Akutplan for sundhedsvæsenet

Coronapandemien, øget efterspørgsel efter behandling fra patienter, en sygeplejerskestrejke og øgede krav om dokumentation og kvalitetsarbejde har været med til at skabe et ekstraordinært pres.

Advarslerne er klare. Vi skal lette presset på sundhedsvæsenet ellers får det konsekvenser for behandlingen. Et presset sundhedspersonale er i større risiko for at træffe forkerte beslutninger.

Moderaterne mener, at der er brug for en grundlæggende omstilling af det danske sundhedsvæsen, hvor vi står vagt om den fri og lige adgang til sygdomsbehandling. Derfor foreslår vi som en del af vores politiske program en reform for fremtidens sundhedsvæsen.

Men der er også brug for handling nu og her. Der er en voldsom personalemangel i det danske sygehusvæsen. De seneste tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at knap halvdelen af alle opslag efter sygeplejersker er forgæves. Der har været 4.930 forgæves rekrutteringer af sygeplejersker.

Personalemanglen presser vores sygehuse, medfører aflyste operationer, lukkede sengeafsnit og længere ventelister, og det udhuler fundamentet for et professionelt sygehusvæsen med behandlinger på internationalt niveau. Gør vi ikke noget, risikerer vi en negativ spiral, hvor hele vores sundhedsvæsen sander til.

Moderaterne foreslår derfor en akut redningsplan for at sikre de nødvendige personalemæssige ressourcer, der kan gøre op med den markante personalemangel, der sætter vores sygehusvæsen i stå.


AKUT REDNINGSPLAN FOR DE DANSKE SYGEHUSE

1

Midlertidigt fuldtidstillæg for professionsuddannede sundhedsfaglige medarbejdere

Moderaterne foreslår, at det sundhedsfaglige personale på sygehusene anerkendes og belønnes økonomisk for at arbejde fuldtid ved i 2023 eksempelvis at tildele et midlertidigt tillæg ved fuldtidsarbejde.

Halvdelen af de sygeplejersker, der i dag arbejder på sygehusene, arbejder ikke fuld tid. Det kan have mange forskellige årsager af både strukturel, faglig og personlig karakter. Der er dog et stort potentiale i at opfordre og motivere sygehuspersonalet til i en kortere periode at øge deres arbejdstid ved f.eks. at gå fra 30 timer ugentligt til 37 timer ugentligt.

Der bør i en afgrænset periode i 2023 være et økonomisk incitament til, at sygeplejersker og øvrigt sundhedspersonale, der i dag arbejder på deltid, overgår til fuldtid.

Moderaterne foreslår derfor, at der afsættes en midlertidig ekstraordinær lønramme på 1,625 mia. kr. til forhandling mellem overenskomstparterne med det formål at belønne og skabe et klart incitament til, at sygehuspersonale arbejder fuldtid.

Dette foreslås finansieret af de generelle reserver på finanslovsforslaget 2023, herunder regeringsreserven, forhandlingsreserven og reserven til merudgifter ved nye bevillingsforslag på i alt 2,5 mia. kr.

2

Fast-track uddannelse af ”taste-korps”

De sundhedsfaglige ressourcer skal bruges rigtigt. Læger og sygeplejersker skal ikke bruge tid foran en computer, hvis det kan undgås. Deres tid skal bruges sammen med patienterne. Den tid det sundhedsfaglige personale eksempelvis bruger på at dokumentere og registrere patientforløb digitalt skal i videst muligt omfang varetages af lægesekretærer eller andet kompetent personale.

Moderaterne foreslår, at regionerne hurtigst muligt ansætter flere lægesekretærer eller andet personale, der har særligt kendskab til sygehusenes IT-system.

For at muliggøre det foreslår Moderaterne, at der i samarbejde mellem professionshøjskolerne og regionerne hurtigst muligt uddannes et særligt korps af sekretærer med særlige kompetencer indenfor sygehusenes IT-systemer som eksempelvis sundhedsplatformen. Det vil give sygehusene mulighed for at ansætte sekretærer, der vil være i stand til at træde ind på afdelingerne, indtaste de relevante oplysninger om patientforløbet i IT-systemet efter diktering af læger og sygeplejersker og dermed aflaste det sundhedsfaglige personale.

Der afsættes 40 mio. kr. til en fast-track uddannelse af et “taste-korps”. Dette foreslås finansieret ved at udskyde udflytning af uddannelsespladser, hvor der er afsat 59,4 mio. kr.

3

Forskere og administrativt personale bør også bidrage med patientrelateret arbejde

Der er en vigtig personalemæssig reserve blandt de sundhedsfaglige forskere og andet sundhedsfagligt administrativtpersonale, der i dag ikke bruger deres tid på patientrettede opgaver. Dette personale varetager opgaver af stor betydning for det danske sundhedsvæsen, hvad enten det er vigtig forskning eller kvalitetsarbejde, men det kan suppleres med patientrelateret arbejde.

Som undervejs i Coronapandemien bør forskere og administrativt personale opfordres til at træde ind i det patientrelaterede arbejde. En stor andel af forskningspersonalet tog netop under Coronakrisen frivillige ekstra vagter. Tilsvarende bør forskning og administrativt arbejde i denne ekstraordinære situation suppleres med klinisk arbejde på sygehusene. Sygehusene skal gribe denne mulighed for at afhjælpe personalemanglen og skabe fleksible rammer for de forskningsmæssige forpligtelser både i forhold til tid og økonomi.

Moderaterne mener, at sygehusene fremadrettet skal oprette såkaldte delestillinger for sundhedsfagligt personale i relation til forskning og administrativt arbejde. Det kan eksempelvis være en betingelse, at mindst 20 pct. af tiden bruges i det patientrettede arbejde. Hermed vedligeholdes det sundhedsfaglige personales kompetencer og bringes samtidigt aktivt i spil på sygehusene.

Moderaterne mener, at det er sund fornuft at sikre, at alle medarbejdere med relevante kompetencer kan bidrage med at løse opgaver i lyset af personalemanglen. Derfor bør overenskomstparterne sikre, at der ikke er barrierer i form af faggrænser eller ulige lønforhold, der spænder ben for bedre udnyttelse af de faglige ressourcer. Helt konkret, at det er muligt, at yngre læger kan tage sygeplejevagter, og at sygeplejestuderende såvel som lægestuderende får attraktive vilkår for at tage arbejde på sygehusene ved siden af studierne.

4

Ny specialenhed for rekruttering og godkendelse af udenlandsk sundhedspersonale

Der er i dag urimeligt lange sagsbehandlingstider for godkendelse af udenlandsk sundhedspersonale. En udenlandsk læge skal i gennemsnit vente cirka 3 år på at få behandlet sin ansøgning hos Styrelsen for Patientsikkerhed selvom, at selve sagsbehandlingen tager mellem 2-5 dage. Det betyder, at der er udenlandske læger, der ønsker at arbejde på danskesygehuse, men som holdes hen i en lang sagsbehandlingskø. Det i sig selv risikerer at afholde eftertragtet og kvalificeret sundhedspersonale i at komme til Danmark.

Moderaterne foreslår, at der nedsættes en særlig enhed på tværs af Styrelsen for Patientsikkerhed og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), hvor der afsættes ekstra ressourcer til at få nedbragt sagsbehandlingstiderne og få strømlinet en hurtig og effektiv sundhedsfaglig godkendelse og tildeling af arbejds- og opholdstilladelse.

