MODERATERNES VEDTÆGTER

Vedtægter

1. Navn og formål

Partiforeningens navn er Moderaterne, og formålet er at samle moderate vælgere i en landsdækkende organisation for at fremme gennemførelsen af moderaternes værdier, samt i den forbindelse arbejde for politisk repræsentation og indflydelse lokalt, nationalt samt internationalt.

Stk 2.

Moderaterne har et ønske om at virke i et tidsaktuelt demokratisk medlemsmiljø med en direkte og transparent beslutningsform, hvilket bl.a. afspejler bestemmelserne nedenfor omkring organisering og medlemskab.   

Stk. 3

Moderaterne er et nystiftet politisk parti i fortsat udvikling, og i takt med partiets videreudvikling i aktiviteter og virke, bl.a. forud for valg og folkeafstemninger, vil der blive foretaget den justering af organisation og vedtægterne, som til en hver tid giver mest muligt mening i tråd med moderaternes værdier og demokratisk målsætning, jfr. §1, stk. 1 og 2.

Nærværende vedtægter er gældende frem til det ordinære årsmøde i 2024, hvor de skal erstattes af nogle nye og opdaterede vedtægter, der besluttes med simpelt stemmeflertal, jfr. § 10.  

2. Struktur og organisering

Moderaterne er en landsorganisation, hvor man som indmeldt medlem, jfr. § 3, har en direkte stemme på årsmøder, herunder valg til hovedbestyrelsen, der har ansvaret for den strategiske og daglige ledelse af partiet, jfr. § 5.

Et af hovedbestyrelsen nedsat forretningsudvalg bistår med udførelsen af den daglige drift og gennemførelsen af diverse aktiviteter.

Stk. 2.

Moderaterne vil i forlængelse af det stiftende årsmøde, endvidere organisere sig i 10 storkredse, hvor der i hver vil være udpeget en formand (storkredsformand), jfr. § 5 stk. 3. Medlemmerne vil have en geografisk tilknytning til en storkreds.

Stk. 3

Den videre udvikling af Moderaternes aktivitet og virke, vil også indeholde etableringen af regionsforsamlinger og organisering i forhold til kommunevalg. Den valgte hovedbestyrelse vil i forlængelse af det stiftende årsmøde udarbejde et kommissorium for dette arbejde med henblik på, at et udvalg forestår det videre arbejde hermed, i samarbejde med storkredsene og under endelig godkendelse og vedtagelse i hovedbestyrelsen.  

3. Medlemskab

Moderaterne har et princip om direkte og transparent medlemskab, hvor alle er direkte medlemmer med stemmeret i landsorganisationen, og hvor medlemmerne samtidigt er geografisk tilknyttet en storkreds ud fra medlemmets folkeregisteradresse.

Stk. 2.

Alle som vil tilslutte sig moderaternes formål og ”code of conduct” kan anmode om medlemskab i Moderaterne. Hovedbestyrelsen kan afvise en anmodning om medlemskab.

Stk. 3.

Medlemskontingentet fastsættes af hovedbestyrelsen og opkræves ved tilmelding som medlem. Medlemskontingentet er gældende for 12 måneder, hvorefter det fornyes løbende med 12 måneder. Ved stiftelsen af Moderaterne er medlemskontingentet fastsat til kr. 350 årligt – og kr. 200 for personer under 25 år ved indmeldelsestidspunktet.

Medlemskontingentet for medlemmer der på tilmeldingstidspunktet er under 25 år, er fastsat til kr. 200 årligt.

Stk. 4.

Et medlemskab omfatter: 

 • Adgang til at deltage og tale på årsmøder
 • Adgang til at stemme på årsmøder og urafstemninger initieret af hovedbestyrelsen
 • Tilknytning til en storkreds og dets aktiviteter

Disse medlemsrettigheder forudsætter, at der er indbetalt medlemskontingent. Såfremt et medlem flytter til en anden storkreds, vil det ikke udløse et nyt medlemskontingent.  

Stk. 5.

