VEDTÆGTER

 • 1. Navn og formål

Partiforeningens navn er Moderaterne, og formålet er at samle moderate vælgere i en landsdækkende organisation for at fremme gennemførelsen af moderaternes værdier, samt i den forbindelse arbejde for politisk repræsentation og indflydelse lokalt, nationalt samt internationalt.

Stk 2.

Moderaterne har et ønske om at virke i et tidsaktuelt demokratisk medlemsmiljø med en direkte og transparent beslutningsform, hvilket bl.a. afspejler bestemmelserne nedenfor omkring organisering og medlemskab.   

Stk. 3

Moderaterne er et nystiftet politisk parti i fortsat udvikling, og i takt med partiets videreudvikling i aktiviteter og virke, bl.a. forud for valg og folkeafstemninger, vil der blive foretaget den justering af organisation og vedtægterne, som til en hver tid giver mest muligt mening i tråd med moderaternes værdier og demokratisk målsætning, jfr. §1, stk. 1 og 2.

Nærværende vedtægter er gældende frem til det ordinære årsmøde i 2024, hvor de skal erstattes af nogle nye og opdaterede vedtægter, der besluttes med simpelt stemmeflertal, jfr. § 10.  

 • 2. Struktur og organisering

Moderaterne er en landsorganisation, hvor man som indmeldt medlem, jfr. § 3, har en direkte stemme på årsmøder, herunder valg til hovedbestyrelsen, der har ansvaret for den strategiske og daglige ledelse af partiet, jfr. § 5.

Et af hovedbestyrelsen nedsat forretningsudvalg bistår med udførelsen af den daglige drift og gennemførelsen af diverse aktiviteter.

Stk. 2.

Moderaterne vil i forlængelse af det stiftende årsmøde, endvidere organisere sig i 10 storkredse, hvor der i hver vil være udpeget en formand (storkredsformand), jfr. § 5 stk. 3. Medlemmerne vil have en geografisk tilknytning til en storkreds.

Stk. 3

Den videre udvikling af Moderaternes aktivitet og virke, vil også indeholde etableringen af regionsforsamlinger og organisering i forhold til kommunevalg. Den valgte hovedbestyrelse vil i forlængelse af det stiftende årsmøde udarbejde et kommissorium for dette arbejde med henblik på, at et udvalg forestår det videre arbejde hermed, i samarbejde med storkredsene og under endelig godkendelse og vedtagelse i hovedbestyrelsen.  

 • 3. Medlemskab

Moderaterne har et princip om direkte og transparent medlemskab, hvor alle er direkte medlemmer med stemmeret i landsorganisationen, og hvor medlemmerne samtidigt er geografisk tilknyttet en storkreds ud fra medlemmets folkeregisteradresse.

Stk. 2.

Alle som vil tilslutte sig moderaternes formål og ”code of conduct” kan anmode om medlemskab i Moderaterne. Hovedbestyrelsen kan afvise en anmodning om medlemskab.

Stk. 3.

Medlemskontingentet fastsættes af hovedbestyrelsen og opkræves ved tilmelding som medlem. Medlemskontingentet er gældende for 12 måneder, hvorefter det fornyes løbende med 12 måneder. Ved stiftelsen af Moderaterne er medlemskontingentet fastsat til kr. 350 årligt – og kr. 200 for personer under 25 år ved indmeldelsestidspunktet.

Medlemskontingentet for medlemmer der på tilmeldingstidspunktet er under 25 år, er fastsat til kr. 200 årligt.

Stk. 4.

Et medlemskab omfatter: 

 • Adgang til at deltage og tale på årsmøder
 • Adgang til at stemme på årsmøder og urafstemninger initieret af hovedbestyrelsen
 • Tilknytning til en storkreds og dets aktiviteter

Disse medlemsrettigheder forudsætter, at der er indbetalt medlemskontingent. Såfremt et medlem flytter til en anden storkreds, vil det ikke udløse et nyt medlemskontingent.  

Stk. 5.

Medlemskab er en forudsætning for udpegning eller opstilling til kandidatur til valg (valgbarhed), medlem af hovedbestyrelse og diverse andre tillidshverv i Moderaterne.

Stk. 6.

Et medlem kan lade sig udmelde på ethvert tidspunkt, hvorved medlemskabet ophører fra det tidspunkt meddelelsen herom skriftligt er kommet frem til Moderaterne.  

Såfremt et medlem måtte udvise en adfærd eller et virke, der strider imod Moderaternes formål eller ”code of Conduct”, kan hovedbestyrelsen beslutte at medlemmet ekskluderes og medlemskabet ophøre. Det pågældende medlem er berettiget til en høring forud hovedbestyrelsens beslutning. 

Såfremt et medlemskab som ovenfor anført ophører, vil vedkommende medlem hverken have et krav på tilbagebetaling af kontingent, eller på en andel af foreningens formue. 

 • 4. Årsmødet og urafstemninger

Årsmødet er partiets øverste myndighed.

Imellem årsmøder er hovedbestyrelsen den øverste myndighed, idet der dog også i samme perioder kan være forhold hovedbestyrelsen vælger at lægge ud til medlemmerne til beslutning ved urafstemninger, jfr. § 4 stk. 5.

Stk. 2.

Det ordinære årsmøde afholdes en gang årligt inden den 1. april, medmindre hovedbestyrelsen undtagelsesvis finder det hensigtsmæssigt at placere årsmødet på et andet tidspunkt på året.

Årsmøder indkaldes af hovedbestyrelsen med mindst 14 dages varsel.

Årsmødet ledes af en valgt dirigent, der ikke behøver at være medlem. Der udfærdiges et referat fra årsmødet, som dirigenten underskriver.

Stk. 3.

Hovedbestyrelsen har ansvaret for afholdelsen af årsmødet, hvor dagsordenen som minimum skal indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Årsberetning (politisk og organisatorisk)
 • Valg af politisk leder
 • Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen.
 • Valg af to revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret
 • Politiske drøftelser

Stk. 4.

På det stiftende årsmøde vil der være valg af 10 medlemmer til hovedbestyrelsen, hvoraf 5 medlemmer vælges for 2 år. Ud af de 10 medlemmer skal to medlemmer være under 25 år, hvoraf det ene medlem skal vælges for 2 år.

På efterfølgende ordinære årsmøder vil der således være valg af 5 medlemmer for 2 år, heraf et medlem der er under 25 år.

Stk. 5.

Alle medlemmer i Moderaterne kan afgive deres stemme på årsmødet, ligesom alle medlemmer kan afgive stemme på de urafstemninger hovedbestyrelsen måtte finde anledning til af afholde.

Selve valghandlingen og processen vedrørende stemmeafgivelse skal foregå i henhold til en af hovedbestyrelsen vedtaget ordensforskrift.