Moderaterne foreslår også, at sagsbehandlingsgebyret skal betales på ansøgningstidspunktet fremfor efter godkendelse for således at sikre, at der uagtet udfaldet er betaling for den gennemførte sagsbehandling.

Der afsættes 15 mio. kr. til en ny specialenhed for rekruttering og godkendelse af udenlandsk sundhedspersonale. Dette foreslås finansieret ved at udskyde udflytning af uddannelsespladser, hvor der er afsat 59,4 mio. kr.

5

Behandlingsgarantien suspenderes i 2023

Behandlingsgarantien er en unik patientrettighed, der er en grundsten i det danske sygehusvæsen. Den står Moderaterne vagt om. Vi ønsker ikke at risikere, at behandlingsgarantien udvandes eller modificeres. Derfor foreslår vi et helt ekstraordinært tiltag, der kun er taget i brug efter de sundhedsfaglige strejker i 2008 og kortvarigt under Coronakrisen.

Moderaterne forslår en midlertidig suspendering af behandlingsgarantien. Det vil give sygehusenes ledelse og sundhedsfaglige personale mulighed for frit at disponere ressourcerne på sygehuse.

Der er tale om et ekstraordinært tiltag, der kan medvirke til at lette presset på sygehusene. Det fjerner ikke patienternes ret til behandling, men det giver sygehusene mulighed for i en begrænset periode på et år at disponere frit i forhold til de tidsfrister, der er indbygget i behandlingsgarantien.


REFORMFORSLAG FOR FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN

1

Nedlæg regionerne og erstat med en enhed: SygehusDanmark

Danmark er et af verdens rigeste lande, og vi skal med rimelighed kunne modtage behandling på sygehusene på internationalt niveau. Med amternes nedlæggelse, nye supersygehuse, patientrettigheder og pakkeforløb, fik det danske sundhedsvæsen et spark fremefter. Overlevelseschancen for eksempelvis en mand med tarmkræft, som tidligere var ringest i Danmark, er nu den bedste i Norden.

Men der er forskelle i behandlingen af danskerne på tværs af landet, og vores land er simpelthen for lille til, at vi kan tillade store regionale forskelle.

Moderaterne foreslår derfor, at regionerne nedlægges, og at landets sygehuse i stedet drives under én professionel ledet sundhedsforvaltning: ’SygehusDanmark’. Her skal indsatsen organiseres i tre faglige områder omkring henholdsvis akutberedskab, hospital og det nære sundhedsvæsen. Vi kan ikke kun investere os til et bedre sundhedsvæsen. Øget effektivitet forudsætter, at regionerne afskaffes. De er for små til at stå for den overordnede prioritering. De er for store til at sikre den borgernære kontakt.

Et nationalt sundhedsvæsen giver mere lighed i sundhed. Ikke kun fordi sundhedsvæsenets tilbud og service bliver ens for hele Danmark, men også fordi der kommer større fokus på nationale kliniske og evidensbaserede retningslinjer.

2

Sundhedsfællesskaber med forpligtende samarbejde

Moderaterne ønsker et sammenhængende og samarbejdende sundhedsvæsen med patienten i centrum og med en sammenhængende plan for behandling og forebyggelse på tværs af sektorer.

Der skal i højere grad tænkes på tværs af hospitaler, almen praksis og kommunernes sundhedstilbud med udgangspunkt i den enkelte borgers situation. Praktiserende læger og kommuner skal arbejde hands-on tværfagligt og skabe en holistisk helhedsbehandling for patienten og de pårørende.

Moderaterne forslår, at der etableres et større antal ’sundhedsfælleskaber’, der forpligter de regionale sygehuse, familielægen og kommunerne på et tættere og langt mere forpligtende samarbejde om et gnidningsfrit patientforløb.

Sundhedsfællesskaberne skal være rammen om en ”samarbejdsreform” på tværs af hele sundhedsvæsenet. Der er således gode erfaringer med en forløbskoordinator på kræftområdet, som bør indføres andre steder i sundhedssystemet f.eks. i forbindelse med patienters psykiatriske forløb. Der bør også ses på, hvordan man kan sikre, at praksislægen kan holde regulære møder med kollegaer i akut-/hjemmesygeplejen og på hospitalsafdelingerne om deres fælles patienter.

3

Et nationalt akutberedskab

Risikoen for at dø af en blodprop skal ikke være større på Falster end på Frederiksberg. I den akutte situation er det ikke altid tilfældet, at borgeren er stillet bedre ved at komme ind på en akutmodtagelse fremfor at blive behandlet med det samme i hjemmet og/eller kørt direkte til de korrekte specialister – udenom akutmodtagelsen.

Akutlægebilerne er udrustet med en erfaren overlæge i anæstesiologi. Derfor er danskeren allerede i gode hænder ved akutberedskabets ankomst. Men der er store forskelle på antallet af akutlægebiler på tværs af landet.

Hvis behandlingen kan starte i eget hjem, er det muligt at vurdere patientens lægemæssige behov og reducere tiden, der går imellem det akut opståede problem og den rette behandling.

Moderaterne foreslår at sikre et akutberedskab i hele landet med en ligeværdig dækning med ambulancer, akutlægebiler og lægehelikoptere, så responstiden for beredskabet bliver mere ensartet for hele landet.

4

Ligestilling af psykisk og fysisk sygdom

En person med en psykisk lidelse har krav på samme hurtige og kvalificerede behandling som en person med en fysisk sygdom. Det danske sundhedsvæsen må ikke gøre forskel på at have ondt i sindet og have ondt i kroppen.

Moderaterne mener, at vi skal ligestille fysisk og psykisk sygdom i vores sundhedsvæsen. Der er brug for gennemgribende forandringer i udredning og behandling af psykiske lidelser. Psykiatrien skal løftes og konkret foreslår Moderaterne, at der indføres pakkeforløb i psykiatrien inspireret af de succesfulde kræftpakker.

Vi kan ikke være bekendt at lade være. Det er uværdigt og har store konsekvenser for den syge og de pårørende.

Det kan heller ikke betale sig at lade være. Hver femte dansker i den arbejdsdygtige alder kæmper med psykiske problemer, og antallet af patienter i psykiatrien vokser årligt. Psykiske lidelser er den største “sygdomsbyrde” i Danmark. Det skyldes, at psykiske problemer ofte rammer tidligt i livet, koster mange sygedage og sender mange ud af arbejdsmarkedet. Psykiske lidelser medfører også ofte fysisk sygdom.


BILAG A

Beregning af fastholdelsestillæg og lønløft for offentligt ansatte plejegrupper i sundhedsvæsenet

Følgende beregning illustrerer arbejdskrafteffekten og udgiften forbundet ved at tilbyde et lønløft og fastholdelsestillægpå kr. 2.500 pr. måned i hele 2023. Det forudsættes, at 30 pct. af de deltidsansatte vil tage imod tillægget og overgå til fuldtidsansættelse, hvilket medfører en udgift på sammenlagt kr. 1,625 mia.