Medlemskab er en forudsætning for udpegning eller opstilling til kandidatur til valg (valgbarhed), medlem af hovedbestyrelse og diverse andre tillidshverv i Moderaterne.

Stk. 6.

Et medlem kan lade sig udmelde på ethvert tidspunkt, hvorved medlemskabet ophører fra det tidspunkt meddelelsen herom skriftligt er kommet frem til Moderaterne.  

Såfremt et medlem måtte udvise en adfærd eller et virke, der strider imod Moderaternes formål eller ”code of Conduct”, kan hovedbestyrelsen beslutte at medlemmet ekskluderes og medlemskabet ophøre. Det pågældende medlem er berettiget til en høring forud hovedbestyrelsens beslutning. 

Såfremt et medlemskab som ovenfor anført ophører, vil vedkommende medlem hverken have et krav på tilbagebetaling af kontingent, eller på en andel af foreningens formue. 

4. Årsmødet og urafstemninger

Årsmødet er partiets øverste myndighed.

Imellem årsmøder er hovedbestyrelsen den øverste myndighed, idet der dog også i samme perioder kan være forhold hovedbestyrelsen vælger at lægge ud til medlemmerne til beslutning ved urafstemninger, jfr. § 4 stk. 5.

Stk. 2.

Det ordinære årsmøde afholdes en gang årligt inden den 1. april, medmindre hovedbestyrelsen undtagelsesvis finder det hensigtsmæssigt at placere årsmødet på et andet tidspunkt på året.

Årsmøder indkaldes af hovedbestyrelsen med mindst 14 dages varsel.

Årsmødet ledes af en valgt dirigent, der ikke behøver at være medlem. Der udfærdiges et referat fra årsmødet, som dirigenten underskriver.

Stk. 3.

Hovedbestyrelsen har ansvaret for afholdelsen af årsmødet, hvor dagsordenen som minimum skal indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Årsberetning (politisk og organisatorisk)
 • Valg af politisk leder
 • Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen.
 • Valg af to revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret
 • Politiske drøftelser

Stk. 4.

På det stiftende årsmøde vil der være valg af 10 medlemmer til hovedbestyrelsen, hvoraf 5 medlemmer vælges for 2 år. Ud af de 10 medlemmer skal to medlemmer være under 25 år, hvoraf det ene medlem skal vælges for 2 år.

På efterfølgende ordinære årsmøder vil der således være valg af 5 medlemmer for 2 år, heraf et medlem der er under 25 år.

Stk. 5.

Alle medlemmer i Moderaterne kan afgive deres stemme på årsmødet, ligesom alle medlemmer kan afgive stemme på de urafstemninger hovedbestyrelsen måtte finde anledning til af afholde.

Selve valghandlingen og processen vedrørende stemmeafgivelse skal foregå i henhold til en af hovedbestyrelsen vedtaget ordensforskrift.

5. Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen har ansvaret for ledelsen af Moderaterne, hvilket bl.a. omfatter:

 • Håndtering og registrering af medlemskab
 • Afholdelse af årsmøder herunder opstilling og kandidatur til diverse tillidshverv
 • Moderaternes vedtægter, ”code of Conduct”, diverse øvrige ordensforskrifter og lignende vedtagelser til efterlevelse i organisationen ( good governance )
 • Nedsættelse af valgudvalg i forbindelse med forestående valg, og udpegning af spidskandidater
 • Varetagelse af moderaternes økonomiske og juridiske forhold

Hovedbestyrelsen udøver sit virke i henhold til en af hovedbestyrelsen skriftlig vedtaget forretningsorden. Hovedbestyrelsen konstituerer sig i overensstemmelse med forretningsordenens bestemmelser herom, herunder næstformand og kasserer, idet formanden for hovedbestyrelsen vil være den på årsmødet valgte politiske leder.

Beslutninger i hovedbestyrelsen foretages i udgangspunktet ved simpelt flertal, medmindre der er tale om væsentlige beslutninger, hvor der i henhold til forretningsordenen kræves et kvalificeret flertal.