 • 5. Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen har ansvaret for ledelsen af Moderaterne, hvilket bl.a. omfatter:

 • Håndtering og registrering af medlemskab
 • Afholdelse af årsmøder herunder opstilling og kandidatur til diverse tillidshverv
 • Moderaternes vedtægter, ”code of Conduct”, diverse øvrige ordensforskrifter og lignende vedtagelser til efterlevelse i organisationen ( good governance )
 • Nedsættelse af valgudvalg i forbindelse med forestående valg, og udpegning af spidskandidater
 • Varetagelse af moderaternes økonomiske og juridiske forhold

Hovedbestyrelsen udøver sit virke i henhold til en af hovedbestyrelsen skriftlig vedtaget forretningsorden. Hovedbestyrelsen konstituerer sig i overensstemmelse med forretningsordenens bestemmelser herom, herunder næstformand og kasserer, idet formanden for hovedbestyrelsen vil være den på årsmødet valgte politiske leder.

Beslutninger i hovedbestyrelsen foretages i udgangspunktet ved simpelt flertal, medmindre der er tale om væsentlige beslutninger, hvor der i henhold til forretningsordenen kræves et kvalificeret flertal.

Stk. 2.

Hovedbestyrelsen har op til 23 medlemmer og består af

 1. Den på årsmødet valgte politiske leder
 2. 10 medlemmer valgt på årsmødet,
 3. 1 repræsentant for folketingsgruppen,
 4. 1 repræsentant fra foreningen af 8. januar 2021, og
 5. Kredsformanden for hver af de ti storkredse

Stk. 3.

I umiddelbar forlængelse af årsmødet udpeges kredsformændene i hver af de 10 storkredse af den øvrige hovedbestyrelse, jfr. § x, stk. 2 litra A-D, og hovedbestyrelsen konstituerer sig herefter endeligt.

Stk. 4.

Hovedbestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg i henhold til et af hovedbestyrelsen skriftligt udarbejdet og vedtaget mandat. Hovedbestyrelsen kan endvidere delegere opgaver til diverse udvalg, der i givet fald nedsættes i henhold til et af hovedbestyrelsen vedtaget mandat.

Hovedbestyrelsen nedsætter forretningsudvalget første gang i forlængelse af det stiftende årsmøde.                                                               

 • 6. Storkredse

Der er 10 storkredse i moderaterne, og de har ansvar for at organisere moderaterne lokalt i forhold til arrangementer, debatter m.fl., engagere medlemmer i kampagneaktiviteter og føre valgkamp lokalt, regionalt og nationalt.

Stk. 2.

Storkredsformanden tager efter det stiftende årsmøde initiativ til, at etablere en storkredsbestyrelse, der vil bestå af 10-15 medlemmer. Etableringen af storkredsbestyrelsen, herunder valg / udpegning af storkredsbestyrelsesmedlemmer, sker i samarbejde med hovedbestyrelsen og i henhold til et kommissorium vedtaget af hovedbestyrelsen på deres første møde efter det stiftende årsmøde. Nævnte kommissorium vil endvidere i relevant omfang adressere aktiviteterne omkring ungdomsarbejde, regionforsamlinger og kommunevalg. 

 • 7. Ungdomsafdelingen

Moderaterne har ikke noget selvstændigt ungdomsparti. Medlemmerne i Moderaterne, der er under 25 år, er fuldt ud medlem af Moderaterne med samme rettigheder som alle andre medlemmer.

 • 8. Folketingsvalg og folketingsgruppen

Ved et kommende folketingsvalg opstilles kandidater fra Moderaterne prioriteret og sideordnet.

Stk 2.

For at være valgbar til et folketingsvalg, kræver det at man har et gyldigt medlemskab, jfr.  4 stk. 5.  

Stk. 3.

Folketingskandidater opstilles samlet i storkredsen. Der opstilles maksimalt det antal kandidater, der svarer til antal kredse i storkredsen.

Stk. 4.

Spidskandidaten for en storkreds udpeges af hovedbestyrelsen efter indstilling fra det nedsatte valgudvalg.

De øvrige kandidater indstilles til storkredsen af nævnte valgudvalg, og de prioriteres ved afstemning blandt de medlemmer, der er tilknyttet den enkelte storkreds.

Stk. 5.

Folketingsgruppen konstituerer sig selv efter et folketingsvalg, herunder udpegning af repræsentanten til hovedbestyrelsen.

 • 9. Tegningsret og hæftelse

Hovedbestyrelsen forpligtes ved retshandler, der indgås i overensstemmelse med tegningsfuldmagt tiltrådt af hovedbestyrelsen.

Stk.2

Der påhviler ikke medlemmerne nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler partiforeningen.       

 • 10. Vedtægtsændringer

Vedtægter for Moderaterne kan alene ændres på et årsmøde, første gang på det ordinære årsmøde i 2024, hvor beslutningsmajoriteten er simpelt flertal. Herefter kan vedtægterne ændres på årsmøde med en beslutningsmajoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.                               Disse vedtægter benyttes til at stifte partiet på, grundlovsdag 2022. På stiftende årsmøde vil medlemmerne herefter arbejde på at lave vedtægter som fremlægges og dermed er gældende fra årsmødet 2023.

En velfungerende liberal markedsøkonomi

Opvokset i en venstreorienteret familie men med mere end 20 års erhvervs erfaring som leder af offentlige institutioner med også kommercielle aktiviteter har lært mig, at en velfungerende liberal markedsøkonomi er nødvendig for at finansiere vores velfærdssamfund, og det tror jeg Moderaterne kan fremme.

Lars Philipsen Prahm
Lars Philipsen Prahm
København

Vi vender tingene på hovedet

At arbejde for Moderaterne kræver en god portion omstillingsparathed, for vi gør ikke som de andre partier. Vi vender tingene på hovedet, og skaber det her parti ud fra model, hvor vi ikke definerer os selv op imod de andre partier. Det er både en enormt lærerig og svær politisk øvelse.

Bjørn Strøm
Bjørn Strøm
København

Som ung er det fantastisk at blive taget seriøst

Jeg er studentermedarbejder her i partiet, og er med fordi muligheden for at lære hvordan man stifter et parti fra bunden, og så med en tidligere statsminister ved roret, er helt unikt og mega spændende. Som ung er det fantastisk at blive taget seriøst og være med hele vejen.

Ellen Mindegaard-Müllertz
Ellen Emilie Mindegaard-Müllertz
København

Behov for et parti, der kan samarbejde

Jeg har meldt mig ind i moderaterne, fordi der er behov for et parti, der kan samarbejde hen over midten i dansk politik, og dermed skabe fornyelse til glæde for hele Danmark.