1          2   Personer ialt3     Antalpersoner heltid4     Antalpersoner deltid5   Beregnet løn Heltid 30.000 kr / år Mio. kr.6   Beregnet løn Deltid 30%; 30.000/årMio. kr.
Ergo- Fysio- og Jordemødre, basis Reg.609334352484103,0522,356
Lægesekretærer m.fl.835346293541138,8731,869
Social- og sundhedsassistenter883535354224106,0538,016
Social- og sundhedshjælpere3951091933,271,737
Social- og sundhedspersonale, ikke-udd.390534563610,355,724
Bioanalytikere484535381241106,1411,169
Ernæringsassistenter98672224921,662,241
Farmakonomer90555534316,653,087
Fodterapeuter4710370,30,333
Kliniske diætister2891351474,051,323
Laboranter157963770419,116,336
Radiografer2215182837254,843,348
Sygeplejersker381891829518175548,85163,575
Syge- og Sundhedspersonale, ledere Ialt260525525376,560,477
Ledende sygeplejersker203520023360,060,297
Sygehusportører2310202716060,811,44
I alt8358644354325921330,62293,328

NOTER:

Beregningen er udført på grundlag af data fra Det fælleskommunale Løndatakontor for 2. kvartal 2022. Teksten i første søjle svarer til teksten i dataudtrækket fra Det fælleskommunale Løndatakontor.

I søjlerne 3 og 4 ses antal personer, der arbejder på hhv. heltid og deltid. Søjle 2 viser summen af søjle 3 og 4.

I søjlerne 5 og 6 ses lønberegningerne, hvor antal personer er multipliceret med den øgede årsløn, kr. 30.000 og forventet overgang fra deltid til heltid: 30%

Bemærk også, at der løftes i alt 83.586 personer, c) af de 32.592 deltidsansatte arbejdede 27.364 mindst 30 timer per uge.

En velfungerende liberal markedsøkonomi

Opvokset i en venstreorienteret familie men med mere end 20 års erhvervs erfaring som leder af offentlige institutioner med også kommercielle aktiviteter har lært mig, at en velfungerende liberal markedsøkonomi er nødvendig for at finansiere vores velfærdssamfund, og det tror jeg Moderaterne kan fremme.

Lars Philipsen Prahm
Lars Philipsen Prahm
København

Vi vender tingene på hovedet

At arbejde for Moderaterne kræver en god portion omstillingsparathed, for vi gør ikke som de andre partier. Vi vender tingene på hovedet, og skaber det her parti ud fra model, hvor vi ikke definerer os selv op imod de andre partier. Det er både en enormt lærerig og svær politisk øvelse.

Bjørn Strøm
Bjørn Strøm
København

Som ung er det fantastisk at blive taget seriøst

Jeg er studentermedarbejder her i partiet, og er med fordi muligheden for at lære hvordan man stifter et parti fra bunden, og så med en tidligere statsminister ved roret, er helt unikt og mega spændende. Som ung er det fantastisk at blive taget seriøst og være med hele vejen.

Ellen Mindegaard-Müllertz
Ellen Emilie Mindegaard-Müllertz
København

Behov for et parti, der kan samarbejde

Jeg har meldt mig ind i moderaterne, fordi der er behov for et parti, der kan samarbejde hen over midten i dansk politik, og dermed skabe fornyelse til glæde for hele Danmark.

Steffen Damborg
Steffen Damborg
Aarhus

Politik skabt gennem samtale

Det kræver mod at sætte ord i verden. Og mod at lytte – også til dem, man normalt glemmer på Christiansborg. Moderaterne har i sit fundament ønsket en samtale, der både lytter til de sædvanlige eksperter – men også lytter til dem ude i virkeligheden, som politikken vedrører. Det har gjort vores politik virkelighedsnær, pragmatisk, nuanceret og realistisk.

Jeppe Søe
Jeppe Søe
Aalborg

Et pragmatisk og evidensbaseret udgangspunkt

Med Moderaterne har vi endelig et politisk parti, der ikke er ideologisk fastfrosset, men som sætter fornuften i centrum og derfor med et pragmatisk og evidensbaseret udgangspunkt kan forene et fokus på at udbygge velstanden med en revitalisering af socialpolitikken til gavn for samfundets mest udsatte.

Rasmus Lund-Nielsen
Rasmus Lund-Nielsen
Søborg

Et virkelighedsnært, pragmatisk og modigt parti

I MODERATERNE har jeg fundet et virkelighedsnært, pragmatisk og modigt parti. Et parti hvor fællesskab, virkelyst og troen på mennesker vægter højere end frygt og intolerance. I MODERATERNE har jeg fået troen på et parti, som kan skabe den bevægelse, der gør at dagen i morgen bliver bedre end dagen i dag.

Kim Mejnert Frydensbjerg
Kim Mejnert Frydensbjerg
Gl. Holte

Verdens nok første parti født fuldt digitalt

MODERATERNE bliver verdens nok første parti født fuldt digitalt. Vi gør f.eks op med forsamlingshuskulturen og giver alle medlemmer ret til at bestemme, også dem der ikke kan møde op lige den dag.

Niels Møller
Niels Møller
Lyngby

Menneskerne, værdierne og kvaliteterne

Jeg har i lang tid ikke fulgt med på den politiske front, da jeg ikke har kunne se mig selv og mine værdier passe ind i det, det er. Men da jeg hørte om Moderaterne og oplevede de menneskerne, værdierne og kvaliteterne de kommer med, var min interesse tilbage og jeg er med i et parti hvor jeg kan se mig selv og mine værdier, og ikke mindst noget af det vi mangler i vores nuværende politik

Rasmus S. Hinrichs
Rasmus S. Hinrichs
Hvidovre

Ønsker at finde nye politiske veje for de udfordringer vi står overfor

Jeg har i min unge dage været med i kommunalpolitik, hvor jeg oplevede hvad et bredt politiske samarbejde kan skabe af konstruktive løsninger. I mine mere end 30 år som leder, har jeg lært at de bedste og mest holdbare løsninger findes i det brede samarbejde, hvor der også er plads og tillid til at prøve nye løsninger, der tilpasses tidens virkelighed. Den ambition finder jeg i MODERATERNE – der går efter det brede poliske samarbejde, som ønsker at finde nye politiske veje for de udfordringer vi står overfor, både indenrigs- og udenrigspolitisk.

Sean Bisgaard
Sean Bisgaard
Frederiksborg

Moderaterne er nytænkende, ambitiøse og favner bredt

Landspolitisk har jeg efter mit exit fra Venstre , været i et politisk tomrum.
Moderaterne er nytænkende, ambitiøse og favner bredt, det er et parti jeg kan identificere mig med.
Charlotte Bagge Hansen
Charlotte Bagge Hansen
Stege

De giver unge en plads ved bordet

Jeg støtter Moderaterne, fordi de giver unge en plads ved bordet. Jeg har allerede virkelig oplevet, at de tager unges idéer og tanker seriøst, frem for at skubbe dem til siden og lytte med et halvt øre.
Jeg læser retorik, så jeg er også en del af den her bevægelse, fordi det her er et parti, der rækker ud og bygger bro med sin kommunikation – jeg tror, det er så vigtigt, at der er et parti på Christiansborg, der dyrker dialogen, samtalen og giver plads til nuanceret politik!

Hugo Alfred Koch-Larsen
København

Gennemtænkt, pragmatisk og i den grad fornuftig

Et egentligt brud med blokpolitikken var hvad der blev motivationen for en tilmelding. Jeg syntes partiet er bygget på et solidt grundlag, og jeg er kæmpe fan af den politiske stil som er gennemtænkt, pragmatisk og i den grad fornuftig. Jeg tror på at Moderaterne kan løfte dansk politik.

Michael Hertz
Michael Hertz
Roskilde

Vi skal turde lave de reformer, der har manglet de seneste år

Jeg tror på, at det bedste samfund er et, hvor vi hele tiden tør tænke visionært og udfordre “sådan plejer vi at gøre”. Jeg er med i Moderaterne, fordi vi igen skal turde lave de reformer, der har manglet de seneste år, og fordi vi skal turde gå forrest internationalt, selvom vi er et lille land.