Stk. 2.

Hovedbestyrelsen har op til 23 medlemmer og består af

 1. Den på årsmødet valgte politiske leder
 2. 10 medlemmer valgt på årsmødet,
 3. 1 repræsentant for folketingsgruppen,
 4. 1 repræsentant fra foreningen af 8. januar 2021, og
 5. Kredsformanden for hver af de ti storkredse


Stk. 3.

I umiddelbar forlængelse af årsmødet udpeges kredsformændene i hver af de 10 storkredse af den øvrige hovedbestyrelse, jfr. § x, stk. 2 litra A-D, og hovedbestyrelsen konstituerer sig herefter endeligt.

Stk. 4.

Hovedbestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg i henhold til et af hovedbestyrelsen skriftligt udarbejdet og vedtaget mandat. Hovedbestyrelsen kan endvidere delegere opgaver til diverse udvalg, der i givet fald nedsættes i henhold til et af hovedbestyrelsen vedtaget mandat.

Hovedbestyrelsen nedsætter forretningsudvalget første gang i forlængelse af det stiftende årsmøde.                                                               

6. Storkredse

Der er 10 storkredse i moderaterne, og de har ansvar for at organisere moderaterne lokalt i forhold til arrangementer, debatter m.fl., engagere medlemmer i kampagneaktiviteter og føre valgkamp lokalt, regionalt og nationalt.

Stk. 2.

Storkredsformanden tager efter det stiftende årsmøde initiativ til, at etablere en storkredsbestyrelse, der vil bestå af 10-15 medlemmer. Etableringen af storkredsbestyrelsen, herunder valg / udpegning af storkredsbestyrelsesmedlemmer, sker i samarbejde med hovedbestyrelsen og i henhold til et kommissorium vedtaget af hovedbestyrelsen på deres første møde efter det stiftende årsmøde. Nævnte kommissorium vil endvidere i relevant omfang adressere aktiviteterne omkring ungdomsarbejde, regionforsamlinger og kommunevalg. 

7. Ungdomsafdelingen

Moderaterne har ikke noget selvstændigt ungdomsparti. Medlemmerne i Moderaterne, der er under 25 år, er fuldt ud medlem af Moderaterne med samme rettigheder som alle andre medlemmer.

8. Folketingsvalg og folketingsgruppen

Ved et kommende folketingsvalg opstilles kandidater fra Moderaterne prioriteret og sideordnet.

Stk 2.

For at være valgbar til et folketingsvalg, kræver det at man har et gyldigt medlemskab, jfr.  4 stk. 5.  

Stk. 3.

Folketingskandidater opstilles samlet i storkredsen. Der opstilles maksimalt det antal kandidater, der svarer til antal kredse i storkredsen.

Stk. 4.

Spidskandidaten for en storkreds udpeges af hovedbestyrelsen efter indstilling fra det nedsatte valgudvalg.

De øvrige kandidater indstilles til storkredsen af nævnte valgudvalg, og de prioriteres ved afstemning blandt de medlemmer, der er tilknyttet den enkelte storkreds.

Stk. 5.

Folketingsgruppen konstituerer sig selv efter et folketingsvalg, herunder udpegning af repræsentanten til hovedbestyrelsen.

9. Tegningsret og hæftelse

Hovedbestyrelsen forpligtes ved retshandler, der indgås i overensstemmelse med tegningsfuldmagt tiltrådt af hovedbestyrelsen.

Stk.2

Der påhviler ikke medlemmerne nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler partiforeningen.       

10. Vedtægtsændringer

Vedtægter for Moderaterne kan alene ændres på et årsmøde, første gang på det ordinære årsmøde i 2024, hvor beslutningsmajoriteten er simpelt flertal. Herefter kan vedtægterne ændres på årsmøde med en beslutningsmajoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.                               

Disse vedtægter benyttes til at stifte partiet på, grundlovsdag 2022. På stiftende årsmøde vil medlemmerne herefter arbejde på at lave vedtægter som fremlægges og dermed er gældende fra årsmødet 2023.