Steffen Damborg
Steffen Damborg
Aarhus

Politik skabt gennem samtale

Det kræver mod at sætte ord i verden. Og mod at lytte – også til dem, man normalt glemmer på Christiansborg. Moderaterne har i sit fundament ønsket en samtale, der både lytter til de sædvanlige eksperter – men også lytter til dem ude i virkeligheden, som politikken vedrører. Det har gjort vores politik virkelighedsnær, pragmatisk, nuanceret og realistisk.

Jeppe Søe
Jeppe Søe
Aalborg

Et pragmatisk og evidensbaseret udgangspunkt

Med Moderaterne har vi endelig et politisk parti, der ikke er ideologisk fastfrosset, men som sætter fornuften i centrum og derfor med et pragmatisk og evidensbaseret udgangspunkt kan forene et fokus på at udbygge velstanden med en revitalisering af socialpolitikken til gavn for samfundets mest udsatte.

Rasmus Lund-Nielsen
Rasmus Lund-Nielsen
Søborg

Et virkelighedsnært, pragmatisk og modigt parti

I MODERATERNE har jeg fundet et virkelighedsnært, pragmatisk og modigt parti. Et parti hvor fællesskab, virkelyst og troen på mennesker vægter højere end frygt og intolerance. I MODERATERNE har jeg fået troen på et parti, som kan skabe den bevægelse, der gør at dagen i morgen bliver bedre end dagen i dag.

Kim Mejnert Frydensbjerg
Kim Mejnert Frydensbjerg
Gl. Holte

Verdens nok første parti født fuldt digitalt

MODERATERNE bliver verdens nok første parti født fuldt digitalt. Vi gør f.eks op med forsamlingshuskulturen og giver alle medlemmer ret til at bestemme, også dem der ikke kan møde op lige den dag.

Niels Møller
Niels Møller
Lyngby

Menneskerne, værdierne og kvaliteterne

Jeg har i lang tid ikke fulgt med på den politiske front, da jeg ikke har kunne se mig selv og mine værdier passe ind i det, det er. Men da jeg hørte om Moderaterne og oplevede de menneskerne, værdierne og kvaliteterne de kommer med, var min interesse tilbage og jeg er med i et parti hvor jeg kan se mig selv og mine værdier, og ikke mindst noget af det vi mangler i vores nuværende politik

Rasmus S. Hinrichs
Rasmus S. Hinrichs
Hvidovre

Ønsker at finde nye politiske veje for de udfordringer vi står overfor

Jeg har i min unge dage været med i kommunalpolitik, hvor jeg oplevede hvad et bredt politiske samarbejde kan skabe af konstruktive løsninger. I mine mere end 30 år som leder, har jeg lært at de bedste og mest holdbare løsninger findes i det brede samarbejde, hvor der også er plads og tillid til at prøve nye løsninger, der tilpasses tidens virkelighed. Den ambition finder jeg i MODERATERNE – der går efter det brede poliske samarbejde, som ønsker at finde nye politiske veje for de udfordringer vi står overfor, både indenrigs- og udenrigspolitisk.

Sean Bisgaard
Sean Bisgaard
Frederiksborg

Moderaterne er nytænkende, ambitiøse og favner bredt

Landspolitisk har jeg efter mit exit fra Venstre , været i et politisk tomrum.
Moderaterne er nytænkende, ambitiøse og favner bredt, det er et parti jeg kan identificere mig med.
Charlotte Bagge Hansen
Charlotte Bagge Hansen
Stege

De giver unge en plads ved bordet

Jeg støtter Moderaterne, fordi de giver unge en plads ved bordet. Jeg har allerede virkelig oplevet, at de tager unges idéer og tanker seriøst, frem for at skubbe dem til siden og lytte med et halvt øre.
Jeg læser retorik, så jeg er også en del af den her bevægelse, fordi det her er et parti, der rækker ud og bygger bro med sin kommunikation – jeg tror, det er så vigtigt, at der er et parti på Christiansborg, der dyrker dialogen, samtalen og giver plads til nuanceret politik!

Hugo Alfred Koch-Larsen
København

Gennemtænkt, pragmatisk og i den grad fornuftig

Et egentligt brud med blokpolitikken var hvad der blev motivationen for en tilmelding. Jeg syntes partiet er bygget på et solidt grundlag, og jeg er kæmpe fan af den politiske stil som er gennemtænkt, pragmatisk og i den grad fornuftig. Jeg tror på at Moderaterne kan løfte dansk politik.

Michael Hertz
Michael Hertz
Roskilde

Vi skal turde lave de reformer, der har manglet de seneste år

Jeg tror på, at det bedste samfund er et, hvor vi hele tiden tør tænke visionært og udfordre “sådan plejer vi at gøre”. Jeg er med i Moderaterne, fordi vi igen skal turde lave de reformer, der har manglet de seneste år, og fordi vi skal turde gå forrest internationalt, selvom vi er et lille land.

Nikolaj Gam-Pedersen
Nikolaj Gam-Pedersen
København

Nødvendigt, fornuftigt, meningsfuldt samt sympatisk

Jeg finder det nødvendigt, fornuftigt, meningsfuldt samt sympatisk, at skabe et parti, hvor der er en god kombination af både erhvervsfolk, mennesker med politisk erfaring og hverdagens eksperter. Jeg tror på, at Moderaterne kan gøre en forskel i dansk politik. Jeg er overbevist om, at Moderaterne kan bidrage til et endnu bedre Danmark gennem deres visioner – holdninger og deres handlinger – som er igangsat gennem den store motivation og enorme drivkraft, som ligger bag.

Julie Jacobsen Glarvig
Julie Jacobsen Glarvig
Kastrup

Jeg tror på bredt samarbejde.

Jeg tror på, at dansk erhvervsliv og grøn omstilling går hånd i hånd. Jeg tror på bredt samarbejde. Jeg værdsætter velfærdsstaten, men ser også tegn på, at der bruges penge, der ikke giver værdi. Jeg tror på, at dansk erhvervsliv og grøn omstilling går hånd i hånd. Jeg ser Lars Løkke Rasmussen som erfaren og pragmatisk i sin tilgang til de problemstillinger, der opstår. Vi er nødt til at tage den bedst mulige løsning i situationen. Det perfekte findes ikke.

Marina Andersen
Marina Andersen
Frederiksberg

Moderaterne lyder som det rigtige sted for mig

Familiefar til 2 piger snart 3 og gift med Pernille, har altid gået op i politik, har altid haft lyst at deltage aktivt, men desværre aldrig gjort noget ved det før nu og Moderaterne lyder som det rigtige sted for mig.

Henrik Rejnholt Andersen
Henrik Rejnholt Andersen
Langå

Moderaterne har både substans og en vilje til nytænkning

Når en tidligere statsminister sætter sig selv i spil og vil et helt nyt projekt og den politiske midte, så er det værd at lytte til. For mig har Moderaterne både substans og en vilje til nytænkning og forandring som dansk politik og Danmark har brug for.