Nikolaj Gam-Pedersen
Nikolaj Gam-Pedersen
København

Nødvendigt, fornuftigt, meningsfuldt samt sympatisk

Jeg finder det nødvendigt, fornuftigt, meningsfuldt samt sympatisk, at skabe et parti, hvor der er en god kombination af både erhvervsfolk, mennesker med politisk erfaring og hverdagens eksperter. Jeg tror på, at Moderaterne kan gøre en forskel i dansk politik. Jeg er overbevist om, at Moderaterne kan bidrage til et endnu bedre Danmark gennem deres visioner – holdninger og deres handlinger – som er igangsat gennem den store motivation og enorme drivkraft, som ligger bag.

Julie Jacobsen Glarvig
Julie Jacobsen Glarvig
Kastrup

Jeg tror på bredt samarbejde.

Jeg tror på, at dansk erhvervsliv og grøn omstilling går hånd i hånd. Jeg tror på bredt samarbejde. Jeg værdsætter velfærdsstaten, men ser også tegn på, at der bruges penge, der ikke giver værdi. Jeg tror på, at dansk erhvervsliv og grøn omstilling går hånd i hånd. Jeg ser Lars Løkke Rasmussen som erfaren og pragmatisk i sin tilgang til de problemstillinger, der opstår. Vi er nødt til at tage den bedst mulige løsning i situationen. Det perfekte findes ikke.

Marina Andersen
Marina Andersen
Frederiksberg

Moderaterne lyder som det rigtige sted for mig

Familiefar til 2 piger snart 3 og gift med Pernille, har altid gået op i politik, har altid haft lyst at deltage aktivt, men desværre aldrig gjort noget ved det før nu og Moderaterne lyder som det rigtige sted for mig.

Henrik Rejnholt Andersen
Henrik Rejnholt Andersen
Langå

Moderaterne har både substans og en vilje til nytænkning

Når en tidligere statsminister sætter sig selv i spil og vil et helt nyt projekt og den politiske midte, så er det værd at lytte til. For mig har Moderaterne både substans og en vilje til nytænkning og forandring som dansk politik og Danmark har brug for.

Jon Stephensen
Jon Stephensen
København

Moderaterne er præcis hvad dansk politik har brug for

Moderaterne er præcis hvad dansk politik har brug for. I en tid hvor nytænkningen er gået i stå og debatten kun handler om enten flere penge til velfærd eller yderligere værdipolitiske stramninger, er der mere end nogensinde før behov for et part, der tør tage de svære diskussioner om fremtidens velfærd, de nødvendige reformer og bygger bro til holdbare løsninger med andre partier.

Jakob Engel-Schmidt
Jakob Engel-Schmidt
Lyngby

Danmark har brug for en ny vej

Jeg støtter op om Moderaterne, fordi Danmark har brug for en ny vej, og jeg tror fuldt og fast på at Lars Løkke Rasmussen er manden der kan skabe den forandring der skal til.

Rene Hansen
Rene Hansen
Hvidovre

Moderaterne lytter til hverdagens eksperter

Jeg har ikke tidligere været politisk aktiv. Har dog altid interesseret mig for samfundsdebat. Med mit arbejde i den offentlige forvaltning, kan det til tider føles som om, der bliver længere og længere vej fra Christiansborg til os der skal forvalte lovgivningen. Jeg oplever at Moderaterne lytter til hverdagens eksperter og os, der har viden og erfaringerne – og ikke til medieomtalte enkeltsager. Det giver mig en tro på fremtiden.

Irene Andersen
Irene Andersen
Køge

Pragmatik og relevans slår folderne sammen

Hvornår er politik interessant? I min optik er det når pragmatik og relevans slår folderne sammen og skaber en positiv forandring til gavn for de fleste. Jeg mener at Moderaterne er det bedste bud på at bygge bro mellem forskelligheder!

Peter Jørgensen
Peter Jørgensen
Køge

Løsninger findes ikke altid på Christiansborg

Jeg har for første gang valgt at blive politisk aktiv , da gode ideer ikke har en “farve” men gavner samfundet som helhed. Løsninger findes ikke altid på Christiansborg men også hos hverdagens eksperter.

Carsten Damgaard Møller
Middelfart

Tiden som passiv tilskuer til dansk politik er slut for mig

I mange år har jeg overvejet at gå ind i politik, men har forgæves ledt efter den rigtige hylde at lande på. Det har jeg nu. Med Moderaterne ser jeg et stort potentiale for den enkelte vælger og for det danske samfund under ét. Tiden som passiv tilskuer til dansk politik er slut for mig – nu lægger jeg sammen med mange andre gode folk i Moderaterne al energi i, aktivt at sikre et bedre politisk miljø, og ikke mindst bedre og mere fornuftige politiske løsninger.

Brian Bo Rasmussen
Brian Bo Rasmussen
Præstø

Jeg tror det er godt for vort demokrati

Jeg ser frem til at støtte Moderaterne, i ønsket om dannelse af et parti.
Jeg tror det er godt for vort demokrati,  at vi forsøger at mindske afgørende indflydelse fra yderfløjene i dansk politik.
Adie Ely Jørgensen
Adie Ely Jørgensen
Kerteminde

Jeg har ikke haft “hands on” tidligere i det politiske miljø

Politisk erfaring kommer af at deltage mere end blot via sociale medier. Jeg har ikke haft “hands on” tidligere i det politiske miljø; men mener der er væsentlige områder i samfundet, der trænger til deltagelse om vedligehold og fornuftig udvikling.

Carsten Leonhard Knudsen
Carsten Leonhard Knudsen
Nexø

Jeg melder mig ind med håbet om politisk handlekraft

De udfordringer vi står overfor som verdenssamfund, som land, som familie og som menneske, kan ikke løses med den politik, vi har lige nu. Jeg meldte mig ind i Moderaterne med håbet om politisk handlekraft. Og det håb er blevet stærkere. Et solidt vidensgrundlag, erfaring, inklusion, respekt og medmenneskelighed gør Moderaterne til det parti, jeg har manglet. Et parti der lytter.

Rikke Schmidt Kjærgaard
Rikke Schmidt Kjærgaard
København

Brug for modvægt til den politik, der føres

At komme så tæt på politik er nyt land for mig. Jeg tror på, at der er brug for Moderaterne som modvægt til den politik, der føres på ’Borgen’ i dag. Moderaterne kan både tilføre nyt, og skabe sammenhæng mellem rød og blå. Moderaterne kommer til at gøre en forskel. Jeg vil gerne lægge mit engagement og min faglighed i det her for forskellens skyld.

Lone Gunnø Berlin
Lone Gunnø Berlin
Odense

I Moderaterne mødes vi på midten

Bor i Dybbøl – hvor skyttegravenes fortid minder om nutidens politik – i Moderaterne mødes vi på midten med anerkendelse af andres viden, der sammen med politisk mod og nytænkning fra os skaber et dynamisk Danmark i fremtiden.

Preben Thorsen
Sønderborg

Jeg føler mig hjemme rent politisk igen

Flere års aktiv medlemskab af et politisk parti havde gjort jeg ikke længere følte der blev lyttet til medlemmerne, at politikken ofte var mere bundet i en ideologi end i hvad der var brug for i den virkelige verden. Derfor er det med stor glæde jeg har fulgt med i webinar og debatterne og føler jeg er hjemme rent politisk igen.

