens autonomi er ukrænkelig – og kulturstøtte skal altid gives under frie rammer

Danmark i verden

Kloden og verdensbefolkningen er et fælles ansvar; vi kan moralsk ikke tillade os, at være os selv nok.