Jon Stephensen
Jon Stephensen
København

Moderaterne er præcis hvad dansk politik har brug for

Moderaterne er præcis hvad dansk politik har brug for. I en tid hvor nytænkningen er gået i stå og debatten kun handler om enten flere penge til velfærd eller yderligere værdipolitiske stramninger, er der mere end nogensinde før behov for et part, der tør tage de svære diskussioner om fremtidens velfærd, de nødvendige reformer og bygger bro til holdbare løsninger med andre partier.

Jakob Engel-Schmidt
Jakob Engel-Schmidt
Lyngby

Danmark har brug for en ny vej

Jeg støtter op om Moderaterne, fordi Danmark har brug for en ny vej, og jeg tror fuldt og fast på at Lars Løkke Rasmussen er manden der kan skabe den forandring der skal til.

Rene Hansen
Rene Hansen
Hvidovre

Moderaterne lytter til hverdagens eksperter

Jeg har ikke tidligere været politisk aktiv. Har dog altid interesseret mig for samfundsdebat. Med mit arbejde i den offentlige forvaltning, kan det til tider føles som om, der bliver længere og længere vej fra Christiansborg til os der skal forvalte lovgivningen. Jeg oplever at Moderaterne lytter til hverdagens eksperter og os, der har viden og erfaringerne – og ikke til medieomtalte enkeltsager. Det giver mig en tro på fremtiden.

Irene Andersen
Irene Andersen
Køge

Pragmatik og relevans slår folderne sammen

Hvornår er politik interessant? I min optik er det når pragmatik og relevans slår folderne sammen og skaber en positiv forandring til gavn for de fleste. Jeg mener at Moderaterne er det bedste bud på at bygge bro mellem forskelligheder!

Peter Jørgensen
Peter Jørgensen
Køge

Løsninger findes ikke altid på Christiansborg

Jeg har for første gang valgt at blive politisk aktiv , da gode ideer ikke har en “farve” men gavner samfundet som helhed. Løsninger findes ikke altid på Christiansborg men også hos hverdagens eksperter.

Carsten Damgaard Møller
Middelfart

Tiden som passiv tilskuer til dansk politik er slut for mig

I mange år har jeg overvejet at gå ind i politik, men har forgæves ledt efter den rigtige hylde at lande på. Det har jeg nu. Med Moderaterne ser jeg et stort potentiale for den enkelte vælger og for det danske samfund under ét. Tiden som passiv tilskuer til dansk politik er slut for mig – nu lægger jeg sammen med mange andre gode folk i Moderaterne al energi i, aktivt at sikre et bedre politisk miljø, og ikke mindst bedre og mere fornuftige politiske løsninger.

Brian Bo Rasmussen
Brian Bo Rasmussen
Præstø

Jeg tror det er godt for vort demokrati

Jeg ser frem til at støtte Moderaterne, i ønsket om dannelse af et parti.
Jeg tror det er godt for vort demokrati,  at vi forsøger at mindske afgørende indflydelse fra yderfløjene i dansk politik.
Adie Ely Jørgensen
Adie Ely Jørgensen
Kerteminde

Jeg har ikke haft “hands on” tidligere i det politiske miljø

Politisk erfaring kommer af at deltage mere end blot via sociale medier. Jeg har ikke haft “hands on” tidligere i det politiske miljø; men mener der er væsentlige områder i samfundet, der trænger til deltagelse om vedligehold og fornuftig udvikling.

Carsten Leonhard Knudsen
Carsten Leonhard Knudsen
Nexø

Jeg melder mig ind med håbet om politisk handlekraft

De udfordringer vi står overfor som verdenssamfund, som land, som familie og som menneske, kan ikke løses med den politik, vi har lige nu. Jeg meldte mig ind i Moderaterne med håbet om politisk handlekraft. Og det håb er blevet stærkere. Et solidt vidensgrundlag, erfaring, inklusion, respekt og medmenneskelighed gør Moderaterne til det parti, jeg har manglet. Et parti der lytter.

Rikke Schmidt Kjærgaard
Rikke Schmidt Kjærgaard
København

Brug for modvægt til den politik, der føres

At komme så tæt på politik er nyt land for mig. Jeg tror på, at der er brug for Moderaterne som modvægt til den politik, der føres på ’Borgen’ i dag. Moderaterne kan både tilføre nyt, og skabe sammenhæng mellem rød og blå. Moderaterne kommer til at gøre en forskel. Jeg vil gerne lægge mit engagement og min faglighed i det her for forskellens skyld.

Lone Gunnø Berlin
Lone Gunnø Berlin
Odense

I Moderaterne mødes vi på midten

Bor i Dybbøl – hvor skyttegravenes fortid minder om nutidens politik – i Moderaterne mødes vi på midten med anerkendelse af andres viden, der sammen med politisk mod og nytænkning fra os skaber et dynamisk Danmark i fremtiden.

Preben Thorsen
Sønderborg

Jeg føler mig hjemme rent politisk igen

Flere års aktiv medlemskab af et politisk parti havde gjort jeg ikke længere følte der blev lyttet til medlemmerne, at politikken ofte var mere bundet i en ideologi end i hvad der var brug for i den virkelige verden. Derfor er det med stor glæde jeg har fulgt med i webinar og debatterne og føler jeg er hjemme rent politisk igen.

Benjamin Lindberg
Benjamin Lindberg
Solrød Strand

Moderaterne gør op med fløjpolitik og minoritetsmagt!

Moderaterne gør èn gang for alle op med fløjpolitik og minoritetsmagt! Endelig et parti med et program der manøvrerer uden om ulidelige ”Ismer”, men tilkender sig en realpolitisk tilgang til de spørgsmål der optager majoriteten af Danmarks befolkning – hvor et socialliberalt synspunkt vil skabe den nye fremgang for Danmark og danskerne. Dét er virkelig en nyskabelse inden for politik.

Torben Bloch Pedersen
Torben Bloch Pedersen
Silkeborg

Man kan sagtens være liberal og tænke på sin næste

Så længe jeg har kan huske, så har det været sådan: Er man liberal så er man egoistisk og sin egen lykkes smed. Er man socialist, så er man små-naiv, godtroende og ved ikke hvordan kroner skal tjenes, før de kan bruges.
Det håber og tror jeg Moderaterne kan gøre op med. Man kan sagtens være liberal og tænke på sin næste.
Jesper Hjoellund
Jesper Hjoellund
København

Da jeg læste om Moderaterne, fik jeg lysten til politik

Jeg har altid fulgt med i politik, men jeg har aldrig kunne se mig involveret, da jeg har haft svært ved at tage skridtet ej heller følt mig klædt på til opgaven. Da jeg læste om Moderaterne, fik jeg lysten til at kaste mig ud i politik, da det omsider så ud til, at jeg måske alligevel ville kunne løfte opgaven.