Benjamin Lindberg
Benjamin Lindberg
Solrød Strand

Moderaterne gør op med fløjpolitik og minoritetsmagt!

Moderaterne gør èn gang for alle op med fløjpolitik og minoritetsmagt! Endelig et parti med et program der manøvrerer uden om ulidelige ”Ismer”, men tilkender sig en realpolitisk tilgang til de spørgsmål der optager majoriteten af Danmarks befolkning – hvor et socialliberalt synspunkt vil skabe den nye fremgang for Danmark og danskerne. Dét er virkelig en nyskabelse inden for politik.

Torben Bloch Pedersen
Torben Bloch Pedersen
Silkeborg

Man kan sagtens være liberal og tænke på sin næste

Så længe jeg har kan huske, så har det været sådan: Er man liberal så er man egoistisk og sin egen lykkes smed. Er man socialist, så er man små-naiv, godtroende og ved ikke hvordan kroner skal tjenes, før de kan bruges.
Det håber og tror jeg Moderaterne kan gøre op med. Man kan sagtens være liberal og tænke på sin næste.
Jesper Hjoellund
Jesper Hjoellund
København

Da jeg læste om Moderaterne, fik jeg lysten til politik

Jeg har altid fulgt med i politik, men jeg har aldrig kunne se mig involveret, da jeg har haft svært ved at tage skridtet ej heller følt mig klædt på til opgaven. Da jeg læste om Moderaterne, fik jeg lysten til at kaste mig ud i politik, da det omsider så ud til, at jeg måske alligevel ville kunne løfte opgaven.

Anita Arndal Dietz
Anita Arndal Dietz
Årslev

Moderaterne respekterer forskelligheder og tænker anderledes

Jeg har i mange år været politisk engageret og medlem af et parti, men aldrig deltaget aktivt. Da Moderaterne begyndte at tage sin form, var jeg ikke i tvivl. Her var mit politiske ståsted. Moderaterne respekterer forskelligheder, tænker anderledes med nye politiske tanker og vinkler og er lyttende. Moderaterne er liberal på den måde jeg mener er korrekt, både økonomisk og humanistisk.

Maj-Britt Hansen
Maj-Britt Hansen
Bagenkop

Spændende, gennemtænkt, nytænkende og moderne

Jeg er trådt ind i politik i en moden alder, da jeg så muligheden for at være med til at præge MODERATERNE´s politik, som lyder mega spændende, gennemtænkt, nytænkende og moderne, hvilket er nødvendigt for et bedre Danmark.

Jens Klausen
Jens Klausen
Horsens

Ofte bliver politik reduceret til overskifter og slogans

Ofte bliver politik reduceret til overskifter og slogans. Sådan er der ikke hos MODERATERNE. Her går vi ikke rundt som katten om den varme grød, men siger tingene som de er – også det, der måske ikke er så populært. Vi snakker, vi diskuterer og finder rigtige løsninger på rigtige problemer.

Anders Skovbølling
Anders Skovbølling
Vejen

Jeg tror på at MODERATERNE er vejen frem!  

Verden er under om forandring på rigtig mange område og jeg tror på, at det samme gælder indenfor politik. Samfundet er modent til at gøre op med traditionel kassetænkning , spin og blokpolitik. Med MODERATERNE kan vi gøre den afgørende forskel ikke kun i politik, men for samfundet og den enkelte borger. Jeg tror på at MODERATERNE er vejen frem!

Jesper Friis Gammelmark
Jesper Friis Gammelmark
Struer

MODERATERNE gør op med blokpolitik

Som advokat, iværksætter, virksomhedsejer og familiefar vil jeg gerne bakke op om et parti, som favner bredt. Vi har i Danmark brug for et enkelt system med praktiske og fornuftige løsninger, der skaber de bedst mulige rammer for dem, som bidrager til fællesskabet. Derfor ser jeg mig selv som en naturlig del af MODERATERNE.

MODERATERNE gør netop op med blokpolitik, og vil søge brede løsninger hen over midten.

Tobias Grotkjær Elmstrøm
Aarhus

Der er behov for en samlende politisk debat

Der er behov for en samlende politisk debat hvor vi værner om vores demokratiske samhørighed og adresserer komplekse samfundsudfordringer med de nødvendige nuancer. Moderaterne bidrager med en visionær gentænkning af det politiske arbejde

Lars Rosendahl Appelquist
Lars Rosendahl Appelquist
København

Folket er noget der ikke bliver taget alvorligt i Folketinget

Folket er noget der ikke bliver taget alvorligt i Folketinget elle de nuværende partier jeg har med Moderaterne oplevet at man kommer til ordre og bliver lytte til samt at det bliver taget til eftertanke og man her er med til at præge partiet. Her vil jeg kunne gøre en forskel

Ewan O’Nell
Ewan O’Nell
Mogenstrup

Det er ikke embedsmandspolitik – det er virkelighed

I et år har jeg været en del af noget helt nyt, som jeg ikke har oplevet på den politiske scene før: Det Politiske Mødested, forløberen til Moderaterne. Jeg meldte mig ind, fordi jeg som bestyrelsesmedlem i en sundhedspolitisk tænketank, håbede på at kunne påvirke sundhedspolitikken. Jeg fandt dog undervejs ud af, at jeg som person havde mange flere værdier tilfælles med de personer jeg mødte hos Moderaterne, hvorfor jeg selvfølgelig nu er blevet medlem af partiet. Jeg er en del af Moderaterne fordi vi lytter til befolkningen. Det er ikke embedsmandspolitik – det er virkelighed.

Monika Rubin
Monika Rubin
København

Ingen rød eller blå agenda, men sund fornuft

Vi mangler et parti, som reelt set kan kalde sig for et midterparti, altså hvor politikken ikke bærer præg af en rød eller blå agenda, men af sund fornuft, som kan gavne den enkelte dansker i hverdagen.
I den forbindelse tror jeg, at Moderaterne kan være med til at give de mange vælgere en stemme i dansk politik – det vil jeg kæmpe for.

Mohammad Rona
Mohammad Rona
Aalborg

Her bliver man hørt og inddraget

Har tidligere været passivt medlem af Venstre, men dette projekt lød spændende og nyskabende i forhold til politikudvikling. Her bliver man hørt, inddraget og indgår i et super godt netværk. Sluttelig har jeg også savnet Lars i fronten af dansk politik – der mangler i den grad en stærk person i oppositionen.
Charlotte Brammer
Charlotte Brammer
Åbyhøj

Politik er ikke dem og os. Politik er dig og mig.

Politik er ikke dem og os. Politik er dig og mig. Forskellighed burde være en styrke, det har jeg ikke kunnet få øje på i dansk politik i lang tid. Jeg har aldrig været politisk aktiv, men i MODERATERNE  er politik nærværende og inkluderende. Derfor er jeg medlem

Ina Kilde
Ina Kilde
Kolding

Forener forskellige værdier, principper og tanker

Politik handler om at kunne forene forskellige værdier, principper og tanker, og finde frem til det, som de fleste mennesker kan se sig selv i. Det kræver et parti, der tør påtage sig rollen med at lytte til dem, der bor og lever i Danmark, men også ansvaret for at få gennemført de værdier, principper og tanker, som et flertal af danskerne kan støtte. Derfor støtter jeg op om MODERATERNE.

