/
De bedste vækstmuligheder i verden

De bedste
vækstmuligheder
i verden

NYHED
25.06.2024

Vores iværksættervirksomheders evne til at vækste og skabe innovative løsninger er en uvurderlig nøgle til at løse de kriser og samfundsudfordringer, som vi står overfor.

Vi ønsker, at livet som iværksætter fremfor lønmodtager skal være mere attraktivt. Vi skal understøtte tanker om iværksætteri allerede fra folkeskolen, så det i højere grad bliver naturligt at indtænke i vores muligheder og ambitioner.

Derfor vil Moderaterne skabe en mere bæredygtig
iværksætterkultur og gøre Danmark til verdens bedste land for iværksætteri.

Det er en vigtig opgave og vores klare målsætning, at Danmark skal være det land i verden, hvor virksomheder, der ønsker at gro, udvikle og bidrage til vores samfund, har de bedste muligheder for at blomstre.

Moderaternes forslag

En strategisk vej frem

Vi skal indføre en definition for iværksættervirksomheder og sætte ambitiøse mål for en dansk iværksætterstrategi

 • Vi skal have en definition for en iværksættervirksomhed, som inkluderer en maksimumgrænse på en virksomheds alder, omsætning, og børsnotering.
 • Vi vil sætte et klart måltal for, hvor mange vækstiværksættere vi skal have i Danmark.
 • Vi skal igen have Danmark med i Global Entrepreneurship Monitor (GEM), som er den førende og mest omfattende globale iværksætter-survey.

Sænkning af selskabsskatten

 • Vi skal sænke selskabsskatten fra de nuværende 22 pct. til 15 pct. Det vil være med til at mindske skattemuren, som giver svære konkurrencevilkår ift. udlandet.
 • Vi vil nedsætte et ekspertudvalg med repræsentation af arbejdsmarkedets parter, der skal finde og afskaffe de mindst gavnlige erhvervsstøtteordninger, og i stedet bruge midlerne til at finansiere sænkelsen af selskabsskatten.


Sænkning af beskatning på aktieindkomst

 • Vi skal sænke skattesatserne på aktieindkomst fra hhv. 42 pct. til 30 pct. over progressionsgrænsen og fra 27 pct. til 10 pct. under progressionsgrænsen.
 • Vi vil afskaffe ’fantomskatten’ på salg af virksomhed, og i stedet lade beskatningen følge de faktiske milepælsbetalinger.


Fjern lagerbeskatning på børsnoteringer og iværksætterskatten

 • Vi vil afskaffe lagerbeskatning ved børsnotering virksomheder, og i stedet lade investorerne forblive på realisationsskat, selv om deres andel af aktiekapitalen udgør under 10 pct.
 • Vi vil fjerne ’iværksætterskatten’, så minoritetsaktionærer beskattes som aktionærer, der ejer mere end 10% af en virksomhed.


Arbejdsgruppe til gennemgang af skat og bureaukrati

 • Vi vil etablere en midlertidig taskforce, der skal komme med bud på justeringer af regler og administrative byrder.
 • Vi skal have vurderet, om der kan indføres bagatelgrænser og mere fleksibilitet for iværksættere i al ny og eksisterende lovgivning.
 • Vi skal sørge for at iværksættere så vidt muligt ikke forskelsbehandles negativt sammenlignet med lønmodtagere, når det kommer til dagpenge, barsel, pension eller andre offentlige ydelser. Tværtimod er der brug for friere rammer for iværksættere.
 • Vi vil forenkle vilkår for fradrag og skattekredit vedrørende forskning og udvikling.

Flere midler, diversitetsmåltal og rådgivning

 • Vi ønsker at Fonden for Entreprenørskab skal modtage en fast bevilling på finansloven. En fast bevilling vil sikre stabilitet i fondens tjenester på lang sigt, og en årlig tilførsel muliggør forbedring af undervisningsmateriale og derved en styrkelse af iværksætterkulturen i Danmark.
 • Vi skal afsætte et fast årligt beløb til Open Entrepreneurship (OE). Midlerne skal være med til at sikre, at vi bevarer de positive erfaringer fra OE og fremme etableringen af flere forskningsbaserede iværksættervirksomheder inden for universitetsmiljøerne.
 • Vi ønsker at EIFO skal sætte måltal for, hvor stor en andel kvindelige iværksættere og iværksætterteams skal udgøre af indirekte investeringer.
 • Vi skal etablere rådgivning til start-ups der sigter mod, og har potentiale for, international skalering. Gruppen af rådgivere kan bestå af erfarne erhvervsorganisationer og garvede iværksættere, der selv har skaleret deres virksomheder internationalt.

Ret til en erhvervskonto og lavere kapitalkrav for anpartsselskaber

 • Vi mener at iværksættere som udgangspunkt skal have ret til en erhvervskonto. I tilfælde af at banken afviser at oprette en konto til en virksomhed, skal der foreligge en saglig og individuel begrundelse, samt mulighed for at anke beslutningen.
 • Vi ønsker at den danske implementeringslov af det europæiske hvidvaskdirektiv skal undersøges af Erhvervsministeriet og de danske banker, så den kan blive mere effektiv og digital.
 • Vi vil reducere den nuværende indskudskapitalen i ApS på 40.000 kr. markant. Tiltaget bør ledsages af mere vejledning til nystartede virksomheder og skærpet kontrol mod svig.


Fradrag ved rådgivning og mere crowdfunding

 • Vi ønsker at iværksættere skal kunne trække ekstern finansiel og juridisk rådgivning fra i skat i forbindelse med virksomhedsopstart.
 • Vi vil tilføje et separat indsatsområde for rådgivning om finansiering.
 • Vi skal åbne og gøre investeringscrowdfunding mere fleksibelt ved at justere selskabsloven, så et ApS kan udbyde selskabets anparter til offentligheden.
 • Vi vil gøre det muligt at fravælge beskatning som investeringsforening (investorgrupper på mere end syv har en dobbeltbeskatningsaftale) og blive realisationsbeskattet i stedet for lagerbeskattet.


Modernisering af SIRI og medarbejder aktier

 • Vi skal gennemgå og opdatere regler og lovgivning i SIRI.
 • Vi ønsker at start-ups med ned til nul medarbejdere får adgang til de samme muligheder for individuel rådgivning hos SIRI via fast track, som de lidt større virksomheder har i dag. I dag er det en forudsætning for adgang til fast track, at virksomheden har ansat mindst fem medarbejdere.
 • Vi vil etablere digitale selvbetjeningsløsninger, så start-up-virksomheder kan få adgang til oplysninger om status på de ansøgninger, som virksomheden har sendt ind.
 • Vi skal fjerne barrierer for succesfulde danske iværksætteres re-allokering til Danmark og iværksætte program for at tiltrække dem.
 • Vi vil tillade, at medarbejderaktier kan tælle med i lønkravet for beløbsordningen, så det bliver nemmere at aflønne medarbejdere med aktier og derved tiltrække flere udenlandske talenter.
 • Vi skal have gjort indberetningssystemet af medarbejderaktier simplificeret og gjort mere brugervenligt.
 • Vi vil ændre måden man værdiansætter medarbejderaktier så de baseres på en let skematisk værdiopgørelse af selskabet.

Fleksibilitet til iværksætternes barselsorlov

 • Vi skal undersøge mulighederne for at gøre barselsreglerne mere fleksible for iværksættere. Grænserne for hvor meget man bliver trukket i barselsdagpenge skal løsnes på og gøres mere fleksible, så der ikke kun eksisterer tre mulige intervaller.

SENESTE NYT