Anita Arndal Dietz
Anita Arndal Dietz
Årslev

Moderaterne respekterer forskelligheder og tænker anderledes

Jeg har i mange år været politisk engageret og medlem af et parti, men aldrig deltaget aktivt. Da Moderaterne begyndte at tage sin form, var jeg ikke i tvivl. Her var mit politiske ståsted. Moderaterne respekterer forskelligheder, tænker anderledes med nye politiske tanker og vinkler og er lyttende. Moderaterne er liberal på den måde jeg mener er korrekt, både økonomisk og humanistisk.

Maj-Britt Hansen
Maj-Britt Hansen
Bagenkop

Spændende, gennemtænkt, nytænkende og moderne

Jeg er trådt ind i politik i en moden alder, da jeg så muligheden for at være med til at præge MODERATERNE´s politik, som lyder mega spændende, gennemtænkt, nytænkende og moderne, hvilket er nødvendigt for et bedre Danmark.

Jens Klausen
Jens Klausen
Horsens

Ofte bliver politik reduceret til overskifter og slogans

Ofte bliver politik reduceret til overskifter og slogans. Sådan er der ikke hos MODERATERNE. Her går vi ikke rundt som katten om den varme grød, men siger tingene som de er – også det, der måske ikke er så populært. Vi snakker, vi diskuterer og finder rigtige løsninger på rigtige problemer.

Anders Skovbølling
Anders Skovbølling
Vejen

Jeg tror på at MODERATERNE er vejen frem!  

Verden er under om forandring på rigtig mange område og jeg tror på, at det samme gælder indenfor politik. Samfundet er modent til at gøre op med traditionel kassetænkning , spin og blokpolitik. Med MODERATERNE kan vi gøre den afgørende forskel ikke kun i politik, men for samfundet og den enkelte borger. Jeg tror på at MODERATERNE er vejen frem!

Jesper Friis Gammelmark
Jesper Friis Gammelmark
Struer

MODERATERNE gør op med blokpolitik

Som advokat, iværksætter, virksomhedsejer og familiefar vil jeg gerne bakke op om et parti, som favner bredt. Vi har i Danmark brug for et enkelt system med praktiske og fornuftige løsninger, der skaber de bedst mulige rammer for dem, som bidrager til fællesskabet. Derfor ser jeg mig selv som en naturlig del af MODERATERNE.

MODERATERNE gør netop op med blokpolitik, og vil søge brede løsninger hen over midten.

Tobias Grotkjær Elmstrøm
Aarhus

Der er behov for en samlende politisk debat

Der er behov for en samlende politisk debat hvor vi værner om vores demokratiske samhørighed og adresserer komplekse samfundsudfordringer med de nødvendige nuancer. Moderaterne bidrager med en visionær gentænkning af det politiske arbejde

Lars Rosendahl Appelquist
Lars Rosendahl Appelquist
København

Folket er noget der ikke bliver taget alvorligt i Folketinget

Folket er noget der ikke bliver taget alvorligt i Folketinget elle de nuværende partier jeg har med Moderaterne oplevet at man kommer til ordre og bliver lytte til samt at det bliver taget til eftertanke og man her er med til at præge partiet. Her vil jeg kunne gøre en forskel

Ewan O’Nell
Ewan O’Nell
Mogenstrup

Det er ikke embedsmandspolitik – det er virkelighed

I et år har jeg været en del af noget helt nyt, som jeg ikke har oplevet på den politiske scene før: Det Politiske Mødested, forløberen til Moderaterne. Jeg meldte mig ind, fordi jeg som bestyrelsesmedlem i en sundhedspolitisk tænketank, håbede på at kunne påvirke sundhedspolitikken. Jeg fandt dog undervejs ud af, at jeg som person havde mange flere værdier tilfælles med de personer jeg mødte hos Moderaterne, hvorfor jeg selvfølgelig nu er blevet medlem af partiet. Jeg er en del af Moderaterne fordi vi lytter til befolkningen. Det er ikke embedsmandspolitik – det er virkelighed.

Monika Rubin
Monika Rubin
København

Ingen rød eller blå agenda, men sund fornuft

Vi mangler et parti, som reelt set kan kalde sig for et midterparti, altså hvor politikken ikke bærer præg af en rød eller blå agenda, men af sund fornuft, som kan gavne den enkelte dansker i hverdagen.
I den forbindelse tror jeg, at Moderaterne kan være med til at give de mange vælgere en stemme i dansk politik – det vil jeg kæmpe for.

Mohammad Rona
Mohammad Rona
Aalborg

Her bliver man hørt og inddraget

Har tidligere været passivt medlem af Venstre, men dette projekt lød spændende og nyskabende i forhold til politikudvikling. Her bliver man hørt, inddraget og indgår i et super godt netværk. Sluttelig har jeg også savnet Lars i fronten af dansk politik – der mangler i den grad en stærk person i oppositionen.
Charlotte Brammer
Charlotte Brammer
Åbyhøj

Politik er ikke dem og os. Politik er dig og mig.

Politik er ikke dem og os. Politik er dig og mig. Forskellighed burde være en styrke, det har jeg ikke kunnet få øje på i dansk politik i lang tid. Jeg har aldrig været politisk aktiv, men i MODERATERNE  er politik nærværende og inkluderende. Derfor er jeg medlem

Ina Kilde
Ina Kilde
Kolding

Forener forskellige værdier, principper og tanker

Politik handler om at kunne forene forskellige værdier, principper og tanker, og finde frem til det, som de fleste mennesker kan se sig selv i. Det kræver et parti, der tør påtage sig rollen med at lytte til dem, der bor og lever i Danmark, men også ansvaret for at få gennemført de værdier, principper og tanker, som et flertal af danskerne kan støtte. Derfor støtter jeg op om MODERATERNE.

Flemming Larsen
Flemming Larsen
Næstved

Løkkes politik og holdninger har jeg altid sympatiseret med

Jeg har aldrig været medlem af et politisk parti, men har altid fulgt med i den politiske verden. Efter LLR´s afgang fra partiet Venstre og forløbet derefter, blev jeg klar over, at LLR ville stifte et nyt parti. Hans politik og holdninger har jeg altid sympatiseret med, derfor meldte jeg mig ind i MODERATERNE.

Irene Gärtner
Irene Gärtner
Gråsten

Brug for et nyt og stærkt politisk alternativ

Der er brug for et nyt og stærkt politisk alternativ, der kan formidle et samarbejde hen over midten i dansk politik. Et parti der samtidig kan levere den nødvendige politiske ledelses- og gennemslagskraft. Et parti der tør tænke nye politiske tanker og fremlægge konkrete løsningsforslag på årtiers samfundsmæssige udfordringer.