Flemming Larsen
Flemming Larsen
Næstved

Løkkes politik og holdninger har jeg altid sympatiseret med

Jeg har aldrig været medlem af et politisk parti, men har altid fulgt med i den politiske verden. Efter LLR´s afgang fra partiet Venstre og forløbet derefter, blev jeg klar over, at LLR ville stifte et nyt parti. Hans politik og holdninger har jeg altid sympatiseret med, derfor meldte jeg mig ind i MODERATERNE.

Irene Gärtner
Irene Gärtner
Gråsten

Brug for et nyt og stærkt politisk alternativ

Der er brug for et nyt og stærkt politisk alternativ, der kan formidle et samarbejde hen over midten i dansk politik. Et parti der samtidig kan levere den nødvendige politiske ledelses- og gennemslagskraft. Et parti der tør tænke nye politiske tanker og fremlægge konkrete løsningsforslag på årtiers samfundsmæssige udfordringer.

Jens Meyer
Jens Meyer
Hillerød

Dialog, brobygning, resultater og fremdrift

Vi lever i et lille land, men alligevel bliver små forskelligheder ofte talt op og ikke ned af vores politikerne. Ydermere har mange partier en tendens til at fokusere på andres fejl fremfor, hvad man selv ønsker. Jeg har fra start fornemmet, at MODERATERNE med Lars Løkke i front ønsker dialog, at bygge bro, skabe resultater og fremdrift fra midten af dansk politik, og væk fra begrebet “Rød og Blå blok”. Denne pragmatiske tilgang tiltaler mig særdeles meget.

Jacob Levin Svendsen
Jacob Levin Svendsen
Hellebæk

MODERARTERNE kan og vil gøre en forskel

Der er for lidt fokus på at gennemføre reformer og skabe vækst for at sikre fundamentet for vores velfærdssamfund. Men MODERARTERNE kan og vil gøre en forskel i dansk politik.

Lars Petersen
Lars Petersen
Nyborg

Mit nye politiske hjem

Jeg har været med i politik i mange år, men har de seneste ti år følt mig hjemløs uden et parti, der kunne favne mine holdninger. Med MODERATERNE har jeg nu endelig fundet mit nye politiske hjem. Nu glæder jeg mig til at bidrage til, at MODERATERNE kan blive den afgørende stemme i dansk politik.

Niels Svoger Panum Have
Niels Svoger Panum Have
København SV

Dem holder jeg med

MODERATERNE virker som et parti drevet af fornuft og som er villige til at se længere frem, for at få samling og fremgang i Danmark. Dem holder jeg med

Jens Ollgaard Rasmussen
Jens Øllgaard Rasmussen
Bornholm - Rønne

Moderaterne har noget godt og nyt at byde ind med

Jeg har aldrig forestillet mig at jeg skulle melde mig ind eller bliver en del af et politisk parti, men jeg mener at Moderaterne har noget godt og nyt at byde ind med på den politiske scene, det vil jeg gerne være en del af.

Jesper Sylvest
Odense S

Moderaterne lytter og har et værdigt menneskesyn

Jeg har ikke tidligere været medlem af et politisk parti. Jeg har meldt mig ind i Moderaterne, fordi de er nytænkende, og de gør op med blok politikken. Moderaterne lytter, og har et menneskesyn som er dem værdige.

Kit Svendsen
Kit Svendsen
Rødovre

Behov for en helt ny tilgang til politik

Der er behov for en helt ny tilgang til politik, og det står Moderaterne for.

Henrik Westermann
Henrik Westermann
København

MODERATERNE gør det anderledes

Jeg har altid fuldt med i politik, men syntes det er gået for meget op i blok politik, og egen personlig profilering fremfor at lytte til befolkningen. Her gør MODERATERNE det anderledes. De samler forskellige lag i samfundet og lytter til deres erfaring, viden og mening. Så kan man gør den rigtige forskel.

Simon Pape
Aalborg

Med Moderaterne kan jeg gøre en forskel

Jeg har altid haft stor interesse for politik, men har aldrig været en del af et politisk parti.
Med Moderaterne og mit engagement hos dem, har jeg muligheden for at være med til at gøre en forskel.
Jeg har selv en stor interesse i beskæftigelsespolitik samt retssikkerhedspolitik for den enkelte borger.

Benjamin Heede
Benjamin Heede
Ballerup

Der mangler visionære kræfter

Har tidligere været med i politik, og altid været medlem ET sted. Det sted og den manglende forståelse blandt partierne i dag til, at tale borgernes sag for fremme af udviklingen i samfundet, har lidt en krank skæbne på de sidste år. Vi skal samle kræfterne til en helhedsløsning og ikke støtte individualistiske enkeltmandsholdninger der hersker i dag. Jeg hilser Moderaterne meget velkommen, Vi skal være bedre til at gennemføre det vi siger vi gerne vil, og støtte op om det fællesskab vi er med i, og  her mangler der visionære kræfter.

Jesper Skorstensgaard
Jesper V. Skorstengaard
Roskilde

Danmark har brug for ny tænkning og organisering

Jeg har meldt mig ind i MODERATERNE, da fantastisk Danmark har brug for ny tænkning og organisering.

Fie Ørum
Fie Zwicky Ørum
Hellerup

Moderaterne er i kontakt med vælgerne

Jeg meldte mig ind i Moderaterne, fordi man her ønsker at fokusere på løsninger fremfor ideologier, og fordi Moderaterne er i kontakt med vælgerne over en bred kam.

Bo Zwicky Ørum
Hellerup

Demokratiet lever bedst med stærk midtsøgende politik

Jeg startede min interesse som ung socialdemokratisk borgmestre i Gladsaxe , men har efter et langt livet levet i Østeuropa, Asien og Afrika, kommet til den overbevisning at det danske demokrati lever bedst med stærk midtsøgende politik uden de mange  “ismer”.  Her er løsningen Moderaterne.

Hans Flindt
Hans Flindt
Sønderborg

Moderaterne lyder som det nye pust i dansk politik

Jeg har aldrig selv været politisk aktiv, da dansk politik har været et kompliceret og svært emne at navigere i. Derudover er der opstået en ringe politisk kultur og troværdigheden til politikkerne er blevet betydeligt forringet. Men Moderaterne lyder som det nye pust i dansk politik. De arbejder pragmatisk, de lytter til danskerne og er virkelighedsnære. Denne tilgang til politik gør, at jeg har fået troen på at dansk politik igen kan blive troværdigt og igen kan gøre en forskel for Danmark.

Frederik Urban Lau Petersen
Frederik Urban Lau Petersen
Rødovre

Jeg har længe følt mig politisk hjemløs i det borgerlige Danmark

Jeg har længe følt mig politisk hjemløs i det borgerlige Danmark, hvor det mere handler om at være stram, reaktionær og ‘på tværs’ end at være menneskelig, konstruktiv og pragmatisk på Danmarks vegne. Det er Moderaterne, og det er vejen frem, hvis du spørger mig.

Christian Harpøth
Christian Harpøth
København

Et parti, der oprigtigt mener noget med den grønne omstilling

Første gang jeg hørte, at Lars Løkke med store personlige konsekvenser ville bryde fløjkrigene, søge mod midten og styrke sammenhængskraften – det var jeg vild med. Et borgerligt parti, der ikke vil deltage i den sædvanlige symbolpolitik i udlændingedebatten, for at score billige point – men nøgternt og seriøst vil tage fat på en stor udfordring, uden at ville score billige point. Og så er jeg begejstret for et borgerligt parti, der oprigtigt mener noget med den grønne omstilling. Det haster sgu!