Jens Meyer
Jens Meyer
Hillerød

Dialog, brobygning, resultater og fremdrift

Vi lever i et lille land, men alligevel bliver små forskelligheder ofte talt op og ikke ned af vores politikerne. Ydermere har mange partier en tendens til at fokusere på andres fejl fremfor, hvad man selv ønsker. Jeg har fra start fornemmet, at MODERATERNE med Lars Løkke i front ønsker dialog, at bygge bro, skabe resultater og fremdrift fra midten af dansk politik, og væk fra begrebet “Rød og Blå blok”. Denne pragmatiske tilgang tiltaler mig særdeles meget.

Jacob Levin Svendsen
Jacob Levin Svendsen
Hellebæk

MODERARTERNE kan og vil gøre en forskel

Der er for lidt fokus på at gennemføre reformer og skabe vækst for at sikre fundamentet for vores velfærdssamfund. Men MODERARTERNE kan og vil gøre en forskel i dansk politik.

Lars Petersen
Lars Petersen
Nyborg

Mit nye politiske hjem

Jeg har været med i politik i mange år, men har de seneste ti år følt mig hjemløs uden et parti, der kunne favne mine holdninger. Med MODERATERNE har jeg nu endelig fundet mit nye politiske hjem. Nu glæder jeg mig til at bidrage til, at MODERATERNE kan blive den afgørende stemme i dansk politik.

Niels Svoger Panum Have
Niels Svoger Panum Have
København SV

Dem holder jeg med

MODERATERNE virker som et parti drevet af fornuft og som er villige til at se længere frem, for at få samling og fremgang i Danmark. Dem holder jeg med

Jens Ollgaard Rasmussen
Jens Øllgaard Rasmussen
Bornholm - Rønne

Moderaterne har noget godt og nyt at byde ind med

Jeg har aldrig forestillet mig at jeg skulle melde mig ind eller bliver en del af et politisk parti, men jeg mener at Moderaterne har noget godt og nyt at byde ind med på den politiske scene, det vil jeg gerne være en del af.

Jesper Sylvest
Odense S

Moderaterne lytter og har et værdigt menneskesyn

Jeg har ikke tidligere været medlem af et politisk parti. Jeg har meldt mig ind i Moderaterne, fordi de er nytænkende, og de gør op med blok politikken. Moderaterne lytter, og har et menneskesyn som er dem værdige.

Kit Svendsen
Kit Svendsen
Rødovre

Behov for en helt ny tilgang til politik

Der er behov for en helt ny tilgang til politik, og det står Moderaterne for.

Henrik Westermann
Henrik Westermann
København

MODERATERNE gør det anderledes

Jeg har altid fuldt med i politik, men syntes det er gået for meget op i blok politik, og egen personlig profilering fremfor at lytte til befolkningen. Her gør MODERATERNE det anderledes. De samler forskellige lag i samfundet og lytter til deres erfaring, viden og mening. Så kan man gør den rigtige forskel.

Simon Pape
Aalborg

Med Moderaterne kan jeg gøre en forskel

Jeg har altid haft stor interesse for politik, men har aldrig været en del af et politisk parti.
Med Moderaterne og mit engagement hos dem, har jeg muligheden for at være med til at gøre en forskel.
Jeg har selv en stor interesse i beskæftigelsespolitik samt retssikkerhedspolitik for den enkelte borger.

Benjamin Heede
Benjamin Heede
Ballerup

Der mangler visionære kræfter

Har tidligere været med i politik, og altid været medlem ET sted. Det sted og den manglende forståelse blandt partierne i dag til, at tale borgernes sag for fremme af udviklingen i samfundet, har lidt en krank skæbne på de sidste år. Vi skal samle kræfterne til en helhedsløsning og ikke støtte individualistiske enkeltmandsholdninger der hersker i dag. Jeg hilser Moderaterne meget velkommen, Vi skal være bedre til at gennemføre det vi siger vi gerne vil, og støtte op om det fællesskab vi er med i, og  her mangler der visionære kræfter.

Jesper Skorstensgaard
Jesper V. Skorstengaard
Roskilde

Danmark har brug for ny tænkning og organisering

Jeg har meldt mig ind i MODERATERNE, da fantastisk Danmark har brug for ny tænkning og organisering.

Fie Ørum
Fie Zwicky Ørum
Hellerup

Moderaterne er i kontakt med vælgerne

Jeg meldte mig ind i Moderaterne, fordi man her ønsker at fokusere på løsninger fremfor ideologier, og fordi Moderaterne er i kontakt med vælgerne over en bred kam.

Bo Zwicky Ørum
Hellerup

Demokratiet lever bedst med stærk midtsøgende politik

Jeg startede min interesse som ung socialdemokratisk borgmestre i Gladsaxe , men har efter et langt livet levet i Østeuropa, Asien og Afrika, kommet til den overbevisning at det danske demokrati lever bedst med stærk midtsøgende politik uden de mange  “ismer”.  Her er løsningen Moderaterne.

Hans Flindt
Hans Flindt
Sønderborg

Moderaterne lyder som det nye pust i dansk politik

Jeg har aldrig selv været politisk aktiv, da dansk politik har været et kompliceret og svært emne at navigere i. Derudover er der opstået en ringe politisk kultur og troværdigheden til politikkerne er blevet betydeligt forringet. Men Moderaterne lyder som det nye pust i dansk politik. De arbejder pragmatisk, de lytter til danskerne og er virkelighedsnære. Denne tilgang til politik gør, at jeg har fået troen på at dansk politik igen kan blive troværdigt og igen kan gøre en forskel for Danmark.

Frederik Urban Lau Petersen
Frederik Urban Lau Petersen
Rødovre

Jeg har længe følt mig politisk hjemløs i det borgerlige Danmark

Jeg har længe følt mig politisk hjemløs i det borgerlige Danmark, hvor det mere handler om at være stram, reaktionær og ‘på tværs’ end at være menneskelig, konstruktiv og pragmatisk på Danmarks vegne. Det er Moderaterne, og det er vejen frem, hvis du spørger mig.

Christian Harpøth
Christian Harpøth
København

Et parti, der oprigtigt mener noget med den grønne omstilling

Første gang jeg hørte, at Lars Løkke med store personlige konsekvenser ville bryde fløjkrigene, søge mod midten og styrke sammenhængskraften – det var jeg vild med. Et borgerligt parti, der ikke vil deltage i den sædvanlige symbolpolitik i udlændingedebatten, for at score billige point – men nøgternt og seriøst vil tage fat på en stor udfordring, uden at ville score billige point. Og så er jeg begejstret for et borgerligt parti, der oprigtigt mener noget med den grønne omstilling. Det haster sgu!

Peter Aalbæk Jensen
Peter Aalbæk Jensen
Helsinge

Bedre og bredere politik

Jeg er tidligere venstre medlem, men søgte noget mere og bedre og bredere politik, og moderaternes tanke tiltaler mig meget. Jeg er optaget af, hvordan vi får løst opgaven med ,at invitere udenlandsk arbejdskraft og får succes med det. Miljøet ligger mig også meget nært, det at få arbejdet hen i mod nye tanker og måder at kunne løse vores udfordringer på.

Betina Kastrup
Betina Kastrup
Frederikssund

Politik handler om dig og mig og om at forstå hinanden

Politik handler om dig og mig og om at forstå hinanden. I MODERATERNE fandt jeg et parti som ikke viser et ‘ekstremt’ Danmark, men det Danmark som man elsker, hvor der plads til forståelse, tolerance og respekt for forskellighederne, som tilsammen skaber rammen om det fællesskab, som har båret Danmark frem gennem generationer.

Jesper Slott
Jesper Slott
Tommerup

Kontrast, nuancer og detaljer

Hvor politik er et spørgsmål om palet, er demokratiet en ballet. Dansere og instruktør bør være enige om opførelsen og koreografien uden at miste balancen. Og selvom den politiske kunst aldrig fuldendes, bør helheden og de store linjer prioriteres højest, hvis hensynet til kontrast, nuancer og detaljer i sidste ende skal tilgodeses bedst.  Derfor er jeg medlem af Moderaterne.

Kim Garlin
Kim Garlin
Nakskov

Et parti der ikke tænker i blokpolitik og meningsmålinger

Jeg har meldt mig i Moderaterne fordi vi har brug for et pragmatisk midterparti, der arbejder for at ændre den politiske scene Danmark. Et parti der tør træffe de rigtige og nødvendige beslutninger – uden at tænke blokpolitik og meningsmålinger.

Kristian Arpe-Møller
Kristian Arpe-Møller
København

Jeg tror at Moderaterne kan nå virkelig langt

Jeg har valgt Moderaterne da jeg længe har været interesseret i politik. Måden Moderaterne laver deres politik på, ved at inddrage borgerne, tiltalte mig gevaldigt. Jeg tror på at Moderaterne kan nå virkelig langt og at vi sammen kan gøre en stor forskel for vort dejlige Danmark.

Anna Larsen
Anna Larsen
Horsens

Moderaterne kan samle midten og lave langsigtede løsninger

Jeg er medlem af Moderaterne, fordi jeg håber, vi kan samle midten af dansk politik og dermed lave langsigtede løsninger for vores alles Danmark frem for symbolpolitik og skåltaler.

Morten Kvist
Morten Kvist
Horsens

Jeg glæder mig til at udvikle politik MED danskerne

Jeg har ikke tidligere været politisk aktiv men altid interesseret. Har længe støttet Lars Løkke, men blev blev for alvor begejstret da han før sidste valg fremførte ideen om en regering hen over midten, så fløjene fik mindre magt. Meldte mig derfor hurtigt ind i det politiske mødested og har glædet mig over at kunne høre og tale om politik uden filter og afbrydelser. Jeg glæder mig til at udvikle politik MED danskerne og faglighed og ikke efter hvad diverse meningsmålinger siger danskerne vil have.
Christian Palmelund
Roskilde

Tror på et stærkere Danmark henover midten

Jeg har valgt Moderaterne fordi jeg gerne ser et opgør med den danske blokpolitik, da jeg tror på et stærkere Danmark henover midten.

Michael Behrens Slot
Tommerup St., Fyn

Moderaterne giver håb om at genetablere respekt

Moderaterne giver håb om at genetablere respekt for hvad der sker på Christiansborg. Med landets dygtigste politiker bakket op af faglighed på alle områder kan det ikke gå galt. Danmark skal kunne tåle at høre hvad der er bedst for os alle og ikke kun det man som individ gerne vil høre når man stemmet næste gang.

Ulf Helgstrand
Ulf Helgstrand
Dragør

Hvis du gør det samme, får du det samme.

Jeg er for første gang medlem af et politisk parti, Moderaterne. Vi har et fantastisk land og vores folk er som vores værdikanon. Disse værdier skal ikke kun være noget vi siger, men være tydelige i arbejdet hos vores folkevalgte. Vi må gøre op med blokpolitik, spin og strategi på bekostning af grundlæggende værdier. Vi må genvinde respekten for hinanden og livet. Livet er til sidst jo det eneste der virkelig gælder.

Jes Valdemar Willumsen
Vinderup

Nu har min holdning fået et stort fælleskab.

At være medlem af Venstre er skønt. Højt til loftet langt til døren. Men rammerne i VENSTRE, er blevet snævre. Min holdning til Danmarks driften, behøver debatten i Moderaterne… her bliver jeg ikke censureret! Eller justeret! Her kan jeg klikke ja hos MANGE der mener som jeg. Et år er gået. Nu har partiet en facon, som er politisk debaterende. Og fyldt med farefantasi. Det giver trykhed.

Jonna Colding Henriksen
Mern

Frisk nyt pust i dansk politik

Jeg støtter Moderaterne, fordi det er et friskt og modigt initiativ med Danmarks dygtigste politiker, Lars Løkke Rasmussen i spidsen. Tanken om at inddrage ganske almindelige mennesker tiltaler mig rigtig meget. Jeg har fulgt “Mødestedet” fra begyndelsen, og det har været rigtig spændende. Jeg tror på, at dette nye parti vil komme langt i dansk politik.

Anny Brødsgaard
Vejle

Nytænkende tilgang til politik

For første gang har jeg meldt mig ind i et politisk parti, efter jeg har fundet et program hvor jeg kan vinge flueben af på hele programmet. Den nytænkende tilgang til politik er lige hvad vi har manglet.

Kim Larsen
Fjenneslev

Fællesskab med plads til det enkelte menneske

Jeg er med i Moderaterne fordi tiden er moden til nye tanker. Vi vil Danmark det bedste. På trods af uenighed er tonen ordentlig. Selvom man uenig kan man godt finde frem til fælles fodslag og gå i samme retning. Her kan det enkelte menneske komme til orde, til gavn for det store fællesskab, som vi alle er afhængige af

Ulrik Holst Thomsen
Øster Snede/Løsning pr. Hedensted

Nogle ting er bare bedre i det fri

Jeg havde forladt Venstre inden sidste valgkamp og blev så glædelig overrasket da Lars Løkke tog en drejning i valgkampen. Desværre fik han aldrig lov at vise hvad det kunne have ført til. Det kan han nu, fri af snærende bånd, design- og overbudspolitik. Fantastiske innovative mennesker er strømmet til og “sådan plejer vi gøre” eksistere ikke her. Det er befriende.

Eva Lund Eriksen
Støvring

Endeligt et reelt midterparti.