Peter Aalbæk Jensen
Peter Aalbæk Jensen
Helsinge

Bedre og bredere politik

Jeg er tidligere venstre medlem, men søgte noget mere og bedre og bredere politik, og moderaternes tanke tiltaler mig meget. Jeg er optaget af, hvordan vi får løst opgaven med ,at invitere udenlandsk arbejdskraft og får succes med det. Miljøet ligger mig også meget nært, det at få arbejdet hen i mod nye tanker og måder at kunne løse vores udfordringer på.

Betina Kastrup
Betina Kastrup
Frederikssund

Politik handler om dig og mig og om at forstå hinanden

Politik handler om dig og mig og om at forstå hinanden. I MODERATERNE fandt jeg et parti som ikke viser et ‘ekstremt’ Danmark, men det Danmark som man elsker, hvor der plads til forståelse, tolerance og respekt for forskellighederne, som tilsammen skaber rammen om det fællesskab, som har båret Danmark frem gennem generationer.

Jesper Slott
Jesper Slott
Tommerup

Kontrast, nuancer og detaljer

Hvor politik er et spørgsmål om palet, er demokratiet en ballet. Dansere og instruktør bør være enige om opførelsen og koreografien uden at miste balancen. Og selvom den politiske kunst aldrig fuldendes, bør helheden og de store linjer prioriteres højest, hvis hensynet til kontrast, nuancer og detaljer i sidste ende skal tilgodeses bedst.  Derfor er jeg medlem af Moderaterne.

Kim Garlin
Kim Garlin
Nakskov

Et parti der ikke tænker i blokpolitik og meningsmålinger

Jeg har meldt mig i Moderaterne fordi vi har brug for et pragmatisk midterparti, der arbejder for at ændre den politiske scene Danmark. Et parti der tør træffe de rigtige og nødvendige beslutninger – uden at tænke blokpolitik og meningsmålinger.

Kristian Arpe-Møller
Kristian Arpe-Møller
København

Jeg tror at Moderaterne kan nå virkelig langt

Jeg har valgt Moderaterne da jeg længe har været interesseret i politik. Måden Moderaterne laver deres politik på, ved at inddrage borgerne, tiltalte mig gevaldigt. Jeg tror på at Moderaterne kan nå virkelig langt og at vi sammen kan gøre en stor forskel for vort dejlige Danmark.

Anna Larsen
Anna Larsen
Horsens

Moderaterne kan samle midten og lave langsigtede løsninger

Jeg er medlem af Moderaterne, fordi jeg håber, vi kan samle midten af dansk politik og dermed lave langsigtede løsninger for vores alles Danmark frem for symbolpolitik og skåltaler.

Morten Kvist
Morten Kvist
Horsens

Jeg glæder mig til at udvikle politik MED danskerne

Jeg har ikke tidligere været politisk aktiv men altid interesseret. Har længe støttet Lars Løkke, men blev blev for alvor begejstret da han før sidste valg fremførte ideen om en regering hen over midten, så fløjene fik mindre magt. Meldte mig derfor hurtigt ind i det politiske mødested og har glædet mig over at kunne høre og tale om politik uden filter og afbrydelser. Jeg glæder mig til at udvikle politik MED danskerne og faglighed og ikke efter hvad diverse meningsmålinger siger danskerne vil have.
Christian Palmelund
Roskilde

Tror på et stærkere Danmark henover midten

Jeg har valgt Moderaterne fordi jeg gerne ser et opgør med den danske blokpolitik, da jeg tror på et stærkere Danmark henover midten.

Michael Behrens Slot
Tommerup St., Fyn

Moderaterne giver håb om at genetablere respekt

Moderaterne giver håb om at genetablere respekt for hvad der sker på Christiansborg. Med landets dygtigste politiker bakket op af faglighed på alle områder kan det ikke gå galt. Danmark skal kunne tåle at høre hvad der er bedst for os alle og ikke kun det man som individ gerne vil høre når man stemmet næste gang.

Ulf Helgstrand
Ulf Helgstrand
Dragør

Hvis du gør det samme, får du det samme.

Jeg er for første gang medlem af et politisk parti, Moderaterne. Vi har et fantastisk land og vores folk er som vores værdikanon. Disse værdier skal ikke kun være noget vi siger, men være tydelige i arbejdet hos vores folkevalgte. Vi må gøre op med blokpolitik, spin og strategi på bekostning af grundlæggende værdier. Vi må genvinde respekten for hinanden og livet. Livet er til sidst jo det eneste der virkelig gælder.

Jes Valdemar Willumsen
Vinderup

Nu har min holdning fået et stort fælleskab.

At være medlem af Venstre er skønt. Højt til loftet langt til døren. Men rammerne i VENSTRE, er blevet snævre. Min holdning til Danmarks driften, behøver debatten i Moderaterne… her bliver jeg ikke censureret! Eller justeret! Her kan jeg klikke ja hos MANGE der mener som jeg. Et år er gået. Nu har partiet en facon, som er politisk debaterende. Og fyldt med farefantasi. Det giver trykhed.

Jonna Colding Henriksen
Mern

Frisk nyt pust i dansk politik

Jeg støtter Moderaterne, fordi det er et friskt og modigt initiativ med Danmarks dygtigste politiker, Lars Løkke Rasmussen i spidsen. Tanken om at inddrage ganske almindelige mennesker tiltaler mig rigtig meget. Jeg har fulgt “Mødestedet” fra begyndelsen, og det har været rigtig spændende. Jeg tror på, at dette nye parti vil komme langt i dansk politik.

Anny Brødsgaard
Vejle

Nytænkende tilgang til politik

For første gang har jeg meldt mig ind i et politisk parti, efter jeg har fundet et program hvor jeg kan vinge flueben af på hele programmet. Den nytænkende tilgang til politik er lige hvad vi har manglet.

Kim Larsen
Fjenneslev

Fællesskab med plads til det enkelte menneske

Jeg er med i Moderaterne fordi tiden er moden til nye tanker. Vi vil Danmark det bedste. På trods af uenighed er tonen ordentlig. Selvom man uenig kan man godt finde frem til fælles fodslag og gå i samme retning. Her kan det enkelte menneske komme til orde, til gavn for det store fællesskab, som vi alle er afhængige af

Ulrik Holst Thomsen
Øster Snede/Løsning pr. Hedensted

Nogle ting er bare bedre i det fri

Jeg havde forladt Venstre inden sidste valgkamp og blev så glædelig overrasket da Lars Løkke tog en drejning i valgkampen. Desværre fik han aldrig lov at vise hvad det kunne have ført til. Det kan han nu, fri af snærende bånd, design- og overbudspolitik. Fantastiske innovative mennesker er strømmet til og “sådan plejer vi gøre” eksistere ikke her. Det er befriende.

Eva Lund Eriksen
Støvring

Endeligt et reelt midterparti.

Jeg er 77 år og jeg har aldrig været medlem af et politisk parti – før nu. Jeg har, siden jeg fik stemmeret, søgt et parti, der ville arbejde over midten af dansk politik; men der har ikke været nogen. Mange har sagt, at de var sådant et parti; men nej. Moderaterne er endelig blevet født og det er nu “mit” parti. Visionerne er mange og store; men rigtige, det er nytænkning på alle planer og jeg glæder mig til det jordskredsvalg, der kommer.