Jeg er 77 år og jeg har aldrig været medlem af et politisk parti – før nu. Jeg har, siden jeg fik stemmeret, søgt et parti, der ville arbejde over midten af dansk politik; men der har ikke været nogen. Mange har sagt, at de var sådant et parti; men nej. Moderaterne er endelig blevet født og det er nu “mit” parti. Visionerne er mange og store; men rigtige, det er nytænkning på alle planer og jeg glæder mig til det jordskredsvalg, der kommer.

Jørn Kelland
Silkeborg

Endelig et parti der vækker lysten til engagement

Jeg har passivt fuldt Lars Løkke, men med oplægget på en politik der vil samle og være nærværende, må det være tid at jeg engagerer mig i det. ingen tvivl om at dette parti kan få den nødvendige gennemslagskraft og forhåbentlig holde yderfløjene fra indflydelse. Samtidig er det vigtig med den grønne omstilling, hvor der også skal lægges mange kræfter. Alt i alt et nøgternt initiativ som tiltaler mig. Så lad os bare komme i gang.

Michael Andresen
Haderslev

Det her bygger på et godt fundament

Da Lars Løkke Rasmussen etablerede Det Politiske Mødested havde jeg et håb om, at det ville udvikle sig til et nyt parti, så jeg signede op med det samme, og gudskelov endte det som håbet. Det er på tide, at vi skaber et parti, som vil samarbejde hen over midten, så vi undgår at yderpartierne får mere magt end deres repræsentation berettiger. Jeg er helt vild med Borgerpligten, som jeg håber bliver indført.

Jan Schmidt
Haslev

MODERATERNE, et parti skabt med folket

MODERATERNE er et parti, der tør nytænke det poliske system, og gøre op med blokpolitik. Et dynamisk parti der gennem den offentlige debat, vil ændre morgendagen til det bedre, med baggrund i folkets erfaringer med de politiske dårligdomme.
MODERATERNE er et parti der sætter erfaringer og fakta højere, end politisk ideologier. Derfor er MODERATERNE mit parti.

Rolf Gravesen
Nørresundby

Der for støtter jeg Moderaterne

Jeg har tidligere været medlem af DF, jeg meldte mig ud af partiet fordi, at jeg ikke ville være en del af dette hunde slagsmål. Som der har været i partiet og jeg mener at vi sammen kan få Danmark, på rette spor igen og det kan vi få sammen hvis vi hjælper og støtter hinanden i baglandet….

Annette Christensen
Bevtoft

Farvepalette af partier fra højre til venstre

Er født i en konservativ familie, ikke kun værdier men også politisk. Har selv hoppet lidt frem og tilbage over midten i politik gennem årerne, men havde ikke fundet det rette ståsted før nu. Har fulgt Lars Løkke gennem årerne som både for og imod flere af de tiltag han varetog i Venstre, men efter at have fulgt hans visioner for det han vil med Moderaterne, er jeg nu mere sikker i mit valg af parti end mange gange før. STOR TAK Lars

Angel Domino Evers
Thyholm

Genstart demokratiet og visionerne

Fordi Danmark har brug for et parti og nogle politikere der vil alle i samfundet uanset hvad man kommer fra og af.
Fordi Danmark har brug for et ægte helhedsorienteret liberalt parti der sætter den enkelte fri til at udfolde sig uden at det går ud over andre.
Fordi Danmark har fortjent en ny, konstruktiv, sober og ærlig genstart af demokratiet.
Fordi Danmark har brug for et parti der vil alle sine borgere.
Fordi Danmark fortjener et ærligt parti

Christian Riis Christensen
Hillerød

Det brede samarbejde 🙂

For mig handler politik om at skabe et bedre samfund end det vi har i forvejen – både i Danmark, i EU og i Verden.
Jeg mener at det “flertals-diktatur” vi har i øjeblikket hvor 50,1 % kan diktere den anden halvdel hvad der “er rigtigt” grundlæggende ikke skaber de forandringer vi og verden har brug for. Og her tror jeg på, at vi i Moderaterne har viljen til, at skal love og ting i samfundet ændres, så bliver det med stort flertal henover midten.

Dan Johannes Elhauge
Lyngby

Vi skal ikke være bange for de svære diskussioner

Jeg har gennem det seneste år været en del af det Politiske Mødested. Her har jeg engageret mig i de mere end 200 timers online webinarer og diskussioner. Jeg har meldt mig ind i Moderaterne, fordi jeg mener, at Moderaterne er nytænkende og modige. Modige til at italesætte de udfordringer Danmark står overfor.

Peter Have
Låsby

Et skridt i den rigtige retning

Moderaterne er et skridt i den rigtige retning for dansk politik. Her føles det virkeligt som om at indholdet og formålet er i fokus, fremfor hvilken blok man kan tillægge sine mandater. Derfor har jeg stolt meldt mig ind i Moderaterne, fordi dansk politik har brug for et parti som dette.

Jeppe Simoni Kjærgaard
Fjerritslev

Et borgerligt midterparti med borgeren i midten

Dansk politik har brug for et parti, som sætter mennesket i centrum. Politik handler om process, beslutning og udvikling, om mennesket i samfundet og om samfundsændringer til gavn for alle. Jeg støtter moderaterne, fordi der her er grobund for en social afballanceret liberal udvikling. Vi skal i min optik tage mere ejerskab for det samfund vi er en del af, for med ejerskab og indflydelse følger ansvarlighed og respekt for hinanden og fælleskabet.

Per Janus Böhme
Svendborg

Det er sund fornuft at gøre det rigtige, rigtigt!

Hvis man er bundet af doktriner, så er det meget svært at gøre det rigtige, rigtigt. Kan man arbejde uden skyklapper og lave fornuftige løsninger, som alle kan forstå? Så kan man også forvente at løsningerne bliver de rigtige.

Det kræver arbejde, det kræver eftertænksomhed og det kræver åbenhed. Viljen til at lytte og debatere med fornuft og fakta skal være tilstede. Jeg tror Moderaterne kan være et godt balancepunkt i vort demokrati.

Jens Hans Stjerne Tingleff
Herlufmagle

Vi har brug for det brede samarbejde

Jeg har tidligere været medlem af en lokalliste, fordi netop i lokallister arbejdes der ikke udfra en bestemt politisk farve “blå eller rød” men ud fra det brede samarbejde over midten. Nu har Danmark fået sit første nationale parti med samme vision og derfor var det helt naturligt for mig at blive en del af det. Da vi i Danmark har brug for en ny måde at se politik på. Se det i det brede samarbejde og ikke som blokpolitik – fremtidens politik.

Nikolaj Dennis Larsen
Nykøbing F.

Det oplagte & professionelle valg

Fordi Moderaterne er “Kilen i lagkagen” der kan sikre det langsigtede strategiske perspektiv, der rent faktisk vil give afkast i form af værdi til Danmark. At vi i en tid under opbrud kan sikre os at fokus er der hvor det skal være.

Kenneth Dielemans
Aalborg

Tilmeld nyhedsbrev