Jørn Kelland
Silkeborg

Endelig et parti der vækker lysten til engagement

Jeg har passivt fuldt Lars Løkke, men med oplægget på en politik der vil samle og være nærværende, må det være tid at jeg engagerer mig i det. ingen tvivl om at dette parti kan få den nødvendige gennemslagskraft og forhåbentlig holde yderfløjene fra indflydelse. Samtidig er det vigtig med den grønne omstilling, hvor der også skal lægges mange kræfter. Alt i alt et nøgternt initiativ som tiltaler mig. Så lad os bare komme i gang.

Michael Andresen
Haderslev

Det her bygger på et godt fundament

Da Lars Løkke Rasmussen etablerede Det Politiske Mødested havde jeg et håb om, at det ville udvikle sig til et nyt parti, så jeg signede op med det samme, og gudskelov endte det som håbet. Det er på tide, at vi skaber et parti, som vil samarbejde hen over midten, så vi undgår at yderpartierne får mere magt end deres repræsentation berettiger. Jeg er helt vild med Borgerpligten, som jeg håber bliver indført.

Jan Schmidt
Haslev

MODERATERNE, et parti skabt med folket

MODERATERNE er et parti, der tør nytænke det poliske system, og gøre op med blokpolitik. Et dynamisk parti der gennem den offentlige debat, vil ændre morgendagen til det bedre, med baggrund i folkets erfaringer med de politiske dårligdomme.
MODERATERNE er et parti der sætter erfaringer og fakta højere, end politisk ideologier. Derfor er MODERATERNE mit parti.

Rolf Gravesen
Nørresundby

Der for støtter jeg Moderaterne

Jeg har tidligere været medlem af DF, jeg meldte mig ud af partiet fordi, at jeg ikke ville være en del af dette hunde slagsmål. Som der har været i partiet og jeg mener at vi sammen kan få Danmark, på rette spor igen og det kan vi få sammen hvis vi hjælper og støtter hinanden i baglandet….

Annette Christensen
Bevtoft

Farvepalette af partier fra højre til venstre

Er født i en konservativ familie, ikke kun værdier men også politisk. Har selv hoppet lidt frem og tilbage over midten i politik gennem årerne, men havde ikke fundet det rette ståsted før nu. Har fulgt Lars Løkke gennem årerne som både for og imod flere af de tiltag han varetog i Venstre, men efter at have fulgt hans visioner for det han vil med Moderaterne, er jeg nu mere sikker i mit valg af parti end mange gange før. STOR TAK Lars

Angel Domino Evers
Thyholm

Genstart demokratiet og visionerne

Fordi Danmark har brug for et parti og nogle politikere der vil alle i samfundet uanset hvad man kommer fra og af.
Fordi Danmark har brug for et ægte helhedsorienteret liberalt parti der sætter den enkelte fri til at udfolde sig uden at det går ud over andre.
Fordi Danmark har fortjent en ny, konstruktiv, sober og ærlig genstart af demokratiet.
Fordi Danmark har brug for et parti der vil alle sine borgere.
Fordi Danmark fortjener et ærligt parti

Christian Riis Christensen
Hillerød

Det brede samarbejde :-)

For mig handler politik om at skabe et bedre samfund end det vi har i forvejen – både i Danmark, i EU og i Verden.
Jeg mener at det “flertals-diktatur” vi har i øjeblikket hvor 50,1 % kan diktere den anden halvdel hvad der “er rigtigt” grundlæggende ikke skaber de forandringer vi og verden har brug for. Og her tror jeg på, at vi i Moderaterne har viljen til, at skal love og ting i samfundet ændres, så bliver det med stort flertal henover midten.

Dan Johannes Elhauge
Lyngby

Vi skal ikke være bange for de svære diskussioner

Jeg har gennem det seneste år været en del af det Politiske Mødested. Her har jeg engageret mig i de mere end 200 timers online webinarer og diskussioner. Jeg har meldt mig ind i Moderaterne, fordi jeg mener, at Moderaterne er nytænkende og modige. Modige til at italesætte de udfordringer Danmark står overfor.

Peter Have
Låsby

Et skridt i den rigtige retning

Moderaterne er et skridt i den rigtige retning for dansk politik. Her føles det virkeligt som om at indholdet og formålet er i fokus, fremfor hvilken blok man kan tillægge sine mandater. Derfor har jeg stolt meldt mig ind i Moderaterne, fordi dansk politik har brug for et parti som dette.

Jeppe Simoni Kjærgaard
Fjerritslev

Et borgerligt midterparti med borgeren i midten

Dansk politik har brug for et parti, som sætter mennesket i centrum. Politik handler om process, beslutning og udvikling, om mennesket i samfundet og om samfundsændringer til gavn for alle. Jeg støtter moderaterne, fordi der her er grobund for en social afballanceret liberal udvikling. Vi skal i min optik tage mere ejerskab for det samfund vi er en del af, for med ejerskab og indflydelse følger ansvarlighed og respekt for hinanden og fælleskabet.

Per Janus Böhme
Svendborg

Det er sund fornuft at gøre det rigtige, rigtigt!

Hvis man er bundet af doktriner, så er det meget svært at gøre det rigtige, rigtigt. Kan man arbejde uden skyklapper og lave fornuftige løsninger, som alle kan forstå? Så kan man også forvente at løsningerne bliver de rigtige.

Det kræver arbejde, det kræver eftertænksomhed og det kræver åbenhed. Viljen til at lytte og debatere med fornuft og fakta skal være tilstede. Jeg tror Moderaterne kan være et godt balancepunkt i vort demokrati.

Jens Hans Stjerne Tingleff
Herlufmagle

Vi har brug for det brede samarbejde

Jeg har tidligere været medlem af en lokalliste, fordi netop i lokallister arbejdes der ikke udfra en bestemt politisk farve “blå eller rød” men ud fra det brede samarbejde over midten. Nu har Danmark fået sit første nationale parti med samme vision og derfor var det helt naturligt for mig at blive en del af det. Da vi i Danmark har brug for en ny måde at se politik på. Se det i det brede samarbejde og ikke som blokpolitik – fremtidens politik.

Nikolaj Dennis Larsen
Nykøbing F.

Det oplagte & professionelle valg

Fordi Moderaterne er “Kilen i lagkagen” der kan sikre det langsigtede strategiske perspektiv, der rent faktisk vil give afkast i form af værdi til Danmark. At vi i en tid under opbrud kan sikre os at fokus er der hvor det skal være.

Kenneth Dielemans
Aalborg

Tilmeld nyhedsbrev

VORES RIGDOM ER IKKE MEGET VÆRD, HVIS VI SÆLGER UD AF VORES VÆRDIER

Den 24. februar invaderede Rusland Ukraine. Beslutningen var Putins, men som en del af den har rimeligvis indgået hans aflæsning af et uenigt Europa, der historisk har vist for stor langmodighed med hans tidligere overgreb på folkeretten. Jo, der var sanktioner, da Krim blev invaderet eller når der blev begået

Læs mere »

Vi skal kæmpe for kunsten og kulturen

(Kronik, trykt i Politiken 3. april 2022 – læs også vores forslag her) Corona og krigen i Ukraine har på hver deres måde vist os at kultur og kunst er værd at kæmpe for. Derfor vil Moderaterne tilføre dansk kultur 1 milliard ekstra årligt. Er vi først bundet på mund og

Læs mere »

Velkommen til partiet

Det er nu tid til at tage næste skridt: Blive et parti, stille op til folketingsvalget og søge parlamentarisk indflydelse. Har du lyst til at være med?

Læs mere »